Beslutsfattarna på SuPer

Medlem

Du är SuPer. Förbundets styrka är dess medlemmar och förbundet är till för medlemmarna.

Fackavdelning

Basenheten i SuPers verksamhet. Medlemmarnas lokala kontaktpunkt och intressebevakare.

Förbundsmöte

Den högsta beslutsfattaren på SuPer. Förbundsmötesrepresentanterna är SuPer-medlemmar som väljs av SuPer-medlemmar. Förbundsmötet bestämmer om riktlinjerna för verksamheten för den kommande förbundsmötesperioden samt väljer ordförande och vice ordförande både till förbundet och till representantskapet. Sammanträder vart fjärde år.

Representantskapet

Fattar de viktigaste besluten mellan förbundsmötena. Medlemmarna i representantskapet är SuPer-medlemmar som väljs av SuPer-medlemmar i samma val som förbundsmötesrepresentanterna. Sammanträder minst två gånger om året. I höstmötet har representantskapet som viktigaste uppgifter att bekräfta förbundets verksamhetsplan, budget och medlemsavgift. I vårmötet bestämmer representantskapet om prioriterade verksamhetsområden för det kommande året samt godkänner förbundets årsberättelse och bokslut. I alla möten behandlar representantskapet fackavdelningarnas motioner.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen är ansvarig för förbundets strategiska ledning. Den ser till att de beslut som fattats av förbundsmötet och representantskapet blir verklighet. Förbundsstyrelsen sätter även målen för avtalsförhandlingar samt godkänner eller avslår förhandlade avtal. Ytterligare har förbundsstyrelsen som uppgift att representera förbundet och ge utlåtanden och ställningstaganden.

Förbundsstyrelsen väljer bland sig ett arbetsutskott. Arbetsutskottet har ansvaret för den strategiska planeringen och förbereder ärenden som behandlas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kan också delegera beslutsärenden till arbetsutskottet.   Valinfo på svenska »

Tidningsartiklar »

Frågor och svar »