Täytä henkilötunnus kokonaisuudessaan muodossa ppkkvv-tunnusosa.
Ge hela personbeteckningen i form ddmmåå-sign.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa.
Oblikatorisk information om du har ett arbetsförhållande.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa.
Oblikatorisk information om du har ett arbetsförhållande.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa.
Oblikatorisk information om du har ett arbetsförhållande.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa.
Oblikatorisk information om du har ett arbetsförhållande.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa ja määräaikainen.
Oblikatorisk information om du har ett arbetsförhållande för viss tid.

Pakollinen tieto, jos olet työsuhteessa.
Oblikatorisk information om du har ett arbetsförhållande.

Kentän voi jättää tyhjäksi, mikäli sinulla ei ole tiedossa ammattiosaston numeroa. Ammattiosasto määräytyy ensisijaisesti työpaikan perusteella.
Lämna tomt om du inte vet fackavdelningens namn eller nummer. Fackavdelningen bestäms främst utifrån arbetsplatsen.

Työttömyyskassan jäsenyyttä pitää hakea kirjallisesti. Voit hakea kassajäsenyyttä ollessasi toisen kassan jäsen ja haluat liittyä Super työttömyyskassaan myöhemmin. Jäsenyys Super työttömyyskassassa alkaa, kun olet ilmoittanut palkkatyöstä sen jälkeen, kun olet hakenut kassajäsenyyttä.

Työttömyyskassan jäsenyys edellyttää palkkatyössä olemista. Kassajäsenyys ei astu voimaan työttömänä oltaessa eikä palkattoman vapaan aikana. EU maasta Suomeen tuleva henkilö voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi tietyin rajoituksin.
Jos et nyt ole palkkatyössä, hae kassajäsenyyttä ja ilmoita työsuhteesi tiedot myöhemmin.

Medlemskapet i arbetslöshetskassan måste sökas skrifligt. Du kan ansöka om medlemskap även om du är medlem i en annan arbetslöshetskassa och vill ansluta dig i Super arbetslöshetskassan senare. Medlemskapet i Super arbetslöshetskassa börjar först efter du har anmält om arbetet till SuPer.

Medlemskapet i Super arbetslöshetskassa förutsätter att du är löntagare. Medlemskapet kan inte börja på en oavlönad dag. En person som kommer från ett annat EU-land kan ansluta sig I arbetslöshetskassan enligt vissa begränsningar. Vi rekommenderar att du söker om medlemskap och anmäler om arbetet senare om du nu är utan arbete eller lön. Som medlem i SuPer kostar medlemskapet i Super arbetslösheskassa dig ingen extra.

Eroilmoitus tehdään vasta kun olet ilmoittanut työsuhteesta ja sinut voidaan hyväksyä Super työttömyyskassan jäseneksi. Anmälan om utträde sker först efter du har lämnat uppgifterna om arbetet till SuPer och du kan godkännas som medlem i Super arbetslöshetskassa.
Edellinen liitto / työttömyyskassa:
Tidigare fackförbund / arbetslöshetskassa:

Tämän liittymislomakkeen eli sopimuksen täyttämällä liityn Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n sekä siihen kuuluvan ammattiosaston varsinaiseksi jäseneksi ja sitoudun noudattamaan ammattiosaston sääntöjä sekä maksamaan jäsenmaksun.

Genom att fylla i denna anslutningsblankett/avtal ansluter jag mig som ordinarie medlem i Finlands närvårdar- och primäskötarförbundet SuPer r.f.:s fackavdelning och förbinder mig att följa fackavdelningens regler och betala medlemsavgiften.

Haen SuPer työttömyyskassan jäsenyyttä ja kassaan liittymispäivästä lukien valtuutan SuPer työttömyyskassan vähentämään SuPerin jäsenmaksun minulle mahdollisesti maksettavista etuuksista.
Jag ansöker om medlemskap i Super arbetslöshetskassa och ger Super arbetslöshetskassa fullmakt att från och med anslutningsdagen avdra SuPer rf:s medlemsavgift från eventuella förmåner.

SuPer ry, sen ammattiosastot, sekä SuPer työttömyyskassa saavat tällä sopimuksella käsitellä luovuttamiani henkilötietoja Tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja niiden edellyttämällä tavalla.
SuPer r.f., dess fackavdelningar och Super arbetslöshetskassa kan med detta avtal behandla av mig angivna personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen och i enlighet med EU: s dataskyddsförordning (GDPR).

Annan suostumukseni edellä esittämäni mukaisesti yhteistietojeni luovuttamiseen SuPer ry:n tietosuojaselosteessa esitetyille yhteistyökumppaneille jäsenetujen tarjoamiseksi.
Enligt föregående, ger jag mitt samtycke till, att överlåta mina kontaktuppgifter till samarbetspartners i enlighet med SuPer rf:s dataskyddsbeskrivning, för erbjudande av medlemsförmåner.

Olen tutustunut SuPer ry:n verkkosivuilta www.superliitto.fi löytyvään tietosuojaselosteeseen ja haluan lähettää tiedot.
Jag har bekantat mig med dataskyddsbeskrivningen på SuPer rf:s nätsida www.superliitto.fi och vill skicka uppgifterna.