Privata arbetsgivare och samarbetsfrågor

Samarbetslagen följs på arbetsplatser där antalet arbetstagare regelbundet uppgår till minst 20. Antalet arbetstagare ska vara 30 i vissa undantagsfall, som i praxis vid anställningar, anlitande av inhyrd arbetskraft, intern information och arbetsreglementen.

När det regelbundna antalet arbetstagare beräknas beaktas alla fasta anställningar, deltidsanställningar och visstidsanställningar om dessa är vikariat för en fast anställd arbetstagare.

Syftet med samarbetslagen är att främja interaktioner mellan företaget och dess personal om frågor som berör tillräckliga uppgifter som ges i rätt tid om företagets situation och om dess planer.

Idén är att i samförstånd utveckla företagets verksamhet och arbetstagarnas möjligheter att påverka de beslut som fattas i företaget om arbetstagarnas arbete, arbetsförhållanden och ställning i företaget. Syftet är också att intensifiera arbetsgivarens, personalens och arbetskraftsmyndigheternas samarbete i syfte att förbättra arbetstagarnas ställning och stödja deras sysselsättning.

Parter

Parterna är arbetsgivaren och företagets personal. Vid förhandlingarna deltar den arbetstagare som berörs av det ärende som ska behandlas och hans eller hennes överordnade eller en eller flera företrädare för personalgruppen och/eller en eller flera företrädare för arbetsgivaren.

Personalgruppernas företrädare är i allmänhet en förtroendeman (som valts på grundval av ett kollektivavtal) eller ett förtroendeombud, och i frågor som berör säkerhet och hälsa deltar även arbetarskyddsfullmäktigen. Ett samarbetsombud kan också väljas på arbetsplatsen.

Samarbetsfrågor

  1. att företaget eller någon del av det läggs ner, flyttas till en annan ort eller att dess verksamhet utvidgas eller inskränks
  2. anskaffningar av maskiner och anläggningar
  3. förändringar i serviceproduktionen eller produkturvalet
  4. andra motsvarande förändringar i företagsverksamheten
  5. arbetsarrangemang
  6. anlitandet av utomstående arbetskraft

Läs mer:
Minskning av arbetskraft

Förhandlingar