Kommunsektorns SH-avtal

SH-avtalet är social- och hälsovårdens nya arbets- och tjänstekollektivavtal, Finlands största branschspecifika arbets- och tjänstekollektivavtal. 

SOTE-avtal

SH-avtalet trädde i kraft 1.9.2021. 

Avtalet kommer att gälla för 180 000 arbetstagare. Bland de största yrkesgrupperna finns närvårdarna, sjukskötare, hälsovårdare, handledare och socialarbetare. 

I fortsättningen kommer social- och hälsovårdens branschspecifika problem att lösas inom ramen för sote-branschens eget avtal. 

KT Kommunarbetsgivarna har publicerat avtalet på webben (på finska) och det kan läsas här. Avtalet har också publicerats på svenska och det kan läsas här.


Vad innebär SH-avtalet?

Första avtalsperioden är 1.9.2021–28.2.2022. Det nya SH-avtalet tillämpas för personal som i kommunens eller samkommunens tjänst arbetar med social-och hälsovårdsuppgifter. Lönesättningsbilagorna 3 och 4 till nuvarande AKTA övergår i sin helhet till SH-avtalet.

Lokala avtal som ingåtts före 1.9.2021 är i kraft. 

Avtalet fokuserar på sote-personalens arbetsvillkor och kommer att vara av betydelse när social- och hälsovårdsbranschens problem ska lösas. Med det tidigare allmänna kommunavtalet som täckte många olika branscher var detta svårt. 

Att lärarna inom småbarnspedagogiken överförs till undervisningspersonalens avtal och SH-avtalet kom till stånd innebär att ändringar måste göras också i allmänna kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet (AKTA). I praktiken kommer barnskötarna att framöver vara avtalets största personalgrupp. Också barnskötarnas relativa ställning stärks av denna lösning och deras intressebevakning effektiveras.

Tidsbegränsade ändringar i SH-avtalet som endast berör periodarbetstid: 

SH-avtalet innehåller tidsbegränsade ändringar som endast gäller periodarbetstid. Dessa ändringar gäller dygnsvila i periodarbete, det vill säga avtal om s.k. långa arbetsskift, och hur de lediga dagarna ska placeras vid periodarbete. Dessa ändringar kan du (på finska) läsa närmare om här

Läs också: SOTE-avtalet träder i kraft i början av september