Arbetshälsa

Arbetshälsa syftar till att hålla arbetstagarna friska och arbetsföra under hela arbetskarriären. SuPer vill arbeta långsiktigt för arbetshälsan.

Arbetshälsa innebär att:

  • arbetet är säkert, hälsosamt och meningsfullt
  • det utförs av yrkeskunniga arbetstagare
  • i en organisation som leds väl

De största hoten för supermedlemmars arbetshälsa och ork i arbetet utgörs av

  •     skiftarbete och alltför långa arbetstider
  •     konflikter mellan chefer och underställda
  •     konflikter mellan arbetstagare
  •     arbetets fysiska och psykiska belastning
  •     våld och hot om våld

Chefernas och arbetsgivarnas roll

Cheferna har en viktig roll i att möjliggöra välbefinnandet i arbetet och i att stödja och utveckla arbetsgemenskapen. Chefen stödjer arbetsgemenskapens möjligheter att utföra sin grunduppgift och personalens färdigheter att handla självständigt. Chefen säkerställer också att samarbetet fungerar och att man kan få stöd av andra i arbetsgemenskapen.

Arbetsgivaren ansvarar för att ledarskapet är bra och arbetstagarna bemöts likvärdigt. Arbetstagarna har dock ett stort ansvar för att upprätthålla sin arbetsförmåga och sin yrkeskompetens. Var och en av oss kan även inverka på att arbetsplatsens atmosfär är positiv. Varje arbetstagare bör utöver sina grundläggande arbetsuppgifter även sköta om sin hälsa och säkerhet samt för sin del se till att arbetshälsan förverkligas.

Arbetshälsan kan förbättras med hjälp av till exempel utveckling av arbetsförhållandena och yrkeskompetensen, hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen och företagshälsovård. I och med förbättrad arbetshälsa ökar arbetets produktivitet och arbetsengagemanget, medan mängden sjukfrånvaro minskar.

Välbefinnande i arbete-kortet

Välbefinnande i arbete-kortutbildningen är ett bra sätt att främja arbetshälsan. Utbildningen är avsedd för chefer, personalrepresentanter och alla som är intresserade av välbefinnande i arbetet. Vid utbildningen behandlas lagar i anslutning till arbetshälsa och deltagarna får information om ledning av arbetshälsan, arbetsgemenskapens verksamhet och hälsa samt arbetsförmågan.

Läs mer:

www.työhyvinvointikortti.fi

Arbetsmarknadscentralorganisationernas livscykelmodell för utarbetande av åldersprogram
Modellen gäller inte endast äldre arbetstagare, utan målet är att beakta hela arbetskarriären. Modellen innehåller mångsidiga metoder som främjar arbetshälsan och arbetsplatserna kan använda de metoder som lämpar sig bäst för just dem. Metoderna omfattar bl.a. arbetstidsarrangemang, anpassning av arbetet, hälsokontroller samt stöd för hälsosamma levnadsvanor och livshantering.