Arbetsolycksfall

Vad är ett arbetsolycksfall?

Med olycksfall i arbetet avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor som leder till skada eller sjukdom.

  1. Det är således en händelse som sker oberoende av arbetstagarens vilja, dvs. händelsen är oväntad och överraskande för personen.                      
  2. Plötsligt innebär att händelsen inträffar överraskande och snabbt (t.ex. halkning, fall, kollision).
  3. Med yttre faktor avses en omständighet som är oberoende av den skadade och som åsamkar honom eller henne en skada, t.ex. en hal gata, en grop i vägen, ett föremål som faller, ett vasst föremål som träffar handen.

Olycksfallet skall inträffa antingen i arbetet, dvs. när arbetstagaren utför arbete eller på grund av omständigheter som beror på arbetet. Med omständigheter som beror på arbetet avses olika situationer utanför det ordinarie arbetet. Då ersätts olyckan endast som en olycka som inträffat på arbetsplatsen eller ett område som hör till arbetsplatsen, under färden från bostaden till arbetsplatsen eller tvärtom eller då arbetstagaren uträttar ärenden åt arbetsgivaren.

Som arbetsolycksfall ersätts även skador som uppkommit under en kort tidsperiod, högst ett dygn om skadan inte ersätts som yrkessjukdom. Sådana skador är till exempel ömhet i en muskel eller sena som uppkommit i samband med en arbetsrörelse.

Som olycksfall ersätts även skada eller sjukdom som till följd av misshandel eller en annan uppsåtlig gärning utförd av en annan person.

Hur ska jag handla då ett arbetsolycksfall inträffar?

Då ett arbetsolycksfall inträffar ska arbetstagaren omedelbart underrätta arbetsgivaren om händelsen. Då ger arbetsgivaren arbetstagaren ett försäkringsintyg som berättigar den skadade till avgiftsfri vård av skadan och läkemedel som läkaren ordinerat. Om du inte har försäkringsintyget med dig måste du själv betala vården och läkemedlen. I så fall betalar försäkringsanstalten mot kvitton de belopp du har betalt. Läkare ska uppsökas utan dröjsmål efter att en olycka inträffat!

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla olyckan hos försäkringsanstalten. Anmälan görs med en särskild blankett för anmälan av olycksfall. På blanketten ges alla nödvändiga uppgifter bl.a. om anställningen (t.ex. löneuppgifter) och det arbete som utförs samt om omständigheterna då olyckan inträffade. Förvissa dig om att din arbetsgivare har fyllt i och lämnat in anmälan. Den vårdande läkaren skickar läkarintyget som behövs direkt till försäkringsbolaget.

Om arbetsgivaren inte anmäler olycksfallet kan du själv inleda handläggningen av ersättningsärendet. Gör en skriftlig anmälan till försäkringsanstalten. Av anmälan skall framgå dina personuppgifter, arbetsgivarens namn och adress och uppgifter om var, när och hur olycksfallet inträffade. Anmälan görs till den försäkringsanstalt där din arbetsgivare har tecknat försäkringen. Försäkringsanstaltens namn och adress ska finnas synliga på arbetsplatsen, t.ex. på en anslagstavla. Om du inte får reda på namnet på den rätta försäkringsanstalten kan du anmäla olycksfallet hos vilket olycksfallsförsäkringsbolag som helst. Om arbetsgivaren inte har en försäkring sköter Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF) handläggningen av ersättningsärendet.

Arbetsolycksfall med dödlig utgång eller som leder till en allvarlig skada ska alltid också anmälas för arbetarskyddsmyndigheterna och polisen.

Mer information: www.tvl.fi/se