Ergonomi

Ergonomi avser utvecklingen av arbetsplatsens konstruktioner, arbetsredskap, inredning och arbetsmetoder i enlighet med människors egenskaper, aktiviteter och förmågor. Med hjälp av ergonomi anpassas arbetet, arbetsredskapen, arbetsmiljön och det övriga verksamhetssystemet efter människans egenskaper och behov. Med hjälp av ergonomin kan man förbättra människors säkerhet, hälsa och välbefinnande samt främja en störningsfri och effektiv verksamhet i systemen.

24 § i arbetarskyddslagen förpliktar arbetsgivaren att se till att konstruktionerna på de platser där arbetet utförs och de arbetsredskap som används ska väljas, dimensioneras och placeras på ett ergonomiskt ändamålsenligt sätt med beaktande av arbetets art och arbetstagarens förutsättningar.

Med hjälp av ergonomiskt rätt valda, använda och installerade arbetsredskap kan man förebygga framför allt skadlig belastning och sjukdomar i rörelseorganen. Ändamålsenliga åtgärder ska vidtas för att förebygga eller minska risken för att ryggen skadas.

Man bör försöka undvika eller minska manuella lyft och förflyttningar i första hand med hjälp av arbetets organisering eller genom att använda lyftanordningar. Om detta inte är möjligt, ska arbetsgivaren ställa hjälpmedel som underlättar lyft och förflyttningar till arbetstagarens förfogande. Om manuella lyft och förflyttningar inte kan ersättas med mekaniska anordningar, ska arbetsplatserna ordnas så att lyften och förflyttningarna är så säkra som möjligt. Arbetsgivaren ska i mån av möjlighet på förhand bedöma förhållandena gällande säkerhet och hälsa vid lyftarbetet och ordna arbetsplatserna så att lyften och förflyttningarna är säkra.

Vikten av att sprida ergonomikunskap

Arbetets smidighet och produktivitet kan förbättras inom hälsovården genom att bl.a. utveckla ergonomin. Arbetstagarnas välbefinnande och en säker vård av patienter förutsätter att det inom hälsovården finns

  • fungerande och anpassningsbara arbetslokaler som stödjer arbetsprocesserna
  • smidiga och effektiva arbetsprocesser som avancerar på ett ändamålsenligt sätt
  • ergonomiska och justerbara arbetsplatser som underlättar skötarnas arbete och ökar patienternas komfort
  • arbetsredskap som det är lätt för personalen att lära sig, använda och komma ihåg
  • säkra arbetsmetoder med liten belastning särskilt vid flytt av patienter och
  • ändamålsenliga hjälpmedel när man inte kan utföra arbetet säkert utan dessa.

Planeringens prioritet

Ergonomikunskaper bör utnyttjas redan vid planeringen av arbetslokaler, arbetsprocesser och arbetsmetoder, då man förutser kommande situationer och kan påverka dem. Det är förnuftigast att involvera användarna i planeringen, eftersom de har den bästa kunskapen om arbetets krav.

Det lönar sig för arbetsgivaren att dra nytta av ergonomiexperters sakkunskap vid planeringen. Även Arbetshälsoinstitutet har många forsknings- och utvecklingsprojekt och ergonomilösningar som tagits fram i dessa och som kan utnyttjas på arbetsplatser inom social- och hälsovården.

Läs mer:

http://sotergo.fi/verkosto
http://pre20090115.stm.fi/el1175681436176/passthru.pdf
TTK: ”Ergonomia ja työolosuhteet apteekissa”- opas, 2003 (på finska).