Företagshälsovård

Arbetsgivaren ska ordna lagstadgad företagshälsovård för alla arbetstagare oavsett anställningsförhållandets form eller längd. Om du misstänker att du blivit sjuk av en arbetsrelaterad orsak har du rätt att besöka en företagshälsovårdsläkare. Arbetsgivaren kan, om så önskas, även inkludera sjukvårdstjänster i företagshälsovården.

Företagshälsovårdens mål är att i samarbete med arbetsplatsen främja

 • förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor
 • arbetets och arbetsmiljöns hälsosamhet och säkerhet
 • arbetstagarnas hälsa samt arbets- och handlingsförmåga i olika skeden av arbetskarriären
 • arbetsgemenskapens verksamhet.

Företagshälsovården genomförs till tillämpliga delar i samarbete med ledningen, linjeorganisationen, personaladministrationen och samarbetsorganisationerna.

Metoder inom företagshälsovården omfattar

 • arbetsplatsutredningar, dvs. utredningar av arbetets hälsoomständigheter
 • hälsokontroller, dvs. utredningar av arbetstagarnas hälsotillstånd
 • förslag för utveckling av arbetsförhållandena
 • deltagande i verksamhet som upprätthåller och främjar hälsan
 • uppföljning av hur arbetstagarna klarar sig i arbetet och hänvisning till vård
 • information, rådgivning och handledning
 • bedömning av verksamhetens konsekvenser
 • arbete i arbetsgemenskapen

Arbetsgivaren ska med hjälp av företagshälsovårdens sakkunskap utvärdera och följa upp arbetsförhållandenas hälsokonsekvenser och arbetsgemenskapens tillstånd. Nödvändiga åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena härleds från arbetsplatsutredningarna och arbetsplatsens riskbedömning.

Inom arbetarskyddssamarbetet behandlas årligen

 • företagshälsovårdens verksamhetsplan
 • genomförandet av företagshälsovården och
 • en konsekvensbedömning

Arbetstagarna och deras företrädare har rätt att ge förslag för att utveckla företagshälsovårdens verksamhet. Förslagen och de nödvändiga åtgärder som de ger upphov till ska behandlas i samarbete.

Företagshälsovårdens deltagande i arbetarskyddskommissionens möten främjar dialogen och det praktiska samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården.

Sekretess

Företagshälsovården kan lämna uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd till en tredje part endast med arbetstagarens uttryckliga samtycke.
Företagshälsovården kan göra sammandrag som på en allmän nivå beskriver hälsotillståndet hos arbetstagarna på arbetsplatsen, dess förändringar eller utvecklingsbehov.