Hälsosamma arbetstider

Arbetstiderna har särskilt stor inverkan på tre delområden för välbefinnande: hälsan, arbetarsäkerheten och sammanjämkningen av arbetet och det övriga livet. Arbetstiderna påverkar särskilt människans förmåga att handla rätt i olika situationer. Detta påverkar i sin tur bl.a. säkerheten i arbetet. Olycksrisken i arbetet ökar betydligt om arbetsdagen blir alltför lång och man arbetar på natten eller mycket tidigt på morgonen.

Enligt undersökningar är den allra hälsosammaste arbetstidsformen för människan regelbundet dagarbete. Det är dock inte möjligt att använda denna arbetstidsform i alla arbeten.

Arbetarskyddslagens bestämmelse om bedömning av risker (10 §) ändrades den 1 juni 2013. På grund av den ändrade bestämmelsen ska arbetsgivaren även utreda de saker som riskerar säkerheten i arbetet och som beror på arbetstiderna. Arbetsgivaren ska vid utredningen av risker beakta till exempel följande:

  • arbetsdagarnas längd
  • arbetstagarens möjlighet att själv reglera arbetsdagens längd
  • total arbetstid
  • upprepning av på varandra följande arbetsskift
  • arbetsskiftens rotationsriktning
  • övertidsarbete och mängden av övertidsarbete
  • tidpunkten då arbetet utförs
  • förutsebarheten i arbetstiderna
  • den totalbelastning som orsakas av bundenheten till arbetet samt
  • arbetstagarnas möjlighet till tillräcklig återhämtning under arbetsdagen och mellan arbetsdagar.