Hot om våld i arbetet

Med arbetsplatsvåld avses att en person blir offer för fysiskt våld eller föremål för hot om fysiskt våld under utförandet av arbetsuppgifter, på arbetsresor eller i omständigheter i anslutning till arbetet. Våldet kan även indirekt riktas mot arbetstagarens familj eller anhöriga. Arbetsplatsvåld kan bestå av fysiskt skadande eller skrik, förolämpningar, verbala hot, slag, sparkar, vapenhot, skadande med vapen eller vållande av olika skador.  Våld som riktas mot en arbetstagare behandlas som en arbetsolycka.

Arbetsplatsvåld eller hotet om det påverkar arbetstagarnas fysiska och psykiska välbefinnande och ork och därigenom deras hälsa och välbefinnande.

Lindrig misshandel hör under allmänt åtal när den riktas mot en person som utför sina arbetsuppgifter på antingen arbetsplatsen eller till exempel i vårdarbete hemma hos kunden och förbrytaren inte hör till arbetsplatsens personal. Arbetsgivaren ska se till att brottsanmälan görs när arbetstagaren blir föremål för våld under dessa omständigheter.

Beredskap för våld

Arbetsplatsvåld kan hanteras på arbetsplatsen när man är medveten om och kan förutse våldshotet och när detta inkluderas i arbetsgivarens ansvar för arbetarskyddet.

I våldssituationer som riktas mot arbetstagare är det alltid fråga om en arbetarskyddsfråga i anslutning till omständigheterna i arbetet och arbetsmiljön trots att förövaren kan åläggas straffrättsligt ansvar för gärningen.

Vid planeringen av arbetslokaler och ändringar i dessa ska en systematisk kartläggning av risker genomföras. Utifrån kartläggningen ska även de bekämpningsmetoder samt kommunikations- och larmsystem som är nödvändiga för att hantera våldshotet genomföras. Vid bekämpningen är bland annat arbetslokalens form, passagearrangemang, belysning, möblernas placering samt handledning och mottagning av kunder av betydelse.

Arbetarskyddslagen förutsätter att arbetsgivaren på förhand vidtar förebyggande åtgärder för att hantera och minska risker som konstaterats vid kartläggningen.

Arbetsgivaren ska sörja för att arbetstagarna får information om saker som inverkar på deras säkerhet och hälsa. Sakerna ska behandlas i samarbete med personalen och personalens representanter på arbetsplatsen.

Våldet kan förebyggas i samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården genom att förutse situationer, bedöma risker samt dokumentera och undersöka händelser som inträffat. Att förbereda sig på och ta tag i saker är ett samarbete där företagshälsovården har sin egen roll, även om skötseln av skyddsåtgärder, personalens inskolning och utbildning hör till ledningen, de närmaste cheferna och arbetstagarna själva.