Inomhusluft

En god inomhusmiljö gör att man orkar bättre i arbetet och medför produktivitetsökningar. Som bäst främjar den arbetstagarnas hälsa och välbefinnande i arbetet.

Tyvärr förekommer ofta problem med arbetsplatsernas inomhusluft. Problemen uppstår på grund av fel temperatur samt dålig luftfuktighet och orenheter. Till exempel orsakar en torr rumsluft att damm sprids och att ögon och slemhinnor torkar, vilket kan resultera i allergier och sjukdomar i andningsorganen.

En dålig inomhusluftkvalitet bedöms vara ett av de största miljöhälsoproblemen i landet. Fukt- och mögelskador orsakar betydande olägenheter för hälsan och höga kostnader för samhället.

Det stora antalet luftvägsallergier som konstaterats på arbetsplatser inom social- och hälsovårdsbranschen orsakas av ständiga inomhusluftproblem på arbetsplatserna. På många ställen är sjukhusen i dåligt skick, och då blir arbetstagarna exponerade för fukt- och mögelskademikrober. Som värst kan denna exponering medföra förlorad arbetsförmåga.

När arbetsplatsens risker bedöms ska även kvaliteten på inomhusluften beaktas. Kvaliteten på inomhusluften påverkas av bl.a. byggnadens skick, ventilation och uppvärmning. Lukten av jordkällare, färg som flagar eller lossnar på ytor och missfärgningar samt synlig mögelväxtlighet är ofta tecken på att byggnaden har en fuktskada.  Även symptom som lättar när man befinner sig annanstans kan vara en signal på inomhusluftproblem. Dessa kan vara symptom i näsa och hals, att tappa rösten, irritation i ögonen, hudsymptom, huvudvärk, illamående, trötthet, yrsel, ofta återkommande luftvägsinfektioner (till exempel bihåleinflammationer eller luftrörskatarr).

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har ansvaret för hälsosamma arbetslokaler. Arbetsgivaren är skyldig att kontakta fastighetsägaren genast när problem upptäcks i byggnaden. Arbetsgivaren ska även informera företagshälsovården om lokalernas skick. Företagshälsovården fungerar som sakkunnig vid bedömningen av den sanitära olägenhet som fukt- och mögelskadeproblemet innebär för arbetstagarna.

Inspektörerna vid regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet har till uppgift att övervaka säkerheten i arbetsmiljön. På arbetsplatserna ska man förhålla sig allvarligt till de problem som orsakas av fuktskademikrober och förebygga de hälsorisker som mikroberna orsakar på ett effektivare sätt än idag.