Möjligheterna att fortsätta i arbetet

Många faktorer påverkar äldre arbetstagares möjligheter att fortsätta i arbetet. Visshet om att ha en säker arbetsplats är enligt äldre arbetstagare den viktigaste faktorn som stöder möjligheterna att fortsätta länge i arbetet. Andra faktorer är:

  • arbetstagarens hälsa  
  • arbetsförhållanden och
  • individens egna alternativa önskemål, där det inte är fråga om brist på arbete, arbetsoförmåga eller dåliga arbetsförhållanden, utan om individens egen vilja att göra också något annat än arbeta.

Centralt med tanke på möjligheten att fortsätta i arbetet är hur man på arbetsplatsen förhåller sig till äldre arbetstagare. Arbetstagarnas åldersbundna behov ska beaktas på arbetsplatsen, såsom en tillräcklig tid att återhämta sig från arbetsbelastningen. På arbetsplatsen behövs kunskaper om föråldrande och ålderns inverkan på arbetsförmågan samt rätt inställning. Arbetslivet bör omformas så att det betjänar yrkesmänniskor i alla åldrar.

Man kan främja möjligheten att fortsätta i arbetet genom att söka sig via företagshälsovården till FPA:s rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabilitering

ASLAK-rehabilitering är yrkesinriktad fördjupad medicinsk rehabilitering. Det främsta syftet med ASLAK-rehabiliteringen är att få till stånd ändringar innan arbetsförmågan äventyras. I rehabiliteringen utvecklar deltagarna mångsidigt sitt arbete samt sin fysiska och psykiska hälsa.

TYK-rehabilitering är rehabilitering som upprätthåller arbetsförmågan. TYK-rehabilitering är avsedd för arbetstagare vars arbetsförmåga och förvärvsmöjligheter har försvagats avsevärt på grund av sjukdom, lyte eller skada eller som hotas av arbetsoförmåga.

Läs mer:
Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (red.) Pensionsskyddscentralens undersökningar 2012