Vanliga frågor

Arbetarskydd

Jag har utsatts för arbetsplatsmobbning under en längre tid.  Vad ska jag göra?

Du ska tala om för mobbaren att du inte accepterar dennes beteende. Om du inte vågar möta mobbaren ensam, kan du be en annan arbetskamrat eller arbetarskyddsfullmäktig om hjälp och tillsammans kan ni be mobbaren att ändra sitt beteende.

Det lönar sig även att anteckna på vilka sätt trakasserierna tar sig uttryck, hur ofta de förekommer och hur du själv har reagerat i dessa situationer (dvs. när, var, hur, vem?).  Om mobbaren trots förbuden fortsätter att mobba dig ska du säga till honom/henne att du för ärendet vidare till arbetsgivaren (linjeorganisationen). Om mobbningen ändå fortsätter ska du informera din chef och be honom/henne att ingripa i situationen. Ofta är det klokt att även ta kontakt med företagshälsovården.  Om chefen inte vidtar några åtgärder i ärendet ska du föra ärendet vidare till dennes chef.  Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att ingripa i mobbning som han eller hon har fått kännedom om. Om arbetsgivaren inte vidtar några åtgärder i ärendet kan du föra ärendet vidare för utredning till den arbetarskyddsmyndighet som övervakar din arbetsplats.

Jag ska börja jobba på en ny arbetsplats nästa vecka. Är arbetsgivaren skyldig att ge mig introduktion i arbetsplatsens anordningar och rutiner?

Med stöd av 14 § i arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att se till att alla arbetstagare får tillräcklig introduktion i arbetet, arbetsförhållandena på arbetsplatsen, arbetsredskap och maskiner samt säkra arbetssätt. Arbetstagaren ska ges undervisning och handledning i syfte att förhindra olägenheter och risker i arbetet samt för att undvika olägenheter eller risker. Syftet med undervisningen och handledning är att arbetstagaren kan utföra arbetet rätt och med korrekta arbetsmetoder.

Min arbetsförmåga är permanent nedsatt. Kan arbetsgivaren säga upp mig på grund av detta?

Arbetsgivaren får inte säga upp arbetstagaren på grund av sjukdom, skada eller olycka, om inte arbetstagarens arbetsförmåga p.g.a. detta har minskat så pass väsentligt och permanent att arbetsgivaren inte på skäliga grunder kan förväntas fortsätta arbetsavtalet. Före uppsägningen måste arbetsgivaren dock utreda om uppsägningen skulle kunna undvikas genom omplacering av arbetstagaren till andra arbetsuppgifter som han eller hon med beaktande av den återstående arbetsförmågan skulle kunna utföra.

Innan du kan sägas upp måste din arbetsförmåga bedömas av företagshälsovården. Vid behov ska även externa experter anlitas. Utgående från bedömningen av din arbetsförmåga ska arbetsgivaren utreda om du skulle kunna erbjudas något annat arbete som motsvarar din utbildning och dina yrkeskunskaper, och som du skulle kunna utföra trots din nedsatta arbetsförmåga. Om du exempelvis arbetar kommunalt ska arbetsgivaren granska hela kommunområdet för att hitta ett lämpligt arbete åt dig. Arbetet kan vara fullständigt olikt i jämförelse med ditt tidigare arbete (om du t.ex. har arbetat på ett ålderdomshem, kan du komma att erbjudas arbete inom dagverksamheten eller som skolgångsbiträde). Om du inte tar emot det erbjudna arbetet kan arbetsgivaren säga upp ditt arbetsavtal eftersom du på grund av ditt hälsotillstånd inte längre kan utföra arbete enligt ditt arbetsavtal.