Yrkessjukdom

En yrkessjukdom (enligt yrkessjukdomslagen 1343/1998) är en sjukdom vars huvudsakliga och sannolika orsak är en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor som förekommer i arbetet. Buller och darrningar är de vanligaste fysikaliska faktorerna som orsakar yrkessjukdomar. Kemiska medel kan förekomma på arbetsplatsen i form av damm eller gaser. En arbetstagare kan bli exponerad för kemiska ämnen även när han eller hon hanterar ämnen som är i flytande eller fast form. En yrkessjukdom som orsakas av en biologisk faktor är oftast en farlig smittsam sjukdom som särskilt kan förekomma hos vårdpersonalen på sjukhus, hälsovårdscentralernas bäddavdelningar och vårdpersonalen inom hemvården.

Som yrkessjukdom ersätts även en sjukdom som förvärrats väsentligt när förvärrandet i huvudsak har orsakats av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor som förekommer i arbetet.

Det finns en mängd olika sjukdomar där en faktor som förekommer i arbetet kan vara en delfaktor, en faktor som förvärrar symptomen eller utlöser sjukdomen, men som inte är den huvudsakliga orsaken till sjukdomen. Dessa sjukdomar är t.ex. sjukdomar i rörelseorganen, hjärt- och kärlsjukdomar och kroniska ospecifika lungsjukdomar. Det är viktigt att identifiera dessa arbetsrelaterade tillstånd, eftersom sjukdomens tillstånd och prognos kan påverkas genom att inverka på arbetsförhållandena och eventuellt byta yrke eller arbetsuppgifter.

Anmälningsförfarande

Har en läkare med fog misstankar om en i yrkessjukdomslagen (1343/1988) avsedd yrkessjukdom eller någon annan arbetsrelaterad sjukdom, ska han eller hon utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna anmäla saken till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket ska tillställa Arbetshälsoinstitutet uppgifterna för införande i registret över arbetsrelaterade sjukdomar.

Stora brister har konstaterats i anmälan om yrkessjukdomar. (Arbetshälsoinstitutet, 2007, Ammattitautidiagnostiikan karikoiden ja esteiden selvitys)

När en misstanke om yrkessjukdom uppkommer, utförs de utredningar som hör till den grundläggande hälsovården. Efter detta skickas patienten vid behov för vidare undersökningar till Arbetshälsoinstitutet eller regionens poliklinik för arbetsmedicin/yrkessjukdomar.

Arbetsplatsen och företagshälsovården borde ha ett nära samarbete i samband med misstankar om yrkessjukdomar. Det är ändamålsenligt att företagshälsovården anmäler alla misstankar om yrkessjukdom till arbetsplatsens arbetarskyddspersonal.

Den absolut största gruppen av yrkessjukdomsfall och misstänkta yrkessjukdomar inom hälsovårdsbranschen är yrkeshudsjukdomar. En annan betydande grupp yrkessjukdomar och misstänkta yrkessjukdomar är luftvägsallergier som omfattar yrkesastma, allergisk snuva och yrkesrelaterad laryngit samt allergisk alveolit.

Orsaken till yrkesastma och misstänkta yrkessjukdomar är mögelsvampar, olika kemiska faktorer samt epitel, hår och avsöndringar från djur, mjöl, spannmål och fodermedel.