SOSTES

SuPer, Tehy och ERTO: Löneskillnaden mellan socialservicebranschen och den kommunala sektorn minskas och kiky-timmarna avskaffas

 

SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat för den privata socialservicebranschen

Under natten nåddes ett förhandlingsresultat om ett kollektivavtal för den privata socialservicebranschen.

Meddelande 24.6.2020: SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat för den privata socialservicebranschen


Förbud mot övertid och byte av arbetsskift 18.6.–3.7.

Meddelande 18.6.2020: SuPer, Tehy och ERTO: Förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom den privata socialservicebranschen – Inverkan på omsorgsföretag, hemtjänst och småbarnspedagogik

Förhandlingarna för den privata socialservicebranschen (SOSTES) fortsatte den 18.6.

Förhandlingarna fortsatte i spänd atmosfär. Arbetsgivarsidan hade inte beredskap att komma SuPer och Sote ry till mötes i fråga om mål som bottnar i sådant som redan tidigare har överenskommits. Det ser svårt ut.

Förhandlingarna fortsätter på tisdagen den 22.6.


Förhandlingarna för den privata socialservicebranschen (SOSTES) fortsatte den 16.6.

Förhandlingarna framskred inte. Löneförhöjningarna, lönesystemet och vissa andra frågor skaver fortsättningsvis. Om löneförhöjningarna och lönesystemet och deras främjande inom socialservicebranschen har avtalats redan för drygt två år sedan, men på arbetsgivarsidan finns fortfarande ingen villighet att hålla fast vid det som avtalats.


Förhandlingarna för den privata socialservicebranschen (SOSTES) fortsatte den 11.6.

Förhandlingarna har i många avseenden framskridit, men vad gäller SuPers primära mål krävs ytterligare framsteg. Löneförhöjningarna bör förhandlas fram på ett sådant sätt att den offentliga sidans lönenivå faktiskt uppnås och lönesättningen åtnjuta den sorts incitament och transparens som redan överenskommits vid förhandlingsbordet. De hårt arbetande arbetstagarrepresentanterna inom socialtjänstesektorn, det vill säga förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige, bör även de beaktas i lösningen och därmed förbättra deras möjligheter att utföra sitt arbete i en utmanande verksamhetsmiljö.


Förhandlingarna om privata socialservicebranschen (SOSTES) fortsatte den 9.6.

Förhandlingstakten ökar. Små framsteg har gjorts men många viktiga frågor är fortfarande öppna, till exempel löneförhöjningarna, ett sporrande lönesystem och förutsättningarna för personalrepresentanternas verksamhet. Utöver dessa frågor finns det också annat kvar att förhandla om.


Förhandlingarna för den privata socialservicebranschen (SOSTES) fortsatte den 4.6.

Förhandlingarna behandlade alla öppna frågor, inklusive löneförhöjningar. Framstegen sker långsamt. 


Förhandlingarna i den privata socialservicebranschen (SOSTES) fortsatte den 2.6.

Förhandlingarna behandlade löneförhöjningar. 


Förhandlingarna för den privata socialservicebranschen (SOSTES) fortsatte den 29.5.

Förhandlingarna fortsatte med behandling av öppna textfrågor. Vi fick också till påseende arbetsgivarförbundets preliminära syn på löneförhöjningar. Det är fortfarande långt till en lösning men förhandlingarna fortsätter nu i rask takt, i syfte att så snart som möjligt hitta en lösning.


Förhandlingarna för den privata socialservicebranschen (SOSTES) fortsatte den 25.5.

Förhandlingarna fortsatte med ett långt möte. Alla problemområden behandlades. Förhandlingarna har stagnerat vad gäller lönesystemet och de visstidsanställdas och personalrepresentanternas ställning. Det finns även fortfarande andra öppna frågor som måste lösas. Löneförhöjningar har tills vidare endast diskuterats muntligt.


Privata socialbranschens (SOSTES) förhandlingar fortsatte den 12.5.

Förhandlingarna fortsatte i spänd atmosfär. Det finns fortfarande många missförhållanden som måste lösas på kollektivavtalsnivå och vi förhandlade om dem alla. I synnerhet visstidsanställd personals ställning, problemen med lokala avtal, hur förmånerna vid frånvaro ska utvecklas, verksamhetsförutsättningarna för personalens representanter och ett sporrande lönesystem är sådana frågor där arbetsgivarna måste visa större förståelse. Samtidigt förväntas av arbetsgivarna vilja att lösa de missförhållanden som branschen lider av. Men det finns också andra öppna frågor.


Privata socialbranschens (SOSTES) förhandlingar fortsatte den 6.5.

Förhandlingarna fortsatte i konstruktiv anda. Arbetsgivarförbundet lade fram ett nytt förslag rörande de återstående frågorna. Framsteg i viktiga frågor har gjorts, men det finns fortfarande mycket att förhandla om. Dialogen vad gäller ett sporrande lönesystem finns, även om det fortfarande krävs mycket arbete för att skapa ett verkligt sporrande lönesystem. Socialservicebranschens släpande löner bör även främjas genom en reform av lönesystemet.


Privata socialbranschens (SOSTES) förhandlingar fortsatte den 28.4

Förhandlingarna fortsatte i god anda med en kort översikt av läget. Därtill granskades några detaljer i kollektivavtalets textfrågor. Några egentliga framsteg gjordes emellertid inte denna gång.


Den privata socialservicebranschens (SOSTES) förhandlingar fortsatte den 23.4.

Förhandlingssituationen är fortfarande mycket svår. Framsteg har gjorts i kollektivavtalets textfrågor, men det har gått långsamt. Det finns fortfarande många oerhört viktiga frågor vilka behöver föras vidare. Av dem kan nämnas lönesystemet och ett sporrande helhetssystem för lönesättning, visstidsanställdas ställning och lokala avtal. Dagens förhandlingar var hårda, men skedde i god anda.


Privata socialservicebranschens (SOSTES) förhandlingar fortsatte den 16.4.

Under förhandlingarna gick vi igenom hela kollektivavtalspaketet. I fokus var i synnerhet förnyelsen av lönesystemet. Lönediskussionen fördes i konstruktiv anda. Arbetstagarpartens textförslag i anslutning till korrigering av branschens missförhållanden fick ingen genklang. Arbetsgivarförbundets vision av hur missförhållanden korrigeras tycks alltid vara att oklarheterna ska öka. SuPer och Sote ry vill korrigera missförhållandena i kollektivavtalet, både de som har lett till vårdkrisen och andra. En liten ytlig korrigering gör det svårt att komma vidare. Förhandlingsresan är i många avseenden fortfarande lång.

Privata socialservicebranschens (SOSTES) förhandlingar fortsatte den 14.4.

Förhandlingarna fortsatte kort med ett förtydligande av situationsbilden. Arbetsgivarsidan hade inte under påskhelgen haft tid att behandla arbetstagarsidans rimliga och rättvisa utvecklingsförslag till kollektivavtal.


Privata socialservicebranschens (SOSTES) förhandlingar fortsatte den 8.4.

Före det korta avbrottet för påsk fokuserade förhandlingarna på SuPers och de andra arbetstagarorganisationernas nya, rimliga och rättvisa förslag till en utveckling av kollektivavtalet. Förslagen mottogs av arbetsgivarsidan, men det verkar fortfarande inte finnas förståelse för eller önskan om att korrigera de strukturella problem sektorn tampas med.

Vårdarna försöker också rädda ekonomin genom att hantera coronakrisen så snabbt och bra som möjligt. Det arbete vårdarna utför har ett ekonomiskt värde för samhället. SuPers medlemmar inom social- och hälsovårdssektorn samt småbarnspedagogiken är inte endast utgiftsposter. Ett sporrande lönesystem, rejäla löneökningar och utvecklingen av kollektivavtalet på ett sätt som förhindrar missbruk är den riktning i vilken SuPer vill utveckla kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

Utbildad personal kommer varken att kunna lockas till branschen, eller övertalas att stanna kvar, om det inte är möjligt att leva på sitt arbete, och om inte de krav arbetet förutsätter beaktas i lönen. Arbetsgivarsidan motsätter sig också principiellt jämlikhetsutvecklingen inom socialservicebranschen.

Meddelande 8.4.2020: SuPer: Det behövs arbetskraft på vårdhemmen även efter coronakrisen


Privata socialservicebranschens (SOSTES) förhandlingar fortsatte den 3.4.

Förhandlingarna fortsatte denna gång i konstruktiv anda. Arbetsgivarförbundet Hali rf gav ett nytt förslag gällande utvecklingen av kollektivavtalets texter. I förslaget fanns förhandligsmässigt viktiga kompromisser, men t.ex. lönesystemets utveckling, som är viktigt för SuPer och Sote rf, var återigen i motvind. Att lönesystemet rör sig mot en sporrande riktning, är fortfarande ett centralt ärende, som vid denna omgång måste framskrida. Ett flertal andra ärenden måste också framskrida, före vi kan diskutera löneförhöjningar. Den privata socialbranchen, dit även småbarnspedagogiken hör, ligger betydligt efter till andra jämförbara kollektivavtal.


Privata socialservicebranschens (SOSTES) förhandlingar fortsatte den 2.4.

Förhandlingarna fortsatte kort idag. Vi diskuterade det allmänna läget inom andra avtalsområden. Vi avtalade även om nya förhandlingstidpunkter. Även om avtalsperioden löpte ut den 31.3., förblir kollektivavtalet i kraft. Villkoren i kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen fortsätter således att gälla.


Privata socialservicebranschens (SOSTES) förhandlingar fortsatte den 31.3.

Förhandlingarna fortsatte i en ansträngd atmosfär. Även om det tidigare har skett vissa försiktiga framsteg står parterna fortfarande mycket långt ifrån varandra i de viktigaste frågorna. Den privata socialservicebranschen har befunnit sig i en ständig vårdkris i över ett år och nu försätter coronapandemin SuPers vårdare i en ny, allvarlig situation.

Även i denna situation vill arbetsgivarsidan försvaga kollektivavtalets förordningar och arbetsvillkor. Arbetsgivarna får lov att visa vad de går för när det gäller branschens dragningskraft i ett krisläge! I enlighet med vad som överenskommits strävar vi efter att bygga upp ett sporrande lönesystem för den privata socialservicebranschen, eliminera de oberättigade löneskillnaderna mellan kommunsektorn och den privata socialservicebranschen, adressera de strukturella problemen inom branschen, såsom till exempel kringgåendet av övertidsarbete och lokala diktat och uppmärksamma de eftersläpande arbetsvillkoren inom kvinnodominerade branscher. Av arbetsgivarna förutsätts nu flexibilitet, SuPers medlemmar har svarat på de krav coronakrisen ställer och uppvisar för tillfället flexibilitet under mycket exceptionella omständigheter.


Privata socialservicebranschens (SOSTES) förhandlingar fortsatte den 27.3.

Förhandlingarna fortsatte med behandlingen av samtliga öppna ärenden. Arbetsgivarsidans förnyade förslag till lönesystem behandlades i god anda. Parterna har närmat sig varandra något beträffande lönesystemet. Mycket arbete återstår dock ännu, såsom också svårlösta frågor.

Parternas textpresentationer och -mål behandlades också intensivt. Syftet är att komma vidare beträffande de mest centrala målen. Förutom lönefrågorna måste i denna förhandlingsrunda för SuPer viktiga mål, såsom utvidgandet av anställningsförmånerna till samtliga anställda i branschen, oavsett anställningsform, främjas. Det finns många enskilda mål som strävar till att minska de för branschen typiska oegentligheterna. Arbetsvillkoren inom den privata sociala tjänstesektorn kan inte försvagas ytterligare.

Under förhandlingarna diskuterades också frågor relaterade till förtroendemännens verksamhetsförutsättningar.

Arbetsplatserna har också förmedlat meddelanden om oegentligheter i beredskapslagen gällande bestämmelserna i arbetstidslagen och semesterlagen. Vi betonade att dessa undantag endast skulle kunna tillämpas i extrema, till corona relaterade fall. Det är av största vikt att arbetsgivarna läser förordningarna noggrant och korrekt. Arbetsgivarsidan bekräftade att den är av samma åsikt och kommer att fortsätta ge detaljerad vägledning.

Vi kommer att kunna diskutera löneförhöjningar så snart andra öppna frågor har lösts.


Privata socialservicebranschens (SOSTES) förhandlingar fortsatte den 24.3.

Förhandlingarna fortsatte i spänd atmosfär. Under eftermiddagen gick vi igenom parternas förslag beträffande lönesystemet och arbetstagarpartens förslag till förbättring av förtroendepersonernas verksamhetsförutsättningar. I enlighet med det gemensamma målet strävar vi efter att bygga upp ett sporrande lönesystem för den krisande privata socialservicebranschen. Efter denna dag finns det fortfarande massor av arbete kvar att göra. Parterna står för närvarande långt ifrån varandra i sin syn på ett sporrande lönesystem eller förtroendepersonernas verksamhetsförutsättningar.


Förhandlingarna för den privata socialservicebranschen (SOSTES) fortsatte den 20.3.

Förhandlingarna körde igång efter ett långt uppehåll. Förhandlingarna hade kört fast på grund av bristande förtroende. Nu börjar vi på nytt bygga upp förtroendet, med förhandlingar om lönesystemet och parternas övriga mål. Arbetsgivarförbundet tycks nu ha beredskap och befogenheter att förhandla om ett sporrande lönesystem. Under eftermiddagens förhandlingar gick vi igenom arbetsgivarförbundets förslag till nytt lönesystem och behandlade coronakrisen och därmed relaterade gemensamma utmaningar. Välmåendebranschens förbund visar beredskap till förhandlingar vilket är ett positivt tecken på vilja att hålla fast vid det överenskomna, också om det fortfarande är lång väg till avtal.

SuPer, Tehy och Erto framhöll med kraft att vårdpersonalen har en utsatt position vid krisens frontlinje. Arbetsgivarförbundet har nu en möjlighet att visa sin uppskattning för vårdarna, inte bara verbalt utan genom att satsa på vårdarnas löner och övriga arbetsvillkor.

Förhandlingarna fortsätter på tisdag 24.3. Då görs ett försök att sammanjämka arbetstagarpartens och arbetsgivarpartens mål i fråga om lönesystem och annat. Vi ska också fördjupa oss i hur verksamhetsförutsättningarna för förtroendepersonerna kan förbättras.


SuPer, Tehy och ERTO promenerade ut från den privata socialbranschens (SOSTES) förhandlingar den 9.3.

Förhandlarna berättar att arbetsgivarförbundet inte har hållit fast vid sådant som varit överenskommet. Förhandlingarna kan fortsätta när arbetsgivarförbundet meddelar att det har beredskap att hålla fast vid det som är överenskommet.


Förhandlingarna för den privata socialservicebranschen (SOSTES) fortsatte den 27 februari

Parterna fortsatte diskussionen med behandlingen av arbetsgivarpartens mål.

Arbetsgivarpartens krav på ytterligare flexibilitet försvårar förhandlingarna, då arbetsgivarna samtidigt inte har beredskapen att eliminera missförhållanden inom branschen, såsom till exempel kringgåendet av övertidsarbete och tidvis med lokala överenskommelser förknippade diktat.

Arbetsgivarparten är inte fullt beredd att förbinda sig till de frågor som redan överenskommits i den föregående förhandlingsrundan, vilka TES-parterna förväntades förbereda redan i god tid före slutet av avtalsperioden.

Parterna står i detta skede mycket långt ifrån varandra.


Förhandlingarna för den privata socialservicebranschen (SOSTES) fortsatte den 19 februari

Arbetstagarorganisationernas detaljerade s.k. textmål, dvs. förslagen till ändringar i avtalsbestämmelserna, genomgicks under förhandlingarna. Länge pratades det också om att slopa konkurrenskraftstimmarna (kiky).

Vårt viktiga mål om förnyelse av lönesystemet går inte framåt, trots att parterna för två år sedan kom överens om att ett sporrande lönesystem för branschen skulle vara det gemensamma målet.

Inom den sociala socialtjänstbranschen är tillståndet eländigt och det råder svår brist på arbetstagare. Trots detta förefaller arbetsgivarsidan inte vara intresserad av att förbättra vare sig tillgången till arbetstagare eller arbetstagarnas intresse för att stanna kvar i branschen. Mycket måste ännu göras innan också den privata sektorns vårdare har jämförbara arbetsvillkor.


Förhandlingarna för den privata socialservicebranschen (SOSTES) fortsatte den 10 februari

Arbetsgivarpartens mål är till många delar de motsatta jämfört med SuPers mål. SuPer och förhandlingsorganisationen TSN (Erto, SuPer och Tehy) strävar efter att förbättra den privata socialservicesektrons attraktionskraft och korrigera missförhållanden även på kollektivavtalsnivå.

Utifrån det andra förhandlingsmötet verkar det som om arbetsgivarförbundet inte har viljan att utveckla kollektivavtalet så att våra medlemmar som arbetar inom den privata socialservicebranschen skulle få konkurrenskraftiga villkor för sina anställningsförhållanden. Förhandlingarna blir mycket svåra.


Förhandlingarna inom den privata socialservicebranschen inleddes den 29 januari

Förhandlingarna om kollektivavtal inom den privata socialservicebranschen inleddes onsdagen den 29 januari. Vid förhandlingarna behandlades parternas mål. Utgångspunkterna för förhandlingarna är svåra eftersom lönenivån inom den privata socialservicebranschen är lägre än inom den offentliga. Dessutom har arbetsförhållandena inte nämnvärt förbättrats efter vårdkrisen.


Läs även

Meddelande 8.4.2020: SuPer: Det behövs arbetskraft på vårdhemmen även efter coronakrisen

Meddelande 9.3.2020: SuPer, Tehy och ERTO: Förtroendebristen försvårar den privata socialservicebranschens förhandlingar

Meddelande 30.1.2020: SuPer, Tehy och ERTO: Vårdkrisen är inte slut - Den privata social- och hälsovårdssektorn måste få löneförhöjningar och betydande förbättringar till arbetshälsan