TPTES

Tehy, SuPer och ERTO: Lönerna höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen och kiky-timmarna avskaffas – hälsoservicebranschens förhandlingsresultat har godkänts

Avtalet för den privata hälsoservicesektorn (TPTES) i sammandrag

Meddelande 26.6.2020: Tehy, SuPer och ERTO: Lönerna höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen och kiky-timmarna avskaffas – hälsoservicebranschens förhandlingsresultat har godkänts


Tehy, SuPer och ERTO: Förhandlingsresultat för hälsoservicebranschen uppnått

Under natten nåddes ett förhandlingsresultat om ett kollektivavtal för den privata hälsoservicebranschen.

Meddelande 23.6.2020: Tehy, SuPer och ERTO: Förhandlingsresultat för hälsoservicebranschen uppnått


Förbud mot övertid och byte av arbetsskift 17–30 juni

Meddelande 17.6.2020: Förbud mot övertid och byte av arbetsskift för Mehiläinen Länsi-Pohjas arbetsplatser


Förhandlingarna inom den privata hälsoservicebranschen (TPTES) fortsatte den 16.6.

I hälsoservicesektorns förhandlingar nåddes idag inga framsteg. De primära frågorna diskuteras fortfarande, och ingen lösning står att vänta utan närmanden från arbetsgivarsidan. Frågorna som rör lönesystemet måste fås i ordning, och textändringar med betydande försämringar kan inte accepteras. Förhandlingarna fortsätter den 22.6.


Förhandlingarna inom den privata hälsoservicebranschen (TPTES) fortsatte den 12.6.

Förhandlingstakten inom hälsoservicebranschen har intensifierats och framsteg har gjorts. I samband med vissa primära mål finns det fortfarande frågor som måste bearbetas innan en lösning kan nås. Sådana frågor inkluderar ett förtydligande av ersättningssystemet och elimineringen av kiky-timmarna.


Förhandlingarna i den privata hälsoservicebranschen (TPTES) fortsatte 8.6.

I hälsoservicebranschens förhandlingar behandlades hela målsättningshelheten. Det finns fortfarande många viktiga frågor där en överenskommelse måste nås innan en avtalslösning kan nås.


Förhandlingarna i den privata hälsoservicebranschen (TPTES) fortsatte 2.6.

Hälsoservicebranschens förhandlingar fortsätter. I dag behandlade vi den sammantagna måluppsättningen, i synnerhet frågor i anslutning till lön och lönesystem samt eliminering av kiky-timmarna. Nu har vi kommit överens om att förhandla i snabbare takt än hittills, för att en lösning ska kunna nås så snabbt som möjligt. Det finns ändå mycket som är på hälft.


Förhandlingarna inom den privata hälsovårdsbranschen (TPTES) fortsatte den 27.5.

Vid hälsoservicebranschens förhandlingar i dag fördes en omfattande diskussion om samtliga SuPers och Sote rf:s centrala mål. Lönesystemet och dess utveckling/precisering har under denna förhandlingsrond varit föremål för mycket prat; så också i dag. Små, försiktiga steg framåt har till den delen tagits men fortfarande återstår mycket att göra. Under dagens förhandlingar lyftes också arbetsförhållandena och främjandet av arbetshälsan upp.


Förhandlingarna inom den privata hälsovårdsbranschen (TPTES) fortsatte den 15.5.

I hälsovårdssektorns förhandlingar diskuterades idag alla viktiga öppna frågor. Vi diskuterade bland annat frågor relaterade till lönesystemet, arbetstider, välbefinnande på arbetsplatsen, utbildningar och personalrepresentanters ställning. Dagens förhandlingar fördes i rätt snäv stämning, de framsteg som görs är väldigt små.


Förhandlingarna om privata hälsovårdsbranschen (TPTES) fortsatte 8.5.

Hälsoservicebranschens förhandlingar avlöpte i dag i god, konstruktiv anda. Små framsteg nåddes i fråga om lönesystemet men mycket återstår att göra. Vi talade också om förhandlingsläget i stort och gick igenom vissa speciella men centrala öppna frågor.


Förhandlingarna inom den privata hälsovårdsbranschen (TPTES) fortsatte den 29.4.

Hälsoservicebranschens förhandlingar i dag handlade om lönesystemsfrågor men också om hela förhandlingsläget. Det finns fortfarande mycket att göra innan en förhandlingslösning kan uppnås.

Förhandlingarna inom den privata hälsovårdsbranschen (TPTES) fortsatte den 22.4.

I förhandlingarna inom hälsovårdsbranschen diskuterades idag endast lönesystemet och till det relaterade frågor. Vi fokuserade särskilt på de faktorer som ökar arbetets krävande karaktär, ett ämne vars behandling påbörjades under föregående förhandlingstillfälle. Förhandlingarna har på grund av rådande situation framskridit mycket långsamt, men det positiva är att vi även har hittat gemensamma visioner med arbetsgivarsidan.


Förhandlingarna inom den privata hälsovårdsbranschen (TPTES) fortsatte den 17.4.

I förhandlingarna inom hälsovårdsbranschen diskuterades igen idag ärenden relaterade till lönesystemet, vi fokuserade särskilt på de faktorer som ökar arbetets krävande karaktär. Även andra mål fanns med på dagordningen. Förhandlingarna förlöpte i god och konstruktiv anda, vilket var mycket positivt. Mycket återstår dock att göra innan man kommer fram till en lösning.Förhandlingarna i privata hälsobranschen (TPTES) fortsatte den 9.4.

Under hälsobranschens förhandlingar fortsatte vi att diskutera alla de viktigaste målen. Liksom föregående gång stod också i dag lönesystemsrelaterade frågor i fokus.


Förhandlingarna i privata hälsobranschen (TPTES) fortsatte den 7.4.

Hälsoservicebranschens förhandlingar i dag tog upp parternas alla viktiga mål samt det allmänna förhandlings- och coronaläget. Beträffande målen talade vi i synnerhet om frågor i anslutning till lönesystemet och behovet att förtydliga det samma.


Förhandlingarna för den privata hälsoservicebranschen (TPTES) fortsatte den 3.4.

Under förhandlingarna om hälsoservicesektorn behandlades idag frågor och mål i anslutning till lönesystemet. Det stora problemet inom hälsoservicesektorn är att man på arbetsplatserna inte, det goda och tydliga lönesystemet till trots, följer det på rätt sätt.Förhandlingarna i privata hälsobranschen (TPTES) fortsatte den 2.4.

Under förhandlingarna om hälsoservicesektorn talade vi i dag mycket brett och i detalj om parternas mål. Alldeles särskilt behandlades arbetstidsfrågor samt målen i anslutning till arbetsförhållanden, arbetshälsa och personalrepresentanternas ställning. Förhandlingarna fortsätter i morgon 3.4 med frågor i anslutning till lönesystemet.

Trots att avtalsperioden för kollektivavtalet gick ut 31.3.2020 är bestämmelserna i avtalet fortfarande i kraft.Förhandlingarna för den privata hälsoservicebranschen (TPTES) fortsatte den 30.3.

Förhandlingarna om hälsoservicebranschen fortsatte med diskussion om parternas mål. Till behandling togs i synnerhet personalrepresentanternas ställning och verksamhetsförutsättningar. Förhandlingarna avancerar långsammare än vanligt på grund av det allmänna läget.

Förhandlingarna fortsätter 2.4.


Förhandlingarna för den privata hälsoservicebranschen (TPTES) fortsatte den 27.3.

Hälsoservicebranschens förhandlingar fortsatte i dag med diskussion om parternas mål. Vi fokuserade i synnerhet på personalrepresentanternas ställning och på frågor med anknytning till en utveckling av arbetshälsa och yrkesskicklighet. Vi talade också mycket om det allmänna läget, vi framhöll med kraft vilken besvärlig situation vårdpersonalen befinner sig i, i främsta ledet vid coronakrisens frontlinje. Vi konstaterade att arbetsgivarna senast nu måste visa att de uppskattar vårdarna och inser betydelsen av deras arbete. Detta kräver mer än ord, senast nu är det dags att bevisa sin uppskattning med bättre lön och arbetsvillkor.


Förhandlingarna inom den privata hälsobranschen (TPTES) fortsatte den 23.3.

Vi diskuterade mycket brett bägge parters målsättningar, som omfattade löneförhöjningar, utvecklingen av lönesystemet, utvidgningen av kollektivavtalets tillämpningsområde och frågor relaterade till arbetstid, välbefinnande och kompetensutveckling. Betydande konvergens har ännu inte uppnåtts, och den rådande allmänna situationen bidrar till utmaningarna inom förhandlingarna.


Förhandlingarna inom den privata hälsobranschen (TPTES) fortsatte den 19.3.

För branschen för hälso- och sjukvårdstjänster fortsatte förhandlingarna i dag med samtal om personalens representanter, i synnerhet om arbetarskyddsfullmäktiges ställning och verksamhetsförutsättningar. Vi behandlade också det allmänna förhandlingsläget och coronarelaterade frågor.


Förhandlingarna inom den privata hälsobranschen (TPTES) fortsatte den 5.3.

Förhandlingarna inom hälsobranschen behandlade idag personalrepresentanternas roll och verksamhetsförutsättningar. Förtroendepersonernas tillgång till information, utnyttjande av tid, ersättningar och utbildningsmöjligheter måste förbättras.

Ett välfungerande system för förtroendepersoner och en arbetsskyddsorganisation med sakkunniga aktörer är en central förutsättning för god samverkan inom företagen. Innan dessa saker är i sin ordning är det inte ens möjligt att föra en lokal diskussion.


Förhandlingarna inom den privata hälsobranschen (TPTES) fortsatte den 28.2.

Under hälsoservicebranschens förhandlingar diskuterades i synnerhet frågor i anslutning till lönesystemet och löneförhöjningens form. För arbetsgivarparten är målet att en del av den eventuella löneförhöjningen ska kunna fördelas som lokal pott. Vår ståndpunkt är att det är omöjligt att diskutera en lokal pott så länge arbetsgivarna inte följer kollektivavtalets bestämmelser i anslutning till lönesystemet och förutsättningarna för förtroendepersonernas arbete inte är i skick.


Förhandlingarna inom den privata hälsobranschen (TPTES) fortsatte den 11.2.

Förhandlingarna inom den privata hälsobranschen fortsatte den 11 februari. Vi fortsatte att diskutera parternas målsättningar och gick i detalj igenom både arbetsgivarorganisationens och SuPers/TSN:s målsättningar. Vi diskuterade bl.a. avlägsnandet av de s.k. kiky-timmarna, löneärenden, arbetsförhållanden och välbefinnande på arbetsplatsen samt personalrepresentanternas ställning. 

Förhandlingarna kommer att bli väldigt svåra, i de centrala frågorna går åsikterna kraftigt isär. Arbetsgivarparten visar inte förståelse för våra målsättningar och dessutom innebär arbetsgivarorganisationens förslag kraftiga försämringar. 


Förhandlingarna inom branschen för privata hälsovårdstjänster inleddes den 30.1.

På mötet gick man igenom de bägge parternas mål och diskuterade dessa på en allmän nivå. SuPers centrala mål är bland annat kännbara löneförhöjningar och en jämställdhetspott, att de så kallade kiky-timmarna tas bort samt frågor som hör samman med arbetshälsa.

Från arbetstagarsidan förhandlar utöver SuPer dessutom Tehy och Erto, arbetsgivarna representeras av Hyvinvointiala HALI ry.


Läs även

Meddelande 30.1.2020: SuPer, Tehy och ERTO: Vårdkrisen är inte slut - Den privata social- och hälsovårdssektorn måste få löneförhöjningar och betydande förbättringar till arbetshälsan