Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte inom den kommunala sektorin

Anvisningar angående förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte inom den kommunala sektorn (AKTA ach SOTE-avtalet)

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA och SOTE-avtalet upphörde att gälla 28.2.2022.

Med stöd i så kallad efterverkning iakttas kollektivavtalet också efter giltighetstidens utgång, tills ett nytt avtal är på plats.

Eftersom förhandlingarna om nytt kollektivavtal inte framskrider utlyser SuPer och Tehy förbud mot övertidsarbete och skiftbyte på samtliga arbetsplatser inom den kommunala sektorn.

Övertids- och skiftbytesförbudet börjar 20.4.2022 kl. 6.00 för att gälla tills vidare.

SuPers förbundsstyrelse beslutade 24.5 att övertids- och skiftbytesförbudet fortsatt är i kraft men att arbetstagaren under sommaren 1.6–31.8.2022 själv kan besluta om valfri mängd övertidsarbete och skiftbyten. 

SuPer uppmanar fortsättningsvis alla medlemmar att anmäla till regionförvaltningsverket om patientsäkerheten under sommaren är hotad. Detta kan göras med hjälp av en blankett (på finska) på SuPers sajt.


Svar på vanliga frågor om förbudet mot övertid och skiftbyte

När börjar övertids- och skiftbytesförbudet och hur länge är det i kraft?

Övertids- och skiftbytesförbudet börjar 20.4.2022 kl. 6.00 för att gälla tills vidare. Under tidsperioden 1.6–31.8.2022 får superfolket själva besluta om valfri mängd övertidsarbete och skiftbyten.

Vad innebär övertids- och skiftbytesförbudet?

Under övertids- och skiftbytesförbudet vägrar SuPers medlemmar övertid och skiftbyte. Under förbudstiden kommer arbetstagarna inte överens med arbetsgivaren om att arbeta övertid eller om att byta skift. Under tidsperioden 1.6–31.8.2022 får superfolket själva besluta om valfri mängd övertidsarbete och skiftbyten.

”Grå övertid” är också förbjuden, liksom att vid flexibel arbetstid ackumulera flextid. För övrigt utför medlemmarna sitt arbete som vanligt. Alla kommer till och avlägsnar sig från arbetsplatsen på exakt de klockslag som i skiftschemat gäller för skiftet. Förtroendemannen ska i denna situation avstå från att acceptera arbetsgivarens eventuella förslag om lokala avtal som gäller arbetstiden.

Grå övertid är övertid för vilken man i stället för övertidsersättning får exempelvis ledig tid i samma förhållande som övertid har ackumulerats (”timme för timme”).

Övertid är inte bara egentligt övertidsarbete utan också jour eller restid utanför den regelbundna arbetstiden samt ackumulerad flextid.

Förbud mot övertid regleras inte, som till exempel strejk, av bestämmelser om tidsgränser eller anmälningsskyldighet. Förbudet kan alltså verkställas snabbt.

Varför övertids- och skiftbytesförbud?

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal har inte löpt som önskat. Med övertids- och skiftbytesförbudet vill vi främja våra mål och uppkomsten av ett nytt avtal. Genom att delta i övertids- och skiftbytesförbudet signalerar medlemskåren till arbetsgivaren att den stöder SuPers mål och motsätter sig arbetsgivarens försök att försvaga avtalet.

Våra förhandlare måste under förhandlingarna gå igenom samtliga punkter i kollektivavtalet eftersom inget av villkoren i det gamla avtalet är en självklarhet.  Alla kollektivavtalets bestämmelser är föremål för förhandlingar.

På förbundets webbsajt kan du läsa om hur SuPers förhandlingsrunda fortskrider och om SuPers mål.


Vem har skyldighet att följa förbudet mot övertid och skiftbyte i kommunbranschen?

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller för alla SuPermedlemmar som arbetar för kommuner och samkommuner. Det är fråga om en laglig stridsåtgärd och varje medlem i SuPer som arbetar inom ovan nämnda avtalsbranscher måste delta.

Vad är övertidsarbete?

Övertidsarbete är sådant arbete som den som arbetar heltid, på arbetsgivarens initiativ och med arbetstagarens samtycke, gör utöver sin regelbundna arbetstid (t.ex. vid periodarbete arbete som överstiger 114 h 45 min/3 veckor). Utgångspunkten är att arbetstagarens specifika samtycke till övertid alltid behövs för varje enskild gång (jfr ändå punkten om samtycke till beredskap i detta direktiv).

Om du inte är säker på vad som i ditt eget fall utgör övertid kan du också kontakta SuPers förtroendeman eller avtalsintressebevakning (mejl) och övertids- och skiftbytesdesken.

I mitt arbetsavtal har jag samtyckt till att stå i beredskap. Kan jag vägra göra övertid som uppkommer under tiden i beredskap?

Nej, det kan du inte, om du i arbetsavtalet har gett ditt samtycke till beredskap. Genom att samtycka till beredskap har du samtidigt samtyckt till det tilläggs- och övertidsarbete som uppkommer under tiden i beredskap.

Om arbetsgivaren under den tid som övertids- och skiftbytesförbud råder utnyttjar beredskap mer än vanligt, och därigenom låter dig göra mycket övertid, ska du kontakta SuPer.

Kan nya avtal om beredskap ingås medan övertids- och skiftbytesförbud gäller?

Nej. Inga nya beredskapsavtal ingås så länge övertids- och skiftbytesförbud gäller.  

Inga nya beredskapsavtal ingås så länge övertids- och skiftbytesförbud gäller, men kan arbetsgivaren bestämma att arbetstagaren står i beredskap om samtycket till detta gavs i ett arbetsavtal som ingicks före affärsöverlåtelsen?

Före affärsöverlåtelse ingångna arbetsavtal är bindande för arbetsförhållandets parter. Om nytt arbetsavtal inte har ingåtts är samtycket till beredskap bindande för arbetstagaren. 

Gäller övertids- och skiftbytesförbudet övertid och skiftbyte som avtalats innan förbudet trädde i kraft?

Nej. Såvida annat inte har överenskommits ska övertid och skiftbyten, som avtalats med arbetsgivaren innan förbudet mot övertidsarbete och skiftbyten trädde i kraft, utföras avtalsenligt. När du väl har fått kännedom om att det blir förbud mot övertid och skiftbyten får du emellertid inte avtala om ny övertid och nya skiftbyten för tiden efter att övertids- och skiftbytesavtalet har börjat.

Kan jag av egen vilja avtala med en arbetskamrat om skiftbyte medan övertids- och skiftbytesförbud gäller?

Om skiftbytet utgår från arbetstagarens eget eller arbetskamratens tvingande behov (t.ex. arrangemang för barnomsorg), och arbetsgivaren godkänner bytet, kan du komma överens om saken med din arbetskamrat och din närmaste chef. Vi rekommenderar att sådant skiftbyte tillgrips endast i undantagsfall. Skiftbyte på arbetsgivarinitiativ kan du inte avtala om efter att övertids- och skiftbytesförbudet har börjat.

Jag har flexibel arbetstid. Kan jag ackumulera "saldo"?

Medan övertids- och skiftbytesförbud gäller får du inte ackumulera saldo.

Jag arbetar deltid. Gäller förbudet mig?

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller också dem som arbetar på deltid, oberoende av om de har fast eller flexibel arbetstid i sina avtal om deltidsarbete. Du får alltså varken arbeta övertid eller byta skift. Se också följande fråga där skillnaden mellan tilläggs- och övertidsarbete tydliggörs.

Jag arbetar deltid. Kan jag acceptera tilläggsarbete utöver den planerade arbetstiden i skiftschemat?

Ja, det kan du. Tilläggsarbete berörs inte av ett förbud mot övertid och skiftbyte. Du kan alltså acceptera tilläggsarbete upp till full arbetstid för en arbetstagare på heltid. Övertidsarbete får den deltidsanställda arbetstagaren emellertid inte utföra, och inte heller avtala om byte av arbetsskift.

Vid deltidsarbete är avtalad arbetstid kortare än den regelbundna arbetstid som specificeras i branschens kollektivavtal. När en arbetstagare på deltid utför mer arbete än stipulerat i arbetsavtalet är det tilläggsarbete upp till timantalet för en heltidsarbetande arbetstagare, då övertiden börjar. För den som arbetar på deltid är tilläggsarbete det arbete som överskrider den i skiftschemat planerade arbetstiden, ända upp till regelbunden arbetstid för en heltidsarbetande arbetstagare, det vill säga gränsen för övertid. Detta gäller både för deltidsarbete med fast arbetstid och för den som arbetar på deltid med avtal om flexibel arbetstid.

Jag arbetar på deltid. Kan jag vägra tilläggsarbete som överskrider den i skiftschemat planerade arbetstiden?

Ja, det kan du, om du inte i ditt arbetsavtal har gett ditt samtycke till tilläggsarbete. Vi önskar att du vägrar tilläggsarbete om det med hänsyn till din egen situation är möjligt. 

Fast arbetstid på deltid:

Om du i ditt arbetsavtal har samtyckt till tilläggsarbete får du av motiverade personliga skäl vägra tilläggsarbete endast på i skiftschemat antecknad ledig dag. Skälet kan vara till exempel studier, barnomsorgsarrangemang, hälsoskäl, egen eller närståendes bemärkelsedag eller en resa som inte längre kan annulleras utan att kostnader uppstår. Rätten att vägra gäller inte för skiftschemats arbetsdagar.

Fast arbetstid på deltid betyder att arbetstiden i arbetsavtalet är antecknad som ett visst antal, färre än vid heltid, timmar per vecka eller utjämningsperiod (t.ex. 90 timmar på tre veckor) eller i procent av hel arbetstid (t.ex. 50 % arbetstid).

Flexibel arbetstid:

Du kan vägra övertid eftersom du enligt lag inte på förhand har kunnat samtycka till tilläggsarbete.

Om du till exempel är partiellt vårdledig eller lyfter partiell sjukpension och arbetsgivaren hänvisar till att du på förhand har samtyckt till tilläggsarbete, ta kontakt med SuPer. Vi ger dig närmare anvisningar.

Flexibel arbetstid är det fråga om när din arbetstid varierar mellan i arbetsavtalet stipulerat minimum och maximum eller du förbinder dig att på särskild kallelse utföra arbete för arbetsgivaren. I arbetsavtalet kan arbetstiden vara antecknad som t.ex. ”särskild arbetskallelse”, 0–116,5 timmar på tre veckor eller 5–90 timmar på tre veckor.

Gäller förbudet också för arbetstagare med avtal om flexibel arbetstid?

Ja, övertids- och skiftbytesförbudet gäller också dem med avtal om flexibel arbetstid. Arbete som överskrider den regelbundna arbetstiden för en heltidsarbetande arbetstagare är övertidsarbete.

Kan jag, medan förbud råder mot övertid och skiftbyte, åta mig skift vid en annan av arbetsgivarens enheter, som tilläggs- eller övertidsarbete?

Nej, det får du inte. Samma direktiv om tilläggs- och övertidsarbete gäller för arbete vid samma arbetsgivares andra enheter. Se punkterna om tilläggsarbete och övertidsarbete.

Jag är visstidsanställd. Gäller förbudet mig?

Ja, övertids- och skiftbytesförbudet gäller också dem som har arbetsavtal på viss tid.

Gäller förbudet också arbetstagare med ramavtal?

Vi rekommenderar att den som arbetar med ramavtal inte tar emot uppdrag som erbjuds medan övertids- och skiftbytesförbudet gäller, förutsatt att arbetstagaren med hänsyn till sin egen situation har möjlighet att vägra.

Ett ramavtal är inte ett egentligt arbetsavtal utan ett avtal om arbetsvillkoren som i senare arbetsavtal på visstid ska tillämpas. I ramavtal ingår ofta en punkt i stil med följande: ”Varje per gång avtalat vikariat/inhopp utgör ett skilt arbetsförhållande på visstid.”

Jag arbetar på prövotid. Gäller förbudet mig?

Ja. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller för alla arbetstagare i arbetsförhållande. Arbetsgivaren får inte häva prövotiden på grund av att arbetstagaren deltar i ett förbud mot övertid och skiftbyte. I praktiken kan det ändå vara svårt att bevisa att prövotiden är lagstridigt upphävd. Om du vill kan du kontakta SuPer och be om lov att stå utanför övertids- och skiftbytesavtalet.

Jag är studerande. Gäller förbudet mig?

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller alla arbetstagare i arbetsförhållande. Förbudet gäller alltså också för studerande på läroavtal som står i arbetsförhållande och får lön för sitt arbete. De som studerar på utbildningsavtal står utanför förbudet eftersom de inte står i arbetsförhållande och inte lyfter lön för arbetet.

Deltar chefen i förbudet mot övertid och skiftbyte?

Chefens ställning avgör om kollektivavtalet och arbetstidslagen ska tillämpas på hen. Så är det oftast för en chef/närmaste chef på lägre nivå, varvid hen berörs också av övertids- och skiftbytesförbudet. För servicehuschefer, se följande fråga och svar.

Jag är chef på ett servicehus. Jag har chefsavtal. Gäller förbudet mig?

Chefer för servicehus osv. berörs inte nödvändigtvis av vare sig kollektivavtal eller arbetstidslag. I så fall berörs arbetsförhållandet inte av bestämmelserna i kollektivavtalet och arbetstidslagens bestämmelser om arbetstid. Detta innebär att det för deras del inte kan förekomma sådant tilläggs- eller övertidsarbete som de skulle kunna vägra att utföra. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller à priori inte för servicehusens chefer. Om saken är på något sätt oklar kan du vid behov kontakta ditt eget förbund. Situationen utreds från fall till fall, beroende på kollektivavtal.

Kan arbetsgivaren ensidigt ändra mitt skiftschema medan övertids- och skiftbytesförbud gäller?

Arbetstagare ska skriftligen informeras om skiftschemat senast en vecka innan den i skiftschemat antecknade perioden börjar. Därefter får schemat enligt AKTA/Sote-avtalet ändras bara enligt överenskommelse eller på motiverade grunder. Om arbetstagaren vägrar byta skift kan arbetsgivaren göra bara sådana ändringar i skiftschemat för vilka det finns i AKTA/Sote-avtalet förutsatt grund.

Under övertids- och skiftbytesförbudet kommer man inte överens om skiftbyte, och gör heller inte övertid. Arbetsgivaren får endast ensidigt ändra skiftschemat på motiverade grunder. Övertids- och skiftbytesförbud utgör inte i sig självt motiv för ändrat skiftschema.

Under tidsperioden 1.6–31.8.2022 får superfolket själva besluta om valfri mängd övertidsarbete och skiftbyten.

Arbetsgivaren ändrade ensidigt mitt skiftschema. Vad gör jag?

Under tidsperioden 1.6–31.8.2022 får superfolket själva besluta om valfri mängd övertidsarbete och skiftbyten. Under denna tidsperiod samlar vi inte heller in blanketter med Arbetsgivarens order. Superfolket kan fortfarande tacka nej till ändringar i arbetsschemat och till övertid.

Utför ditt skift i enlighet med arbetsgivarens order och fyll i blanketten Arbetsgivares föreskrift. Använd blanketten Arbetsgivares föreskrift

På grund av arbetsgivarens tolkningsföreträde och risken förknippad med initierande av uppsägningsförfarande rekommenderar vi inte att vägra att ta ett emot skift som ändrats av arbetsgivaren. Detta trots att arbetsgivaren saknar skäl till att ändra skiftschemat.

Samtliga ensidiga ändringar i skiftschemat och förlängningar av skift ska anmälas till SuPer med hjälp av blanketten Arbetsgivares föreskrift.

Det är viktigt att arbetsgivaren på Arbetsgivares föreskrift-blanketten noggrant registrerar vilken/vilka ändringar saken gäller samt arbetsgivarens motiveringar för ändringen/ändringarna.

Om arbetsgivaren inte vill fylla i blanketten ska du be arbetsgivaren om en skriftlig specifikation av skiftbytena med motiveringar, till exempel per mejl. Om du per mejl eller textmeddelande har fått arbetsgivarens order med motiveringar behövs inte någon skild föreskriftsblankett. Skicka dessa uppgifter också till förbundet edu@superliitto. Under tidsperioden 1.6–31.8.2022 ska inga särskilda blanketter fyllas i och inte heller skickas till förbundet.

Arbetsgivaren kräver att jag förlänger mitt skift med hänvisning till nödarbete. Vad gör jag?

Ett på förhand utlyst förbud mot övertid och skiftbyte uppfyller INTE kännetecknen för nödarbete.

Begär att få se den anmälan till regionförvaltningsverket om nödarbete som arbetsgivaren ska kunna visa upp. Om det på riktigt är fråga om nödarbete kan arbetsgivaren förlänga arbetstiden. För nödarbete som görs på övertid ska normal övertidsersättning betalas.

Vid oklarheter om nödarbete:

  • kontakta SuPer
  • acceptera förlängt skift (eftersom det i en oklar situation finns risk för att arbetsförhållandet avslutas)
  • tillställ arbetsgivaren ett skriftligt meddelande om att du i efterhand, med bistånd av SuPer, kommer att utreda om arbetsgivaren har haft rätt att ålägga dig att förlänga ditt skift.

Nödarbete är arbete som arbetsgivaren beordrar till på grund av oförutsedda orsaker eller under exceptionella, i arbetstidslagen specificerade förhållande. Vid nödarbete tillåts avvikelser från bestämmelserna om nattarbete, arbetstagares samtycke till tilläggs-, övertids- och söndagsarbete samt vilotid.

Arbetsgivaren kan beordra till nödarbete endast när en oförutsedd händelse har vållat avbrott i den normala driften eller allvarligt hotar att leda till sådant avbrott eller till fara för skada på liv, hälsa, egendom eller miljön. Det ska vara frågan om att avvärja hot eller skada som förutsätter tillräcklig tillgång på arbetskraft också utanför normal arbetstid.

Nödarbete utöver normal arbetstid får beordras endast i den mån det är nödvändigt och i högst två veckors tid. Bakgrunden till nödarbete måste vara en akut orsak som inte har kunnat förutses. Behov av nödarbete uppstår oväntat. I sådana situationer kan arbetet inte senareläggas för att utföras vid en senare tidpunkt. En sådan situation kan uppkomma till exempel i samband med en naturkatastrof eller en storolycka.

I en nödarbetssituation ska arbetsgivaren utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten (regionförvaltningsverket) om nödarbetets orsaker, omfattning och sannolika varaktighet. Förtroendeman som representerar arbetstagare i nödarbete eller, där ingen förtroendeman har valts, arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendeombud ska av arbetsgivaren beredas tillfälle att foga sitt utlåtande till anmälan. Efter utredning kan arbetarskyddsmyndigheten antingen låta saken bero i enlighet med anmälan eller vidta åtgärder för att begränsa eller avsluta nödarbetet.

Kan arbetsgivaren hänvisa till skyddsarbete?

Skyddsarbetsplikt gäller inte för arbetstagare i arbetsförhållande. Med skyddsarbete avses sådant arbete som utförs i tjänsteförhållande och som vid en arbetskonflikt är oundgängligt för att förhindra fara för medborgares liv eller hälsa eller för att skydda sådan egendom som speciellt utsätts för fara med anledning av arbetskonflikten.

Jag är med hänvisning till lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården beordrad att komma i arbete på min fritid, vad gör jag?  

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska enligt lag alltid bistå den som är i akut behov av vård. Detta innebär inte skyldighet att kontinuerligt finnas tillgänglig för arbetsgivaren. Arbetstagarens skyldighet att utföra i arbetsavtalet nämnt arbete är begränsad till i skiftschemat antecknad arbetstid eller jourtid. På sin fritid är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården skyldig att i det civila bistå utomstående i behov av akutvård, exempelvis vid olyckor.

Vårdare saknas för skiftet och dimensioneringen uppfylls inte. Vad gör jag?

Meddela arbetsgivaren att dimensioneringen inte uppfylls för skiftet. Om ni under gällande övertids- och skiftbytesförbud upprepade gånger tvingas arbeta med ofullständig arbetsstyrka ska du ta kontakt med regionförvaltningsverket. Arbetarskyddsorganisationen på din egen arbetsplats har ocksåsom uppgift att följa med belastning och arbetstidsskydd.

Arbetstagaren har inget ansvar för att hitta vikarier, såvida detta inte uttryckligen ingår i arbetstagarens arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsen har tillräckligt mycket arbetskraft. Arbetsgivaren måste se till att det i alla situationer finns så många arbetstagare på arbetsplatsen som avtal och verksamhetstillstånd förutsätter. Arbetsgivaren ska ha sådan beredskap att det alltid finns en vikarie som kan träda in när en av arbetstagarna har blivit sjuk.

Mitt kvällsskift är snart slut men för nattskiftet finns det ingen vikarie som kan hoppa in i den sjuka vårdarens ställe. Varken min närmaste chef eller chefens chefer svarar på telefon. Vad gör jag?

Du kan ringa till socialjouren på arbetsplatsens placeringsort och be om hjälp och anvisningar för hur du ska göra. Kontaktuppgifter till socialjouren finns på kommunens webbsajt.

Hur gör jag i livshotande situationer eller när klientsäkerheten är allvarligt hotad?

I livshotande situationer eller när klientsäkerheten är allvarligt hotad ska du agera så att klient-/patientsäkerheten inte hotas. Sådana situationer kan innebära att du måste fortsätta ditt arbete utöver den i arbetsschemat planerade arbetstiden. Exempel på sådana situationer är

  • plötsliga sjukdomsfall
  • föräldern har inte hämtat barnet i förskolan och du ansvarar ensam för barngruppen
  • vård av andningsförlamad patient.

Jag arbetar i hemvården. Vad gör jag när jag redan i början av skiftet vet att den planerade arbetstiden inte räcker till för att realisera klienternas vård- och serviceplaner?

Gör först en uppskattning av om det inom planerad arbetstid över huvud taget är möjligt att utföra alla de moment som ingår i klienternas vårdplaner. Om din planerade arbetstid inte räcker till för att genomföra alla besök ska du genast anmäla saken till din närmaste chef och be hen ordna en vikarie eller prioritera arbetsuppgifterna så att övertid inte uppkommer. Om din närmaste chef inte gör detta ska du kontakta chefens chef. Arbetsgivaren bär ansvar för att resurserna räcker till. Vid livshotande situationer eller när klientens säkerhet är allvarligt hotad ska du agera så att klient-/patientsäkerheten inte hotas.

Får skiftet med anledning av övertids- och skiftbytesförbudet helt bemannas med studerande?

Nej. Varje studerande ska ha en namngiven handledare under vars uppsikt den studerande arbetar. Det betyder att varje skift ska ha minst en utexaminerad person med yrkesutbildning inom social- eller hälsovård.

Därtill ansvarar arbetsgivaren för att från fall till fall bedöma de studerandes färdigheter och vilka arbetsuppgifter hen har tillräckliga förutsättningar för.

Kan jag utföra mitt planerade skift i en annan enhet, där det råder brist på personal på grund av sjukdom?

Du kan göra ditt skift i en annan enhet om tiderna är de samma för när skiftet börjar och slutar. Förbudet mot skiftbyte berör inte ändringar i fråga om var arbetet utförs eller vilka arbetsuppgifterna är.

Får arbetsgivaren under gällande övertids- och skiftbytesförbud överföra mig till en annan av kommunens eller samkommunens enheter?

I arbetsavtalen är platsen för arbetet i allmänhet ganska löst definierad, exempelvis arbetsgivarens verksamhetsställen inom ett visst område. I sådana fall kan arbetsgivaren flytta arbetstagaren till att arbeta vid ett annat verksamhetsställe. Tiderna för när arbetsskiftet börjar och slutar får emellertid inte ändras i samband med flyttningen. I sådana situationer måste också arbetstagaren få orientering och hens kompetens måste säkerställas.

Jag har gjort övertidsarbete innan övertidsförbudet började. Kan jag under övertidsförbudet ta ut övertiden som ledig tid?

Du kan ta ut övertiden som antingen tid eller pengar. För att ta ledigt måste du i alla fall komma överens med arbetsgivaren. Idén med övertidsförbudet är att inte arbeta extra. Förbudet utgör inget hinder mot att ta ut ledig tid.

Vi använder oss av en arbetstidsbank där jag har ackumulerade kvälls- och veckoslutstillägg samt övertidsersättning. Kan jag ta ut ledig tid från banken medan övertids- och skiftbytesförbudet gäller?

Övertidsförbudet är inget hinder för bankledigt, förutsatt att arbetsgivaren är med på saken. Idén med övertidsförbud är att ingen ska arbeta extra.

Jag har allmän arbetstid och äter på egen tid. Arbetet är delvis av jourkaraktär och det är omöjligt att avlägsna sig från arbetsplatsen för en lunchrast. Om det inte går att hålla matpaus uppstår övertid. Måste arbetsdagen förkortas i slutändan för att det inte ska bli övertid?

Arbetsdagen ska inte förkortas men den övertid som uppstår ska registreras för ersättning.

Jag har redan gjort övertid på denna lista, borde jag nu förkorta listans återstående arbetsskift för att det inte ska bli övertid?  

Behövs inte. Arbetsskiften som redan är inskrivna i skiftschemat ändras inte utan genomförs enligt plan.

Arbetsgivaren föreslår att ett nytt lokalt avtal ingås medan övertids- och skiftbytesförbudet är i kraft. Vad gör jag?

Såväl förtroendemän som arbetstagare bör avhålla sig från att ingå nya lokala avtal så länge förbud gäller mot övertid och skiftbyte. Om arbetsgivaren trycker på för ett lokalt avtal om exempelvis beredskap, ta kontakt med SuPer.

Kan medlemmar i andra förbund eller icke-förbundsanslutna arbetstagare delta i övertids- och skiftbytesförbudet?

Ja, det kan de. Vi uppmuntrar alla att delta och stödja förhandlingarna. Arbetstagaren är inte annars heller skyldig att acceptera övertid eller skiftbyten. Ju fler arbetstagare som deltar i övertids- och skiftbytesförbudet, desto effektivare blir det. Det bidrar till att förbättra arbetsvillkoren också för dem som inte är medlemmar hos oss.

Arbetsgivaren satte in motåtgärder. Vad gör jag?

Under gällande övertids- och skiftbytesförbud kan en arbetsgivare sätta in diverse motåtgärder, som att till exempel vägra fastställa nya semestrar eller bevilja ledigt. Detta måste vi bereda oss på och anpassa oss till. Redan fastställd semester kan emellertid inte indras med den motiveringen att personen i fråga deltar i övertids- och skiftbytesförbudet.

Det kan också hända att arbetsgivaren sprider felaktig eller vilseledande information om övertids- och skiftbytesförbudet. Av denna anledning är det bäst att under pågående arbetskonflikt endast tro på den information som kommer från SuPer.

Arbetsgivaren drog in min redan fastställda semester, för att jag deltar i övertids- och skiftbytesförbudet. Vad gör jag?

Tidpunkten för semester meddelas senast en månad (eller, om detta inte är möjligt, senast två veckor) före semesterns begynnelsedatum.

Semestertiden för en arbetstagare i arbetsförhållande kan inte ändras efter att den är fastställd. Meddela din arbetsgivare att fastställd semester inte ensidigt kan indras eller flyttas till annan tid. Om arbetsgivaren ensidigt ändrar tiden för fastställd semester kan arbetsgivaren åläggas skadeståndsansvar för den skada som arbetstagaren åsamkats. Ta vid behov kontakt med din förtroendeman. Det kan också vara bra att kontakta regionförvaltningsverket, som övervakar lagligheten.

Arbetsgivaren trycker på för att jag ska avstå från övertids- och skiftbytesförbudet och/eller skriva ut mig ur förbundet. Hur ska jag agera?

Arbetstagare får inte utsättas för påtryckningar för att avstå från övertids- och skiftbytesförbudet och skriva ut sig ur förbundet. I värsta fall kan påtryckningar till och med utgöra brott (strafflagen 47 kap. 3 §). I sådana fall ska SuPer alltid kontaktas.

Får arbetsgivaren bestraffa en arbetstagare som deltar i övertids- och skiftbytesförbudet?

Arbetsgivaren får inte bestraffa den enskilda arbetstagaren för medverkan i SuPers förbud mot övertid och skiftbyte.

Arbetsgivaren har efter påbörjat övertids- och skiftbytesförbud skickat en förfrågan till arbetstagarna om vem som är tillgänglig under en eventuell strejk. Måste man svara på en sådan fråga?

Arbetsgivarens frågor om vilka arbetstagare som står till buds vid strejk behöver inte besvaras. Vi rekommenderar inte att man svarar på frågan.

Stridsåtgärder som del av förhandlingsrundan