SOSTES: Löneförhandlingarna 2023

Den privata socialservicebranschens (SOSTES) förhandlingar 2023 
 

13.6.2023 Förhandlingsresultatet för den privata socialservicebranschens (SOSTES) kollektivavtal har godkänts av SuPers och de övriga förhandlingsparternas beslutande organ.

Pressmeddelanden: SuPer: Avtalslösning för den privata socialservicebranschen – lösningen leder till betydliga förbättringar i den utbildade vårdpersonalens lönesättning 


8.6.2023: Pressmeddelanden: SuPer: Förhandlingsresultat har nåtts för den privata socialservicebranschen 

Läs (på finska) här om alla SuPers stödåtgärder för den privata socialservicebranschen


7.6.2023 Medlingen fortsatte på onsdagen 7.6 i konstruktiv anda. En lösning söktes och ett visst närmande skedde. Ännu är vi inte i mål. Medlingen fortsätter på torsdagen 8.6 kl. 11.


6.6.2023 Medlingen fortsatte hela dagen och framsteg gjordes i smärtpunkterna. Medlingen i öppna frågor fortsätter på onsdagen 7.6 kl. 9.00.


5.6.2023 Stämningen var allvarlig då medlingen efter en liten paus fortsatte på riksförlikningsmannens byrå. Det har skett ett visst närmande, men i alla öppna frågor finns det fortfarande mycket att göra och förhandla om innan man är överens. Medlingen fortsätter tisdagen den 6 juni kl. 12.00.


30.5.2023 Förhandlingarna i den privata socialservicebranschen fortsatte utan riksförlikningsmannen. Förhandlingarna fördes i god anda men lönefrågan och övriga öppna frågor kunde inte lösas. Lönegapet mellan offentlig och privat sektor får inte växa, tvärtom. Strejkerna som är utlysta att börja 31.5 och 1.6 genomförs. Följ noga med informationen från förbundet. Medlingen i SOSTES-läget återupptas på måndag 5.6 kl. 14.00.


29.5.2023 Medlingen i den privata socialservicebranschen fortsatte i dag. Tills vidare ingen lösning. På tisdag 30.5 förhandlar vi med arbetsgivarförbundet HALI utan medlare. 


26.5.2023 Medlingen i den privata socialservicebranschen fortsatte i konstruktiv anda under ledning av riksförlikningsmannen. Medlingen fortsätter på måndag 29.5. kl. 13:45.


15.5.2023 Riksförlikningsmannen konstaterade att den privata socialsektorns parters åsikter är så långt ifrån varandra att det inte finns förutsättningar för att fortsätta medlingen eller förlikningsförslaget. Måndagen den 22 maj samlas vi för att se över situationen på nytt. SuPer anser att det finns medel för att få till stånd en överenskommelse, så länge arbetsgivarsidan förhandlar på allvar. Bristen på arbetskraft i den privata socialservicebranschen kan inte lösas om löneskillnaden mellan den offentliga sektorn ökar. Varslade strejker börjar tisdag 23 maj om man inte kan nå enighet i förhandlingarna före det. 


12.5.2023 Medlingen fortsatte i saklig atmosfär. Läget är besvärligt men vi är ute efter en lösning. Medlingen fortsätter på måndag 12.5. kl. 8.00. Övertids- och skiftbytesförbudet är i kraft och strejkerna börjar 23.5, om inget avtal har kunnat ingås före det.


10.5.2023 Medlingen i arbetsstriden fortsatte. Under ledning av riksförlikningsmannen försökte vi hitta nycklarna till en lösning. Mycket finns ännu att göra. Medlingen fortsätter på fredag 12.5.


9.5.2023 Medlingsförhandlingarna inom den privata socialservicebranschen fortsatte på Bulevarden. Vi gick igenom kollektivavtalets textfrågor. Medlingen fortsätter på onsdagen den 10.5. 


8.5.2023 Förhandlingarna mellan parterna avslutades den 28.4. Riksförlikningsmannen har tagit arbetstvisten till medling. I dag, under den första medlingsdagen, gick vi igenom nuläget. Medlingen fortsätter på tisdagen den 9.5. 


28.4.2023 Förhandlingarna om kollektivavtal för privata socialservicebranschen avslutades 28.4 av SuPer och Sote rf. SuPer föreslog lösningar som skulle trygga tillräckliga lönehöjningar men arbetsgivarförbundet var inte redo för riktiga förhandlingar. Kolla att dina kontaktuppgifter i Oma SuPer är uppdaterade och följ med SuPers information i alla kanaler.


25.4.2023 Förhandlingarna fortsatte i syfte att hitta en lösning på kollektivavtalet. Diskussionerna fortsatte särskilt kring löneförhöjningarna. Arbetskraftsbristen inom den privata socialvårdsbranschen lättar inte, ifall löneskillnaderna i förhållandet till den offentliga sidan stiger. Under förhandlingarna diskuterades också kollektivavtalets textfrågor, där det ur SuPers synvinkel fortfarande finns saker som borde förbättras. Förhandlingarna återupptas fredagen den 28 april. 


21.4.2023 Förhandlingarna gällande löneförhöjningarna och de övriga frågorna i kollektivavtalet fortsatte. Förhandlingarna förlöpte i konstruktiv anda, men det löneförslag som arbetsgivarsidan erbjöd ligger inte ännu på en tillräcklig nivå. Dessutom är enskilda textfrågor i kollektivavtalet ännu olösta. Det finns ännu ungefär en vecka tid att förhandla. Förhandlingarna fortsätter tisdagen den 25 april.


17.4.2023 Fortsatta förhandlingar i privata hälsoservicebranschen. Alla öppna frågor och i synnerhet löneförhöjningarna diskuterades. Arbetsgivarförbundets anbud håller sig fortfarande långt från den nivå som SuPer och Sote rf kräver och som skulle trygga tillräckliga löneförhöjningar i förhållande till den offentliga sektorns anställda med motsvarande arbetsuppgifter. Förhandlingarna fortsätter på fredag 21.4.


11.4.2023 Förhandlingarna fortsatte i god anda. På agendan stod lönehöjningar och även textändringar diskuterades. Små framsteg har gjorts, men parterna befinner sig fortfarande långt ifrån varandra. Det är inte möjligt att betala en väsentligt lägre lön inom den privata socialservicebranschen än för liknande arbete inom den offentliga sektorn. Lönefrågan utgör den största tvisten vad gäller förhandlingarnas framskridande. Förhandlingarna fortsätter på måndagen den 17.4.


31.3.2023 SuPer och Sote ry sade upp kollektivavtalet till att löpa ut 30.4, då inget avtal nåddes om löneförhöjningar senast i slutet av mars. Arbetsgivarsidan var ännu inte redo att hålla fast vid det tidigare överenskomna målet att minska de omotiverade löneskillnaderna mellan den offentliga och privata sektorn. Erbjudandet från arbetsgivarförbundet Hali rf. skulle ha ökat löneskillnaderna. SuPer kan inte acceptera att det uppstår en låglönesektor inom social- och hälsovårdssektorn. Samma lön för samma arbete, oavsett sektor.

Vid förhandlingarna fredagen den 31.3 presenterades förutom uppsägningen även SuPers och Sote rf:s textmässiga mål för den kommande avtalsperioden. Därför förhandlas, förutom löneförhandlingar, även om de textmässiga målen i kollektivavtalet, såsom arbetstid och semesterfrågor. Arbetsgivarorganisationen lade också fram egna förslag till försämringar.

Kollektivavtalet är ännu i kraft under april, under vilket syftet är att få ett förhandlingsresultat för ett nytt kollektivavtal. Om inget avtal nås senast i slutet av april, inleds en avtalslös period i maj, vilket innebär att bestämmelserna i kollektivavtalet fortfarande måste följas, men att det då är möjligt att vidta t.ex. konfliktåtgärder. Målet är dock att nå ett kollektivavtal vid förhandlingsbordet i april.  

Läs också pressmeddelandet


28.3.2023 Förhandlingarna om löneförhöjningarna under den pågående avtalsperiodens andra år fortsatte. Trots att förhandlingarna präglades av en god anda kunde man fortfarande inte finna en gemensam lösning. Man försöker förhandla om lönen en gång till, fredagen 31.3. Om arbetsgivarsidan inte visar tillräckligt med förståelse för att rätta till gapet i den privata socialvårdsbranschens löner, måste kollektivavtalet sägas upp på fredag. I denna situation fortsätter förhandlingarna så länge avtalet är i kraft, alltså åtminstone i april.


21.3.2023 Förhandlingarna om löneökningar fortsatte i god anda. Beträffande löneökningsnivån ligger SuPer/Sote ry och arbetsgivarfacket fortfarande mycket långt ifrån varandra. Förhandlingarna fortsätter på tisdagen den 28.3.


14.3.2023 Förhandlingarna om löneförhöjningarna fortsatte. Arbetstagarsidan presenterade sina lönehöjningsförslag och motiveringar. Att överbrygga löneskillnaderna jämfört med den offentliga sektorn är oerhört viktigt med tanke på tillgång på arbetskraft. Parterna befinner sig fortfarande långt ifrån varandra. Lönelösningen ska vara nådd i slutet av mars. Om detta inte uppnås kan kollektivavtalet sägas upp till slutet av april. Följande förhandlingar förs den 21.3.


8.3.2023 Förhandlingarna om att hitta en lönelösning för den privata socialservicebranschen fortsatte. Förhandlingarna förs i god anda, men parterna befinner sig fortfarande väldigt långt ifrån varandra. Förhandlingarna fortsätter den 14.3.


27.2.2023 Löneförhandlingarna fortsatte med diskussion om olika lönehöjningsmodeller. Inga betydande framsteg har ännu gjorts. Förhandlingar förs nästa gång den 8.3.


15.2.2023 Sostes löneförhandlingar fortsatte. Arbetstagar- och arbetsgivarsidan försökte hitta en gemensam syn på löneförhöjningarnas storlek och inriktning. Livlig diskussion fördes även om tillgänglighetsproblemet. Förhandlingarna är fortfarande i ett tidigt skede, så det finns fortfarande tid att nå samförstånd. Förhandlingarna fortsätter den 27.2. Deadline för löneförhandlingarna är i slutet av mars.


31.1.2023 Förhandlingarna inleddes den 31 januari i en trevande stämning. Avsikten är att nå ett avtal om de kommande löneförhöjningarna senast i slutet av mars månad. Om vi inte till dess har kommit överens om löneförhöjningarna kan kollektivavtalet sägas upp senast 30.4.2023. Förhandlingarna fortsätter 15.2.


Under sommaren 2022 kom vi överens om ett tvåårigt kollektivavtal för den privata socialservicebranschen (SOSTES), men storleken på löneförhöjningarna för år 2023 förblev en öppen fråga. Arbetstagarorganisationerna ville först se hur den offentliga sektorns social- och hälsovårdsavtal utvecklas. Avtalet innehåller sedan tidigare en klausul om att löneskillnaden mellan den privata och den offentliga sidan skall överbryggas. Vid SOSTES förhandlingsbord följer vi också med teknikbranschens kollektivavtalsförhandlingar, eftersom deras resultat kommer att påverka kommunernas kommande löneförhöjningar.