Behandling av personkreditupplysningar

För att bedöma tillförlitligheten hos en arbetssökande som valts till en uppgift har arbetsgivaren rätt att i vissa situationer få tillgång till och använda personkreditupplysningar för att bedöma arbetssökandens tillförlitlighet. Detta är möjligt när arbetssökanden ska arbeta med sådana uppgifter som kräver särskild tillförlitlighet och

  • som inbegriper betydande beslutanderätt eller självständig prövningsrätt vid beredningen av betydande ekonomiska åtaganden på arbetsgivarens vägnar
  • i vilka arbetstagarens uppgift är att bevilja och utöva tillsyn över ekonomiskt betydande krediter
  • för vars skötsel arbetsgivaren beviljar arbetstagaren åtkomst till sådana affärs- och yrkeshemligheter som med tanke på arbetsgivaren eller dennas kund är centrala
  • vars skötsel kräver sådan rätt att använda informationssystem som medger överföring av tillgångar som tillhör arbetsgivaren eller dennas kund eller ändring av uppgifter om tillgångarna
  • som väsentligen går ut på att utan direkt tillsyn hantera penningbelopp, värdepapper eller värdeföremål som till sitt värde är betydande
  • som gäller bevakning av egendom som tillhör arbetsgivaren eller dennas kund
  • som till sin natur i regel inbegriper oövervakat arbete i privathem.

Arbetsgivaren svarar för kostnaderna för att skaffa fram personkreditupplysningar.