Behandling av uppgifter om narkotikabruk

Arbetsgivaren får behandla endast sådana testuppgifter om arbetstagarens narkotikabruk som ingår i ett intyg över narkotikatest.

Användning av narkotikatest vid anställning

Om arbetsgivaren vill använda narkotikatester vid anställning, ska han kunna påvisa en grund för testerna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Arbetsgivaren kan använda narkotikatester vid anställning endast då avsikten är att arbetssökanden ska ha sådana arbetsuppgifter som förutsätter noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga och utförandet av arbetsuppgifterna under påverkan av narkotika eller beroende av narkotika kan äventyra vissa viktiga intressen, till exempel liv, hälsa, arbetarskydd, trafiksäkerheten, statens säkerhet eller affärs- och yrkeshemligheter.

Det är även möjligt att använda narkotikatester vid anställning om arbetssökanden ska sköta uppgifter i vilka förutsätts särskilt förtroende, i vilka arbetet utförs på något annat ställe än i lokaler som övervakas av arbetsgivaren och i vilka utförande av arbetet under påverkan av narkotika eller beroende av narkotika kan orsaka arbetsgivarens kund betydande ekonomisk skada eller äventyra dennas personliga säkerhet. Hemvård av åldringar är ett exempel på en sådan uppgift.

Det är tillåtet att använda narkotikatester om arbetssökanden ska sköta uppgifter som varaktigt och i väsentlig grad består i att fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga. Det är även tillåtet att använda narkotikatester om arbetssökanden ska sköta uppgifter som innebär självständig och oövervakad hantering av narkotika eller av större än obetydliga mängder sådana läkemedel som kan användas i berusningssyfte.

Användning av narkotikatest medan ett arbetsavtalsförhållande pågår

För att arbetsgivaren ska kunna förplikta arbetstagaren att visa upp ett intyg över narkotikatest, ska arbetsgivaren ha en grundad anledning att misstänka att arbetstagaren är narkotikapåverkad i arbetet eller är beroende av narkotika och att testning är nödvändig för att utreda hans eller hennes arbets- och funktionsförmåga och arbetstagaren har ett arbete som kräver särskild noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga. Dessutom är ett krav att utförandet av dessa arbetsuppgifter under narkotikapåverkan eller vid narkotikaberoende kan allvarligt äventyra arbetstagarens eller andras liv, hälsa eller arbetarskydd eller trafiksäkerheten.