Hämtning och öppnande av e-postmeddelanden som hör till arbetsgivaren

Arbetsgivaren kan i arbetstagarens frånvaro hämta och öppna de meddelanden som hör till arbetsgivaren i arbetstagarens e-post om han har sett till att:

  • arbetstagaren har haft möjlighet att använda frånvaromeddelande eller
  • arbetstagaren kan styra meddelandena till en annan adress eller
  • arbetstagaren kan ge sitt samtycke till att i hans eller hennes frånvaro någon annan av honom eller henne utsedd person som arbetsgivaren godkänt för uppgiften kan ta emot meddelanden som skickats till arbetstagaren för att reda ut om det meddelande som skickats till arbetstagaren klart är avsett för arbetsgivaren eller om arbetsgivaren måste få vetskap om meddelandet.

Arbetsgivaren har rätt att hämta meddelanden som hör till arbetsgivaren i arbetstagarens e-post ifall

  • arbetstagaren sköter sina uppgifter självständigt för arbetsgivarens räkning och arbetsgivaren inte har möjlighet att ta reda på de ärenden som arbetstagaren sköter och deras behandlingsskeden,
  • det på grund av arbetstagarens uppgifter och de ärenden som är anhängiga är uppenbart att meddelanden som hör till arbetsgivaren har skickats eller mottagits,
  • arbetstagaren tillfälligt är förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter och arbetsgivaren inte får tillgång till de meddelanden som hör till denna, trots att arbetsgivaren sörjt för iakttagandet av omrorgsplikten, och
  • arbetstagarens samtycke inte kan erhållas inom rimlig tid och utredningen av ärenden inte får fördröjas.

Arbetsgivaren får öppna de meddelanden som hämtats om det är uppenbart att ett meddelande som arbetstagaren mottagit eller skickat klart hör till arbetsgivaren och det inte går att få kontakt med avsändaren eller mottagaren för att ta reda på meddelandets innehåll eller för att få det sänt till en annan adress som arbetsgivaren uppger.