Kameraövervakning på arbetsplatsen

Arbetsgivaren får i sina lokaler genomföra kameraövervakning i syfte att trygga den personliga säkerheten för arbetstagare och andra som vistas i lokalerna. Kameraövervakning får dock inte användas för observation av en viss arbetstagare eller vissa arbetstagare på arbetsplatsen. På toaletter, i omklädningsrum eller på andra motsvarande platser eller i andra personalutrymmen eller i arbetsrum som anvisats för arbetstagarnas personliga bruk får inte heller finnas kameraövervakning.

Arbetsgivaren får dock rikta kameraövervakning mot ett visst arbetsställe där arbetstagare arbetar, om observationen är nödvändig för att hindra uppenbar risk för våld i anslutning till arbetstagarens arbete eller uppenbar olägenhet eller fara för arbetstagarens säkerhet eller hälsa. Observationen är tillåten också om den är nödvändig för att hindra och utreda brott mot egendom. Då ska en väsentlig del av arbetstagarens arbete består i att hantera egendom som är betydande. Observation av arbetstagaren är tillåten om den sker på begäran av arbetstagaren och saken har överenskommits mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetsgivaren ska vid planering och genomförande av kameraövervakning se till att möjligheterna att använda andra metoder som inte i samma utsträckning gör intrång i arbetstagarnas integritet utreds innan kameraövervakning tas i bruk. Kameraövervakningen får inte göra större intrång i arbetstagarens integritet än vad som är nödvändigt.

Upptagningarna från kameraövervakningen får användas endast för de ändamål för vilka observationen har utförts. Arbetsgivaren ska också informera arbetstagarna om att kameraövervakning påbörjas och genomförs och om hur och i vilka situationer eventuella upptagningar används. Kameraövervakningen ska informeras på ett synligt sätt i de lokaler i vilka kameror finns.