Vanliga frågor om integritetsskydd

Får arbetsgivaren ge uppgifter om mitt hälsotillstånd till andra?

Enligt lagen får uppgifter om hälsotillstånd behandlas endast av personer som utifrån uppgifterna bereder eller fattar beslut om ett arbetsavtalsförhållande eller verkställer dem. Arbetsgivaren ska uppge namnet på dessa personer eller fastställa de uppgifter som omfattar behandling av uppgifter om hälsotillstånd. De som behandlar uppgifter om hälsotillstånd får inte röja uppgifterna för utomstående under arbetsavtalsförhållandet eller efter att det har upphört.

Hur kan jag ta reda på vilka uppgifter arbetsgivaren har registrerat om mig?

Arbetstagaren har rätt att granska vilka uppgifter som arbetsgivaren har registrerat om honom eller henne. Arbetstagaren behöver inte motivera användningen av rätten till insyn. Arbetsgivaren kan i några specialfall neka rätten till insyn. Detta är möjligt bland annat då utlämnande av uppgifter kan riskera förebyggandet eller utredandet av brott eller om utlämnande av uppgifterna kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter. Om arbetstagaren vill granska vilka uppgifter arbetsgivaren har registrerat om honom eller henne, ska arbetstagaren framföra en begäran om detta.

Kan arbetsgivaren förplikta mig att delta i drogtest medan anställningsförhållandet pågår?

För att arbetsgivaren ska kunna förplikta arbetstagaren att visa upp ett intyg över narkotikatest, ska arbetsgivaren ha en grundad anledning att misstänka att arbetstagaren är narkotikapåverkad i arbetet eller är beroende av narkotika och att testning är nödvändig för att utreda hans eller hennes arbets- och funktionsförmåga och arbetstagaren har ett arbete som kräver särskild noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga. Dessutom är ett krav att utförandet av dessa arbetsuppgifter under narkotikapåverkan eller vid narkotikaberoende kan allvarligt äventyra arbetstagarens eller andras liv, hälsa eller arbetarskydd eller trafiksäkerheten.