Främjande av jämställdhet

Arbetsgivaren har en skyldighet att främja jämställdhet genom att bl.a. möjliggöra att kvinnor och män söker sig till och placeras i olika uppgifter samt genom att främja likvärdiga möjligheter till karriäravancemang för båda könen. Arbetsgivarens uppgift är även att utveckla arbetsförhållandena så att arbetsuppgifterna lämpar sig för både män och kvinnor. Främjande av jämställdhet omfattar även att sammanjämkningen av arbetsliv och familjeliv underlättas med hjälp av bl.a. smidig praxis för familjeledighet och flexibla arbetstider.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren inte blir utsatt för trakasserier eller antastanden på grund av kön. Inom social- och hälsovårdsområdet finns det mycket att önska när det gäller fullgörandet av denna skyldighet.

Centralorganisationernas rekommendation om sammanjämkning av arbete och familj 18.11.2013