Hur ska jag handla vid diskriminering?

Om du känner att du har blivit diskriminerad i arbetet eller vid jobbsökning, är det bäst att först fråga arbetsgivaren om varför du behandlas ojämlikt. Vid diskriminering på grund av kön ska utredningen lämnas enligt jämställdhetslagen och även lämnas till den arbetssökande som lägger fram påståendet. Om saken fortfarande verkar oklar efter arbetsgivarens utredning, kan du be förtroendemannen på din arbetsplats att utreda om det har funnits ett godtagbart skäl till att du blivit försatt i en ojämlik ställning.

Om frågan inte kan lösas lokalt, kan du antingen själv eller via förtroendemannen kontakta SuPers intressebevakningsenhet (edu@superliitto.fi), där det utreds huruvida du har blivit utsatt för diskriminering. Om det utifrån utredningen konstateras att diskriminering har inträffat, krävs arbetsgivaren på ersättning på grund av diskriminering.

Vid utredningen av lönediskrimineringsfrågor har förtroendemännen enligt jämställdhetslagen och kollektivavtalen rätt att få löneuppgifter av arbetsgivaren.

Den diskriminerade personen har enligt jämställdhetslagen rätt att få ersättning för diskriminering av arbetsgivaren. Ersättningen uppgår till minst 3 740 € och inget maximibelopp har fastställts med undantag av anställningssituationer där käranden inte har varit den mest meriterade sökanden, men dock mer meriterad än den valda personen. Enligt jämställdhetslagen har den diskriminerade personen rätt till en ersättning på högst 16 430 € (ersättningen utdöms inte för diskriminering som skett på grund av språk eller annan personlig egenskap).

Ersättningen är inte ett skadestånd, utan en ersättning för den kränkning som diskrimineringen medfört. Diskrimineringen behöver alltså inte ge upphov till skada. Ersättning ska yrkas genom talan som väcks vid underrätten på arbetsgivarens hemort inom två år från det att diskrimineringen inträffade. Om diskrimineringen även har medfört konkret ekonomisk skada för den diskriminerade personen, är det även möjligt att yrka på skadestånd av arbetsgivaren utöver ersättningen.

Arbetsdiskriminering är straffbart enligt strafflagen. Arbetsgivarens företrädare kan alltså dömas till böter eller fängelse för arbetsdiskriminering.