Alterneringsledighet

Ändringar i lagen som trädde i kraft den 1 januari 2016

  • arbetshistorien som villkor för alterneringsledighet stiger till 20 år (tidigare 17 år)
  • ledighetens maximilängd förkortas till 180 kalenderdagar (tidigare 360 kalenderdagar)
  • möjligheten att dela upp alterneringsledigheten i flera perioder upphör (tidigare var det möjligt att dela upp ledigheten i flera perioder om minst 100 kalenderdagar)
  • den högre alterneringsersättningen för dem med en minst 25 år lång arbetshistoria upphör (tidigare var ersättningsnivån 80 procent av arbetslöshetsdagpenningen för dem med lång arbetshistorik)

Om alterneringsledigheten har börjat före den 1 januari 2016 eller om avtalet om alterneringsledighet har ingåtts före den 1 januari 2016 och om alterneringsledigheten börjar senast den 31 mars 2016, tillämpas bestämmelserna i den gamla lagen på alterneringsledigheten.

Förutsättningarna för alterneringsledighet

Lagen om alterneringsledighet tillämpas på personer med arbets- eller tjänsteförhållande eller därmed jämförbar anställning. Alterneringsledighet kan tas ut av heltidsanställda och anställda, vilkas arbetstid överstiger 75 procent av arbetstiden för en heltidsanställd i branschen.

Alterneringsledighet kan inte tas ut av en person som betraktas som företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som därigenom inte har rätt till arbetslöshetsförmån.

Avtal om alterneringsledighet

Alterneringsledighet förutsätter avtal med arbetsgivaren. Den bygger på frivillighet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. När parterna har avtalat om saken, ingår de ett skriftligt avtal om detta.

Alterneringsavtalet och ett arbetsavtal om anställning av en vikarie för tiden för alterneringsledigheten ska lämnas till arbetskraftsbyrån (TE-byrån) innan alterneringsledigheten börjar.

Anställa vikarie

Vikarien ska vara en arbetslös arbetssökande vid en arbets- och näringsbyrå (TE-byrå). Vikarien behöver inte anställas i samma uppgifter som den som tar ut alterneringsledighet, men de ska emellertid ha samma arbetsgivare.

Arbetshistoria

Ett villkor för alterneringsledighet är att den anställda har varit i arbete i minst 20 år innan alterneringsledigheten börjar. Arbetshistorian beräknas på grundval av det arbetspensionsförsäkrade arbete som personen gjort efter att han eller hon fyllt 18.

Om en person vill ta ut ny alterneringsledighet ska han eller hon ha varit i arbete i minst fem år efter det att den föregående alterneringsledigheten slutade.

Den som tar ut alterneringsledighet ska i god tid innan ledigheten börjar kontakta arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) för att utreda förutsättningarna till alterneringsledighet.

Högst en fjärdedel av arbetshistorian kan vara s.k. tid som jämställs med arbete. Med detta avses tid för vilken en person har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning. Även tid under vilken en person har varit vårdledig eller fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst är tid som jämställs med arbete.

Den som planerar att ta ut alterneringsledighet kan från Pensionsförsäkringscentralen beställa en förteckning över förvärvsarbete av vilken framgår det arbete som utförts hos privata arbetsgivare och som företagare. Ett registerutdrag om offentliga anställningar kan beställas från Kommunernas pensionsförsäkring.

www.etk.fi       
www.keva.fi
 
Tid i arbetet som villkor för alterneringsledighet

Ett villkor för alterneringsledighet är att arbetstagaren omedelbart innan alterneringsledigheten börjar har varit i arbete i huvudsyssla (över 75 %) och stått i anställningsförhållande till samma arbetsgivare i minst 13 månader utan avbrott. Tidsperioden om 13 månader kan omfatta en oavlönad frånvaro eller deltidsarbete om högst 30 kalenderdagar.

Endast frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med tid i arbete när tidsperioden i arbete på 13 månader beräknas.

Alterneringsledighetens längd samt periodisering och förlängning av den

Alterneringsledigheten varar minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar.

Alterneringsersättning

Den alterneringslediga har rätt till alterneringsersättning för den tid alterneringsledigheten varar. Rätten till alterneringsersättning kvarstår enligt avtalet också i det fall att vikariens anställning upphör före utgången av alterneringsledigheten.

Ersättningsbeloppet

Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som personen skulle ha rätt till om han eller hon var arbetslös. Barnförhöjning beaktas inte.

Ersättningen är skattebelagd. Arbetslöshetsdagpenningen, som utgör grunden för alterneringsledigheten, beräknas exceptionellt utifrån den alterneringsledigas löneinkomster för de 52 veckor som föregår alterneringsledigheten.

Om arbetstagaren varit medlem i en arbetslöshetskassa minst 10 månader omedelbart innan alterneringsledigheten börjar, beräknas ersättningen från den inkomstrelaterade dagpenningen, och det är arbetslöshetskassan som betalar ersättningen. I annat fall beräknas ersättningen utifrån grunddagpenningen, och det är FPA som betalar ersättningen.

Klicka här för information om alterneringsersättningens belopp (tyj.fi).

Förvärvsarbete och studier under alterneringsledigheten

Det är inte förbjudet att arbeta under alterneringsledigheten, även om det står i strid med systemets syfte, som är att öka arbetstagarnas motivation och arbetshälsa och erbjuda en arbetsplats för en arbetslös arbetssökande.

Studier av alla slag är tillåtna under ledigheten. Ersättningstagaren har dock inte rätt till studiestöd.

Rätt att återvända till det tidigare arbetet

Den alterneringslediga har rätt att återvända till det arbete som han eller hon hade före ledigheten. Om detta inte är möjligt, ska arbetsgivaren erbjuda motsvarande arbete eller i sista hand arbete enligt arbetsavtalet. Om det uppkommer problem vid återvändandet till arbetet, lönar det sig att kontakta intressebevakningen hos SuPer.

Mer ingående information om alterneringsledigheten och om att ansöka om alterneringsledighet finns på TE-centralens webbplats.