Tillfällig vårdledighet

Vård av sjukt barn

Om en arbetstagares eget barn eller annat i hans hem varaktigt boende barn som inte har fyllt tio år plötsligt insjuknar, har arbetstagaren rätt till tillfällig vårdledighet under högst fyra arbetsdagar för att ordna vård eller för att vårda barnet.

Rätt till tillfällig vårdledighet har:

  1. en förälder som bor med barnet
  2. en förälder till barnet som inte bor i samma hushåll med barnet (s.k. distansförälder). En sådan situation kan komma i fråga vid gemensam omvårdnad om barnet insjuknar när det är hos sin far även om barnet bor stadigvarande hos sin mor.
  3. en förälder till ett adopterat barn, en förälder till makes och sambos barn, en förälder till ett barn till make i ett registrerat parförhållande, samt en förälder till ett så kallat fosterbarn som placerats i familjen och föräldern till ett barn som är i familjens omvårdnad.

Det är i allmänhet möjligt att ta ut tillfällig vårdledighet endast om barnets båda föräldrar arbetar utanför hemmet. Om en av föräldrarna är hemma och den andra arbetar utanför hemmet, har den förälder som har en anställning i allmänhet inte rätt att få tillfällig vårdledighet.

Av barnets föräldrar kan endast en i sänder ta ut tillfällig vårdledighet. Föräldrarna kan turas om. De kan dock använda höst fyra arbetsdagar per plötsligt sjukdomsfall.

Exempel: Barnet insjuknar på en fredag. Arbetstagaren arbetar normalt från måndag till fredag. Han eller hon får vara frånvarande från arbetet fyra arbetsdagar, dvs. fredag, måndag, tisdag och onsdag. Om arbetstagaren har arbete på veckoslutet, ska han eller hon gå till arbetet på tisdag. Om barnet är sjukt längre än fyra arbetsdagar, ska föräldrarna avtala om ytterligare frånvaro med arbetsgivaren eller ordna så att någon annan sköter barnet.

Rätten till tillfällig vårdledighet gäller i allmänhet endast situationer då ett barn insjuknar plötsligt. Om man avtalat exempelvis om en kontroll eller operation, är det inte fråga om tillfällig vårdledighet. Då ska man avtala om frånvaro från arbetet med arbetsgivaren. Ett avtal som begränsar en arbetstagares rätt till tillfällig vårdledighet är ogiltig.

Med stöd av arbetsavtalslagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön till arbetstagaren under tillfällig vårdledighet. I kollektivavtalen för de flesta branscherna finns emellertid varierande föreskrifter om arbetsgivarens skyldighet att betala lön. T.ex. i AKTA kapitel V § 9 fastställs att lön betalas för tre på varandra följande kalenderdagar.

Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om att tillfällig vårdledighet utnyttjas och om dess orsak snarast möjligt. Arbetstagaren ska vid behov bevisa orsaken till frånvaron med intyg av läkare eller hälsovårdare eller med någon annan tillförlitlig utredning. Arbetsgivaren kan också begära att få en utredning om att den andra föräldern inte kunde stanna hemma.