Vanliga frågor

Jag är på bekräftad semester. Arbetsgivaren ringde till mig och sade att jag måste delta i en av arbetsgivaren fastställd utbildning under semestern. Kan arbetsgivaren förplikta mig att delta medan jag är på semester?

Nej, det kan arbetsgivaren inte göra. Semestern är ledighet som intjänats för utfört arbete. Om arbetstagaren vill delta i utbildningen, ska semestern avbrytas för utbildningsdagen och man ska komma överens om att semesterdagen tas ut senare.

Tjänar jag in semester när min arbetstid är 50 procent av den fulla arbetstiden?

Ja, när villkoret för kvalifikationsmånad uppfylls (minst 14 arbetsdagar eller 35 timmar per kalendermånad).

Blir min semester framflyttad om jag insjuknar innan semestern börjar eller under semestern?

Arbetstagaren har rätt att få semestern framflyttad från första sjukdagen, om han eller hon är arbetsoförmögen på grund av sjukdom, olycksfall eller förlossning när semestern inleds eller under semestern.

Arbetstagaren har på egen begäran också rätt att flytta fram semestern eller en del av den, om det är känt att arbetstagaren under sin semester kommer att undergå sådan sjukvård eller annan därmed jämförbar vård att han eller hon under tiden för vården är arbetsoförmögen.

Arbetstagaren ska utan dröjsmål hos arbetsgivaren begära att få semestern framflyttad samt lämna en tillförlitlig redogörelse för sin arbetsoförmåga.  Med tillförlitlig redogörelse avses i praktiken läkarintyg.

Får arbetsgivaren alltid bestämma tidpunkten för semestern?

Ja, semestern ges vid den tidpunkt som arbetsgivaren bestämmer. För att jämlikt bemötande av arbetstagarna ska förverkligas bör arbetstagarna veta om de allmänna principer som följs på arbetsplatsen. Innan tidpunkten för semester fastställs ska arbetsgivaren bereda arbetstagaren möjlighet att framföra sin åsikt om tidpunkten för semestern.

Kan en semesterdag vara en veckovilodag?

Ja, det kan den. Om din semester slutar till exempel på en torsdag, behöver man inte förlägga en veckovilodag för denna vecka vid planeringen av arbetsskiften.

Kan arbetsgivaren fördela min semester över semesterperioden eller får jag ha min semester i ett sträck?

Enligt semesterlagen ska 24 vardagar ges under semesterperioden (sommarsemester). Återstoden av semestern (vintersemester) ska ges senast före ingången av följande semesterperiod (före 30.4). Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock komma överens om att arbetstagaren tar ut den del av semestern som överstiger 12 dagar i en eller flera delar.

Enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA) ska 20 semesterdagar förläggas till semesterperioden (sommarsemester), minst 65 procent av den sammanlagda mängden intjänad semester.

Jag har ansökt om semester från måndag till söndag, hur många semesterdagar går det åt?

Antalet semesterdagar som går åt beror på det kollektivavtal som följs på arbetsplatsen.

För dem som omfattas av det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA) går det åt fem semesterdagar. Åtgången av semesterdagar inom den privata sektorns kollektivavtal kommer direkt från semesterlagen och således går det åt sex semesterdagar.

Kan jag säga upp mig under semestern?

Ja, det kan du. Betalningen av semesterdagar som inte tagits ut beror på det kollektivavtal som följs.

Mitt anställningsförhållande tar slut 31.10.2014. Får jag ta ut intjänad semester som ledighet innan anställningsförhållandet avslutas?

Eftersom semestern ges vid en tid som bestäms av arbetsgivaren, ska du diskutera semestern med din chef i god tid innan anställningsförhållandet avslutas.

Kan min semester börja på en söndag?

Enligt semesterlagen får arbetsgivaren inte utan arbetstagarens samtycke fastställa att semestern börjar under arbetstagarens ledighet, om detta leder till färre semesterdagar. Syftet är att främja jämlikt bemötande när semestrarna fastställs.

Jag börjar min moderskapsledighet 1.12.2014 och jag har intjänat semester under semesterkvalifikationsåret 1.4.2013–31.3.2014. När ska jag ta ut semestern?

Enligt semesterlagen får arbetsgivaren inte utan arbetstagarens samtycke fastställa semestern under arbetstagarens moderskaps- eller faderskapsledighet. Om arbetstagarens semester inte på grund av moderskaps- eller faderskapsledighet kan ges på det sätt som avses i semesterlagen, får semestern ges inom sex månader från att ledigheten avslutats.

Arbetsgivaren kan således fastställa att semestern hålls under andra familjeledigheter som föräldraledighet och vårdledighet. Semestern ges inom gränserna för semesterlagen trots att arbetstagaren är familjeledig.

I regel ges semestern under semesterperioden, men genom överenskommelse kan semestern förläggas till en tidsperiod som börjar vid av det kalenderår under vilket semesterperioden (2.5–30.9) infaller och upphör före semesterperiodens början följande år. Man får också avtala om att den del av semestern som överstiger 12 vardagar tas ut inom ett år från semesterperiodens utgång.

Dessutom kan arbetstagaren spara en del av sin semester i form av sparad ledighet som tas ut senare. Om arbetstagaren har det fulla antalet, dvs. 30 semesterdagar, har han eller hon rätt att spara sex dagar semester om inte detta medför betydande olägenhet för produktions- eller serviceverksamheten på arbetsplatsen, och för de övriga sex dagarna kan man komma överens om sparad ledighet.