Ofta frågade frågor om företagarmedlemskap

När kan man vara företagarmedlem i SuPer?

När betraktas företagsverksamheten som heltid?

Vilket medlemskap har man i SuPer om företagsverksamheten betraktas som deltid?

Vad är medlemsavgiften för en företagarmedlem och vad får man för det?

Hur ska man göra om personen som bedriver företag inte från förut är medlem i SuPer?

Vad är en FöPL-försäkring?

Vad erbjuder SuPer för försäkringsförmåner för företagare och andra medlemmar?

Vad är en patientförsäkring och vad ersätter den?

Kan jag fungera som egenanställd, dvs. lättföretagare inom social- och hälsovårdssektorn?


 

När kan man vara företagarmedlem i SuPer?

Då personen bedriver företagsverksamhet på heltid inom social- hälso- eller pedagogiska branschen lönar det sig att bli företagarmedlem i SuPer. Förutsättningen för medlemskap är att personen åtminstone avlagt examen på andra stadiet inom social-, hälsovårds- eller pedagogiska branschen.

När betraktas företagsverksamheten som heltid?

Man anses vara företagare på heltid då arbetsmängden är så stor att personen inte kan ta emot ett heltidsjobb. Det är arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) som avgör ärendet från fall till fall.

Vilket medlemsskap har man i SuPer om företagsverksamheten betraktas som deltid?

Om personen är i lönearbete och bedriver företagsverksamhet på deltid betraktas man som arbetande medlem och betalar då 1,2 % på löneinkomsten.

Vad är medlemsavgiften för en företagarmedlem och vad får man för det?

En företagare på heltid betalar tio euro per månad i medlemsavgift. Företagarmedlemmen får alla förbundets medlemsförmåner förutom medlemskap i SuPer arbetslöshetskassan.  Är man medlem i SuPer arbestlöshetskassan kan man vara företagarmedlem i kassan i högst 18 månader. Efter det avslutas medlemskapet i arbetslöshetskassan.

Hur ska man göra om personen som bedriver företag inte från förut är medlem i SuPer?

Bli företagarmedlem i SuPer om du bedriver företagarverksamhet på heltid inom socialvårds- hälsovårds- eller pedagogiska branschen. Gå med i företagarnas arbetslöshetskassa och försäkra dig för eventuell arbetslöshet. I Finland finns det sedan 2020 bara en arbetslöshetskassa för företagare. Mer information: https://yrittajakassa.fi/sv/startsida/

Vad är en FöPL-försäkring?

FöPL-försäkringen (YEL-försäkring) är företagarens arbetspensionsförsäkring. Företagaren ska själv se till att försäkra sig och enligt lagen om pension för företagare är försäkringen obligatorisk. FöPL-försäkringen ska tas inom sex månader från att företagsverksamheten inletts om villkoren som anges i lagen om pension för företagaren uppfylls. Försäkringen kan tas från valfritt pensionsförsäkringsbolag eller pensionskassa och kan inte enligt lagen ersättas med frivilliga försäkringar.

Företagarens arbetspensionsförsäkring tryggar företagarens inkomst om företagsverksamheten tar slut p.g.a. ålder eller arbetsoförmåga. Den bekräftade FöPL-arbetsinkomsten fungerar också som beräkningsgrund till eventuella ersättningar från frivillig arbetsolycksfallsförsäkring och dagpenning från sjukförsäkring. FöPL-arbetsinkomsten påverkar också arbetslöshetsförmåner och företagarens inkomst vid eventuell föräldraledighet.

Vad erbjuder SuPer för försäkringsförmåner för företagare och andra medlemmar?

SuPer-medlemmar omfattas av förbundets yrkesmässiga- och rättsskyddsförsäkring även om de inte direkt jobbar som närvårdare eller primärskötare. Medlemmen måste utöva sitt yrke ensam i sitt företag utan andra anställda.

Ifall företaget har andra anställda ska företaget själv se till att betala nödvändiga företagsförsäkringar.

Vem omfattas av förbundets försäkringar:

 • medlemmar och studerandemedlemmar som är i anställnings- eller tjänsteförhållande till någon annan
 • medlemmar som bedriver fortsatta studier eller kompletterande studier relaterade till yrket är försäkrade i ärenden som gäller studierna eller inlärning i arbete
 • studerandemedlemmar är försäkrade i ärenden som gäller studierna eller inlärning i arbete
 • pensionsmedlemmar i tillfälligt anställnings- eller tjänsteförhållande (i ärenden som berör anställnings- eller tjänsteförhållandet)
 • medlemmar, fackavdelningarnas självständiga yrkesutövare och förbundets studerandemedlemmar som inte har andra anställda i sin tjänst (i ärenden som berör utövandet av yrke). Verksamheten kan också bedrivas som företagsverksamhet om förbundets medlem ensam äger företaget.

Vad är en patientförsäkring och vad ersätter den?

Enligt patientskadelagen måste alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård ha en försäkring som täcker patiensskador i enlighet med patientskadelagen.

Försäkringsskyldiga är:

 • Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är registrerade eller kan registreras i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valvira) register och som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård som självständiga yrkesutövare
 • Företag som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård och som anställer (anställnings- eller tjänsteförhållande) yrkesutbildade personer som är registrerade i Valviras register
 • Företag som bedriver prehospital akutsjukvård även om verksamheten inte bedrivs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 • Apotek till den delen som gäller receptbelagda mediciner
 • Sjukvårdsdistrikt till den delen som berör den offentliga hälsovården
 • Statliga anläggningar till den delen som berör deras verksamhet inom hälso- och sjukvård

Studerande och praktikanter beräknas höra till personalen inom det företag eller anläggning som övervakar praktikperioden.  

Övriga personer som erbjuder vårdtjänster (t.ex. personer som utför vård enligt naturmetoden) eller företag är inte försäkringsskyldiga enligt patentskadelagen och kan därmed inte ta en patientförsäkring. De måste ta en ansvarsförsäkring för att försäkra sig.

Läs mera på Patientförsäkringscentralen www.pvk.fi

I SuPers medlemsavgift ingår patientförsäkring. Om patientförsäkringen inte ersätter skadan kan SuPers yrkesmässiga ansvarsförsäkring göra det.

Kan jag fungera som egenanställd, dvs. lättföretagare inom social- och hälsovårdssektorn?

Du kan fungera som lättföretagare inom social- och hälsovårdssektorn när du är en registrerad yrkesperson och ditt företag har ett eget FO-nummer som används via en faktureringstjänst. Du kan inte vara lättföretagare och bara använda en faktureringstjänst utan ett FO-nummer. Ditt företag måste också vara registrerat i Valviras register. Det är obligatoriskt att ha ett FO-nummer och registrera sig eftersom varje företag inom social- och hälsovårdssektorn måste ha en utnämnd ansvarsperson. Om du funderar på att bli lättförtagare inom social- och hälsovårdssektorn ska du först ta reda på om det är möjligt att bedriva verksamheten med eget FO-nummer via faktureringstjänsten.