Företagarmedlemmens försäkringsskydd

1. Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Allmänt

Försäkrade i ärenden som gäller yrkesutövande är medlemmar som betalat medlemsavgiften, som arbetar som självständiga yrkesutövare och som inte har anställda. Försäkringen träder i kraft då medlemskapet varat i sex månader.

Karenstiden (6 mån.) gäller inte studerandemedlemmar och de medlemmar som blir medlemmar i SuPers fackavdelning inom tre månader efter att de tagit sin examen. Karenstiden gäller inte heller nya medlemmar som byter fackförbund och som varit försäkrade med motsvarande ansvars- och rättskyddsförsäkring i det tidigare förbundet.

Ansvarsförsäkring

Ur ansvarsförsäkringen ersätts en plötslig och oförutsebar person- eller sakskada för vilken den försäkrade enligt lagen är ersättningsskyldig. Ur försäkringen ersätts inte en skada som orsakats medlemmen själv. Försäkringen täcker också kostnader för utredning och bekämpning av skada samt eventuella rättegångskostnader.

Maximibeloppet för ersättningen i person- och sakskador är 50 000 euro per skadefall. Självriskandelen är 100 euro i varje skadefall.

Rättsskyddsförsäkring

Ur rättsskyddsförsäkringen ersätts nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som skadan orsakar. Likaså ersätts också rättegångskostnader som med domstolens beslut dömts ut till betalning åt motparten. Maximigränsen för rättsskyddsförsäkringen är 12 000 euro per skadefall. Självriskandelen är i varje skadefall 10 procent av skadebeloppet, dock alltid minst 200 euro.

Skadefall

Ur försäkringen ersätts skador som skett medan försäkringen och medlemskapet är i kraft. I ansvarsförsäkringen är ett skadefall en skada som orsakats någon annan och som konstateras medan försäkringen är i kraft. Medlemskapet ska då vara i kraft.

I rättsskyddsförsäkringen har ett skadefall skett när ett specificerat krav som framförts i ett tvistemål bestrids. Under denna tid ska personen vara medlem i förbundet.

I försäkringen ingår villkor om hur länge medlemskapet varit i kraft och hur skadefallet uppstått.

Agerande i tvistemål och skadefall

Om medlemmen råkar ut för en skada eller ett tvistemål som ingår till ansvars- och rättsskyddsförsäkringen, ska denne först kontakta förbundets intressebevakningsenhet edu@superliitto.fi eller med skyddad e-post https://securemail.superliitto.fi (välj som mottagare Sopimusedunvalvonta jäsenet).

2. Patientförsäkring

Företagarmedlemmar i förbundet som i egenskap av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården utövar hälso- eller sjukvårdsverksamhet i Finland har en patientskyddsförsäkring.

Företagarmedlemmen ska arbeta som självständig yrkesutövare utan anställda och vara registrerad i Valviras register antingen som legitimerad yrkesutbildad person eller som person med skyddad yrkesbeteckning.

Vård som avses i patientskadelagen är t.ex.

  • sjukvård
  • läkar-/tandläkarmottagning
  • provtagning/undersökning
  • rehabilitering, fysikalisk vård, massage
  • sjuktransport
  • hemsjukvård
  • forvård av hälsoskäl eller i förebyggande syfte

Som vård betraktas inte assistans i daglig verksamhet såsom på vårdhem, inom hemhjälp, på läger eller inom natur- och alternativmedicin. Mer information om patientförsäkringen på Patientförsäkringscentralen www.pvk.fi