Fortbildning

Fortbildning är lagstadgat inom social- och hälsovården. Detta innebär att arbetstagaren är berättigad och skyldig att delta i yrkesmässig fortbildning som bekostas av arbetsgivaren i genomsnitt under 3–10 dagar per år.

Fortbildning är viktig med tanke på utveckling av vårdpraxis och kvaliteten på och resultaten av vården. Dessutom stöder det arbetshälsan och engagemanget i arbetet. Med hjälp av fortbildningen sörjer man också för att så många som möjligt kan och är motiverade att arbeta ända till pensionsåldern. Vikariearrangemang i arbetsenheter ska utformas så att det är möjligt att genomföra förpliktelsen till fortbildning.

På arbetsplatserna ska man utarbeta arbetsenhetsspecifika utbildningsplaner utifrån utvecklingssamtal. Kommunerna är skyldiga att följa upp utbildningssamtalen och anmäla dem till Kommunala arbetsmarknadsverket.

SuPer uppmuntrar sina medlemmar och deras chefer att använda valfria examensdelar som ingår i närvårdarutbildningen samt yrkes- och specialyrkesexamina inom branschen som längre fortbildningar. Läs mer om SuPers egen yrkesmässiga fortbildning (på finska).