Frågor och svar

Hur definieras vårdardimensioneringen och vilka räknas in i den?
Exakt antal vårdare har inte fastslagits men äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationen ska följas. Lagen och rekommendationen gäller både offentliga och privata serviceproducenter. På den privata sidan ska serviceproducenten dessutom ha verksamhetstillstånd från Regionförvaltningsverket eller Valvira där personaldimensioneringen framgår. Planen för egenkontroll ska också vara uppdaterad.

Verksamhetsenhetens personaldimensionering ska utgå från klienternas behov. Klienternas funktionsförmåga och behov av service påverkar personalmängden. Till personalen räknas de utbildade personer som deltar i klientens direkta vård. Förmän och rehabiliteringspersonal räknas in i dimensioneringen i den mån som de deltar i klientens vård.
Vårdbiträden och personal som saknar utbildning räknas också in i den mån som de deltar i vårdarbetet. Biträdande personal får inte vara ensam i arbetsturen eller delta i läkemedelsbehandlingen. 

Räknas läroavtalsstuderande in i dimensioneringen?
Läroavtalsstuderande räknas inte in i dimensioneringen förrän de har genomfört två tredjedelar av studierna. Studerande som är anställda som vikarier räknas in i dimensioneringen. Förmannen ska kontrollera att studerandens yrkesskicklighet och kunnande är tillräckliga. 

Vem ska göra LOVe-utbildningen?
Alla som deltar i genomförande av läkemedelsbehandling på arbetsplatsen ska gå utbildningen i läkemedelsbehandling (sjukskötare, primärskötare, närvårdare, hemvårdare). Kunnandet ska säkras regelbundet, det vill säga med fem års mellanrum.

Vem får genomföra läkemedelsbehandling?
Med grund i utbildningen i läkemedelsbehandling får yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning (bland annat hjälpskötare, primärskötare, närvårdare, barnskötare, medikalvaktmästare-ambulansförare) genomföra fördelning av mediciner i patientvisa doser och ge mediciner som tas oralt. De får ge injektioner i muskeln eller under huden och delta i HCI-läkemedelsbehandling (läkemedel som inverkar på centrala nervsystemet) som ges oralt när deras kunnande har blivit säkrat, de har blivit inskolade i verksamheten och fått skriftligt tillstånd.

Vårdbiträden eller andra personer som saknar utbildning får inte genomföra läkemedelsbehandling.

Räknas studerande som arbetskraft?
Studerande är på arbetsplatsen för inlärning i arbetet och varje studerande har en utsedd handledare som tar ansvar för studerandens inlärning tillsammans med resten av teamet. Studerande är inte arbetskraft och kan inte räknas in i dimensioneringen.

Läroavtalsstuderande gör också inlärning i arbetet och ska på samma sätt ha en utsedd handledare som har det huvudsakliga ansvaret för studeranden. Läroavtalsstuderande kan inte räknas in i dimensioneringen förrän två tredjedelar av studierna är genomförda. Efter det bedömer arbetsplatshandledaren studerandens färdigheter.

Hur mycket personal ska det finnas i hemvården?
En tillräcklig personalmängd fås genom att dela det antal timmar som har beviljats till klienterna genom beslut med arbetstagarnas direkta arbetstid räknad i timmar = den personalmängd som behövs.

Tiden som beviljas till klienten baseras på en utförlig vård- och serviceplan.

Kan vårdbiträden arbeta inom hemvården?
Vårdbiträden får inte vara ensamma i arbetstur inom hemvården och de får inte ansvara för läkemedelsbehandlingen.

Enligt regionförvaltningsverkets beslut får en person som saknar tillstånd för läkemedelsbehandling aldrig göra besök hos en klient som behöver läkemedelsbehandling. (Västra och Inre Finlands  regionförvaltningsverk 16.10.2014)

SuPer tolkar regionförvaltningsverkets beslut som att ett vårdbiträde eller annan person som saknar utbildning aldrig kan göra besök hos en sådan klient som behöver läkemedelsbehandling, oavsett om det aktuella besöket inbegriper läkemedelsbehandling eller inte. Motiveringen är att en anställd inom hemvården måste bedöma verkningarna av läkemedelsbehandlingen i samband med varje besök hos klienten och ett vårdbiträde har inte den yrkeskunskap som krävs för detta.

Vad menas med verksamhetsstyrningssystemet inom hemvården?
Verksamhetsstyrningssystemet innebär att personalen inom hemvården kan granska besöksuppgifter på sin mobiltelefon. Vårdaren kan dokumentera hos klienten och får på det sättet mera tid för klienten. Informationssäkerheten förbättras eftersom utskrifter inte behövs. Förmannen kan följa med personalens arbete i realtid och får snabbt en uppfattning om teamets situation.

Hemvårdens optimering:
Optimeringen är avsedd som ett resursstyrningsverktyg som effektiverar planeringen av arbetsturer. Med hjälp av verktyget kan man undvika under- och överbemanning och få mera tid för vårdarbetet.

Hur många vårdare ska det finnas i en barngrupp?
På daghemmet ska det finnas en anställd i vård- och fostringsuppgifter per sju barn som har fyllt tre år eller per fyra barn som är under tre år gamla.

Som personal inom vård och fostran räknas barnträdgårdslärare, pedagogie kandidat eller magister, socialpedagog eller socionom samt närvårdare, barnledare, barnskötare eller dagvårdare. En av tre anställda i vård- och fostringsuppgifter ska ha högskoleexamen (barnträdgårdslärare, socionom, kandidat eller magister). 

Hur stor får gruppen vara?
I allmänhet består personalen av en pedagog och två vårdare. Enligt den nya lagen om småbarnsfostran som trädde i kraft 1.8.2015 får en grupp bestå av 21 barn som har fyllt tre år eller 12 barn som är under tre år per 3 anställda i vård- och fostringsuppgifter.

Vad ska jag göra om jag märker att en arbetskamrat utsätter klienten/patienten för vanvård?
Om du lägger märke till vanvård på din arbetsplats ska du omedelbart ta upp saken med arbetskamraten i fråga. Berätta om dina iakttagelser och motivera din synpunkt till exempel med hjälp av de etiska principerna. Red tillsammans ut hurdan typ av vanvård det är frågan om. Vi har alla skyldighet att föra ärendet vidare, tystnadsplikten är inte ett hinder. Yrkespersonen har skyldighet att försvara klienterna. 

Förmannen har skyldighet att ingripa och ta upp ärendet med den anställda i fråga. För ärendet vidare till förtroendemannen och den högre ledningen ifall förmannen inte ingriper i situationen.

Vad är viktigt att veta om arbete utomlands och erkännande av (närvårdar)examina?
Det lönar sig alltid att arbeta utomlands. Man kan hitta en arbetsplats genom bekanta, genom internet eller till exempel via hemsidan www.mol.fi/eures. 

Närvårdarnas examina erkänns automatiskt i de nordiska länderna genom ett nordiskt avtal.

Rörligheten och erkännande av examina regleras inom EU genom direktivet om yrkeskvalifikationer. Varje medlemsland jämför examina med motsvarande egna examina. Tillräcklig språkkunskap är viktig i vårdarbetet. Till en början kan man arbeta i biträdande uppgifter för att säkra tillräckliga språkkunskaper och bli bekant med skillnaderna i vårdkulturen. Efter det kan man söka sig till arbete som motsvarar utbildningen.

På utbildningsstyrelsens hemsidor finns beskrivningar av de olika kompetensområdena inom närvårdarutbildningen på engelska, tyska, franska och svenska.

När du söker arbete och ansöker om erkännande av examina behövs ett intyg över att du är yrkesperson inom hälsovården. Det får du från Valvira www.valvira.fi. Du behöver också examensbetyg och ofta även studieprestationsutdrag. Om du söker arbete som yrkesperson inom hälso- och sjukvården måste alla dokument översättas av en auktoriserad translator. Närmare uppgifter fås från Utvecklingsenheten på SuPer.  

Länkar:

Norge Safh (www.safh.no) 
Stor-Britannien  NMC (www.nmc-org.uk)