Närvårdarens arbete

Närvårdaren i mentalvårds- och missbruksarbete

”I mentalvårds- och missbruksarbete kan jag arbeta på många slags arbetsplatser: grupphem, anstalter för missbrukarvård, hemvård eller psykiatriska avdelningar.  I mitt arbete värdesätter jag i att man i allt arbete har som mål att stödja klientens rehabilitering och funktionsförmåga i klientens egen vardag. Klienten stannar oftast endast under det akuta skedet på sjukhuset eller anstalten för missbrukarvård. Om klienten inte klarar av att leva självständigt efter vård på sjukhus, är understött boende i ett grupphem ett bra alternativ.

I rehabiliteringen ingår dagliga rutiner, till exempel matlagning, hygien, renlighet och läkemedelsbehandling, och klienten får stöd i att ta hand om dessa. Arbete med egenvårdare å sin sida säkrar att frågor som belastar klienten bearbetas samt att klienten återhämtar sig. Målet är en fungerande vardag samt att uppnå klientens egna mål.

Arbete med mentalvårds- och missbruksklienter kräver goda interaktionsfärdigheter, en vilja att göra yrkesövergripande samarbete, tålamod och humor samt förmågan att tåla besvikelser.”

Närvårdaren inom munhälsovård

”Närvårdarens arbete inom munhälsovården är mycket omväxlande. En stor del av mitt arbete består av att assistera tandläkaren i olika ingrepp såsom kontroller, tandlagning, rotfyllning och kirurgiska ingrepp. Jag ansvarar för behövliga instrument och material samt beställning av dem. Ofta ansvarar tandskötarna också för tidsbeställningen.

Klientelet varierar från barn under skolåldern till åldringar. Jag upplever att arbetet är givande, och utbildningen gör det möjligt att välja olika arbetsplatser utifrån egna intressen. På många arbetsplatser finns det både morgon- och kvällsskift. Arbete under veckoslut förekommer mer sällan.

Arbetet förutsätter mångsidiga interaktionsfärdigheter såväl med klienten som med arbetsparet och kolleger. Dessutom måsta man ta hand om sin fysiska kondition, så att statiska och upprepade rörelser inte belastar kroppen för mycket. Man måste vara intresserad av sin ergonomi genast från början.”

Närvårdaren på daghemmet

”Det är mångsidigt och krävande att arbeta på daghem. Småbarnsfostran av barn under skolåldern kräver förutom flexibilitet också goda sociala färdigheter och interaktionsfärdigheter. Jag försöker väcka barnets nyfikenhet och ge det glädje i att lära sig och uppleva nya saker.

Jag arbetar tillsammans med andra yrkesmänniskor i snabbt varierande situationer. Vår viktigaste uppgift är att ta hand om barnens dagliga välmående och säkerhet. Här hjälper vi föräldrarna i uppfostran av barnen. Som närvårdare är jag den som har ansvaret för läkemedelsbehandlingen av långtidssjuka barn på min arbetsplats.

I mina arbetsuppgifter får jag ge uttryck för mina starka sidor, såsom musikaliteten under sångstunder, hantverksfärdigheterna under pysselstunder och motionsintresse i gympan. Jag får också öva mina språkfärdigheter, eftersom det numera finns rätt många barn med invandrarbakgrund i grupperna.”

Närvårdaren på hälsocentralens vårdavdelning

”Min uppgift är att ansvara för basvården av patienter enligt praxis för god vård. Jag arbetar som en del av ett yrkesövergipande team. Min uppgift är att sköta patienten enligt instruktioner från läkaren och andra personer som deltar i vården av patienten samt att främja patientens rehabilitering.

Vi strävar alltid efter att återställa patientens funktionsförmåga så bra som möjligt. I mina uppgifter ingår specialbehandlingar som patientens tillstånd kräver, såsom sårvård och katetrisering. I mitt arbete ingår också läkemedelsbehandling enligt givna instruktioner samt kontinuerlig observation av patientens tillstånd och registrering. I mitt arbete krävs tålamod och samarbetsförmåga.”

Närvårdaren inom den specialiserade sjukvården

”På grund av den stora patientomsättningen är mitt arbete på vårdavdelningen inom den specialiserade sjukvården mångsidigt och krävande. Den genomsnittliga vårdtiden på vår avdelning är tre till fyra dygn. Inom den specialiserade sjukvården ansvarar jag för god basvård av patienter, vilket är en viktig del av helhetsvården av patienten samt rehabiliteringen. En dålig basvård av patienter ökar risken för olika infektioner, hudsymtom och liggsår.

Mitt arbete innebär ett tätt samarbete med andra yrkesgrupper. I min arbetsbeskrivning ingår handledning av patienten, förberedelser inför undersökningar och ingrepp samt därefter kontroll och observation. Jag kan också assistera läkaren i små ingrepp som utförs på avdelningen.

Arbetet kräver flexibilitet och förmåga att fatta snabba beslut samt att agera enligt det som situationen kräver. Arbetslivet ändras kontinuerligt och snabbt, vilket ställer allt större krav på kompetensen. Därför är det nödvändigt att utveckla och upprätthålla sin yrkeskompetens.

Närvårdaren i jouren

I mitt arbete på jouravdelningen tar jag emot ambulanspatienter och hjälper till vid behov med att lyfta patienterna. Jag observerar hälsotillståndet på de patienter som väntar på vård, informerar medlemmarna i mitt team om ändringar och skriver noggrant ner alla uppgifter om mina patienter. Jag ansvarar för jourpatienternas säkerhet och håller dem a jour om kösituationen och eventuella förseningar. Handledning och rådgivning av patienternas anhöriga är en viktig del av mitt arbete.

Vid behov tar jag urinprov av patienterna samt gör självständigt små ingrepp, till exempel sköljer öronen och deltar i att lägga olika gipsningar och spjälor enligt läkarens instruktioner. Jag assisterar i olika ingrepp som utförs i jouren.  

I mina uppgifter ingår också att lugna ner och övervaka aggressiva och oroliga patienter och samt mental- och missbrukarpatienter, och att sköta barnpatienter tillsammans med föräldrarna. Jag är också patienttransportör när patienter flyttas till fortsatt vård. Mina dagar är omväxlande och jag har mycket ansvar, men trots detta borde alla klienter få individuell och ändamålsenlig vård.

I det här arbetet måste man kunna fatta snabba beslut och ändra sina planer. Arbetet förutsätter att man har samarbetsförmåga och är systematisk, empatisk och rättvis.  Det är också viktigt att kunna förutse situationer och undvika till exempel konflikter med klienter som man vet kan vara våldsamma.”

Närvårdaren på mottagningen

”Jag arbetar i hälsocentralens mottagning, där arbetsuppgifterna är mycket varierande. I tidsbeställningen bedömer jag patienternas behov av vård antingen via telefon eller ansikte mot ansikte och skriver in uppgifterna i arbetsplatsens datasystem. När det är min tur att skriva skriver jag ut läkarnas dikteringar och skriver olika slags intyg och remisser enligt dikteringen. I mottagningen assisterar jag i många slags ingrepp. Olika spjälningar, gipsningar, borttagning av stygn samt förberedelse och assistans av patienter vid endoskopi är typiska ingrepp som utförs på polikliniken.

Observation av patienter efter ingrepp är en mycket viktig del av mitt arbete. Arbetet är mångsidigt, brådskande och ansvarsfullt. Det kommer klienter i olika åldrar, och arbetstagaren måste kunna snabbt bedöma vårdbehovet och prioriteten. I mitt arbete krävs flexibilitet, god stresstålighet samt utmärkta interaktionsfärdigheter. På tidsbeställningspolikliniken är mottagningsarbetet oftast dagarbete.

Närvårdaren inom hemvård

”Mina arbetsskift som närvårdare inom hemvård består av självständiga hembesök. Mina klienter är ofta åldringar eller människor i arbetsför ålder som har en sjukdom eller ett handikapp. Jag assisterar dem bland annat i att sköta sin personliga hygien och att klä på sig samt i matlagning och att ställa fram maten.

Jag delar ut läkemedel i en dosett, och vid behov ger jag medicinen, sticker insulin samt mäter blodtryck och blodsocker. Uppföljning av läkemedlen ingår i min arbetsbeskrivning. Jag utarbetar vård- och serviceplaner åt de klienter som jag ansvarar för.

En närvårdare som arbetar inom hemvården behöver goda interaktionsfärdigheter och förmåga att möta människor i deras egna hem. Klientens egen vilja och självbestämmanderätt ska alltid respekteras. Även om arbetets självständiga natur kräver förmåga att fatta beslut får jag alltid stöd av mitt team. Det bästa i mitt arbete är en nöjd klient som fått god vård.”