Säker läkemedelsbehandling

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp har utarbetat en nationell handbok för genomförande av läkemedelsbehandling inom privata och offentliga verksamhetsenheter inom social- och hälsovården.

Syftet med handboken är att:

  • förenhetliga principerna för genomförande av läkemedelsbehandling,
  • klarlägga ansvarsfördelningen vid genomförandet av läkemedelsbehandlingen och
  • definiera vilka minimikrav som ska vara uppfyllda i alla enheter som genomför läkemedelsbehandling.

Mer information:
amedu@superliitto.fi