Säkerställande av kompetens

Säkerställande av kompetens innebär att den kompetens som yrkespersoner inom hälsovården, såsom närvårdare och primärskötare innehar görs synlig genom olika yrkesprov. Säkerställande av kompetens kan anses vara ett centralt verktyg för utveckling av kompetens både på hela organisationsnivån och den individuella nivån.

Genom säkerställande av kompetens:

- kan man engagera studerande och utexaminerade yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården till kontinuerlig utveckling och bedömning av sin yrkesmässiga kompetens. Samtidigt får arbetsgivaren information om arbetstagarens utbildningsbehov, och detta kan fungera som en bas för utbildningsplaner för hela arbetsgemenskapen.

Säkerställande av kompetens är en process som fortsätter genom hela livet och som aldrig blir färdig. Samhälleliga ändringar och vetenskapsgrenarnas snabba utveckling förutsätter förnyelse av social- och hälsovården och den personal som arbetar inom den samt uppdatering av uppgifter. Säkerställande av kompetens banar väg för ett säkert och verkningsfullt vårdarbete. Det är också en betydelsefull faktor som bidrar till arbetshälsa.

I säkerställande av kompetens inom social- och hälsovården ingår också förtrogenhet med lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Målet för hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft 2011 och den förordning som getts med stöd av den är att förbättra klienternas ställning, tjänster och vård, inklusive patientsäkerheten. Med tanke på främjande av patientsäkerheten är det viktigaste lagrummet 8 §, där man entydigt förordnar verksamhetsenheter inom hälsovården att planera sitt patientsäkerhetsarbete så att det motsvarar den uppfattning som gäller i dag.