12.12.2019

Arbetskraftsbristen inom småbarnspedagogiken kommer att förvärras, om vi inte lyckas göra branschen mer attraktiv

Det saknas totalt närmare 600 yrkeskunniga personer inom den finsk- och svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Helsingfors. Dessa har nu ersatts med personer som inte har utbildning inom branschen. Finlands styrka, även i internationella jämförelser, har varit att alla som arbetar inom småbarnspedagogiken har haft yrkesutbildning.  Den kortaste utbildningen som gett behörighet för att arbeta med småbarnspedagogik i daghem har varit en treårig närvårdarexamen.

Nyheterna om läget inom småbarnspedagogiken i Helsingfors är alarmerande.  Även från andra stora tillväxtstäder har liknande nyheter rapporterats, och hela huvudstadsregionen lider av brist på arbetskraft. I den nya lagen om småbarnspedagogik betonades personalens behörighetsvillkor ännu mer än tidigare. Samtidigt gavs en signal om att en närvårdar- eller barnskötarutbildning inte är tillräcklig för uppgifter inom småbarnspedagogiken. Avsikten var att minska antalet barnskötare inom småbarnspedagogiken under en övergångsperiod på 12 år. Tanken var inte att arbetstagarna skulle se det som att dörrar kommer att stängas i framtiden och att de bör se sig om efter andra lösningar i god tid för att trygga sin framtid. SuPer varnade för att detta skulle hända, eftersom kraven inom branschen, arbetsförhållandena och levnadskostnaderna inte står i proportion till lönen.

Är det så här den så kallade kvalitetsökningen inom småbarnspedagogiken som eftersträvats ser ut? Våra barn sköts av en stor grupp obehörig arbetskraft som antagligen helt saknar utbildning inom branschen.  Enbart i Helsingfors talar vi redan om närmare 600 personer. Man gick in för att höja utbildningsnivån hos de anställda inom småbarnspedagogiken, men i stället för en höjning fick man i Helsingfors en fullständig nedgång.  Vi på SuPer kontaktas av arbetstagare som berättar att det inte finns en enda anställd med behörighet som lärare inom småbarnspedagogik på deras daghem.

En obehörig person som saknar utbildning utgör alltid en risk. Yrkesmässig kompetens kommer inte av sig själv utan för det krävs utbildning, förståelse, kunskap om etiska principer och en yrkesidentitet och kunskap som växer fram genom erfarenhet. En outbildad arbetstagare är alltid en belastning för de övriga anställda. Ansvaret för att utgöra den yrkesmässiga ryggraden vilar tungt på den utbildade arbetskraften. Etiska frågor är inte längre självklara på det sätt som de har varit tidigare inom småbarnspedagogiken.

Bristen på arbetskraft har förvärrats och detta är något vi måste ta tag i genast. Lönerna för alla yrkeskunniga inom småbarnspedagogiken måste höjas. Arbetsförhållandena måste ses över, dvs. barngrupperna måste bli mindre. Det får inte heller finnas möjlighet att göra undantag och överskrida den maximalt tillåtna gruppstorleken såsom det görs idag. Detta innebär att vi måste utveckla system med personalpooler. Vi bör dessutom höja statusen och uppskattningen för alla utbildade yrkespersoner. Fortbildning bör göras möjlig för alla, för såväl lärare som barnskötare.

 

Silja Paavola
ordförande
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer