11.3.2020

Familjevåld behandlas ofta bara med plåster

familjevåld

Ett offer för familjevåld får behandling för sina fysiska skador inom hälsovården, men orsaken till skadorna identifieras sällan. Det finns brister både i identifieringen och i registreringen av familjevåld, konstateras i en nyligen granskad doktorandforskning.

Magistern i hälsovetenskaper Salla Kivelä utredde i sitt doktorandarbete i hälsovetenskaper hur familjevåldsfall registreras inom hälsovården och hur våld påverkar individens och familjens välmående.

Forskningsmaterialet bestod av ett sjukhus elektroniska patientdokument samt av frågeformulär. I materialet ingick 1 561 deltagare, av vilka 13 procent hade upplevt eller använt våld inom familjen.

Största delen av skadorna behandlades under jourtid på sjukhus, och de krävde många undersökningar och åtgärder. I mindre än fem procent av dessa besök hade en diagnoskod som anger våldsverkaren antecknats.

Forskaren blev själv överraskad av hur bristfällig registreringen visade sig vara.

– Familjevåld är tyvärr vanligt i Finland. Man borde mer systematiskt identifiera och påtala det inom hälsovården, säger Salla Kivelä.

Enligt henne är de fall av familjevåld som kommer fram inom hälsovården bara toppen av isberget. Familjevåld är förknippat med mycken ömtålighet, det sker vanligen i hem eller på andra privata platser, och de patienter som fått behandling tar inte självmant upp frågan om våld.

Komplicerat kodsystem

Salla Kiveläs studie visar att utöver den bristfälliga registreringen av familjevåld bör också själva registreringssystemet ses över.

I Finland används den internationella klassificeringen av sjukdomar ICD-10, där vissa diagnoskoder ger information om patienters skador, utövaren av våldet och sättet.

Systemet är omfattande, men har också sina brister. Det finns exempelvis inte någon egen kod för en före detta sambo eller make/maka, trots att en exmake/maka enligt statistiken är en typisk utövare av våld i nära relationer.

En smidig användning av det komplicerade systemet kräver också inlärning och övning.

– Det finns en enorm mängd ICD-10-koder. Registrering av familjevåld kräver utöver huvuddiagnosen också tilläggskoder, men systemet förutsätter inte dessa.

Kivelä förstår att de kompletterande koderna ofta lämnas bort på grund av brådska.

Desto viktigare vore det att inludera arbetet mot familjevåld i den dagliga hälsovården, säger hon.

Enligt Kivelä upplever en vårdare ofta otillräcklighet om patienten anförtror sig åt honom eller henne och det inte finns någon gemensam kutym för hur man ska agera i situationen.

– Ofta behandlas bara de fysiska skadorna.

Den psykiska sidan, men också de vidare åtgärderna och hur man ska gå tillväga till exempel när det finns barn i familjen lämnas obeaktade.

Som lärare i vårdarbete önskar hon att de kommande närvårdarna skulle få lära sig att möta våldsoffer redan under studierna.

– Frågan tangeras, men den bör ges mer uppmärksamhet, säger hon.

Salla Kiveläs avhandling granskades vid Tammerfors universitet i februari.

 

För modigt saken på tal

Det är viktigt att föra familjevåldet på tal, men registreringen av fall kräver känslighet och mod av hälsovårdspersonalen. Salla Kivelä uppmuntrar oss att fråga direkt ifall en misstanke om familjevåld uppstår.

Fråga hur skadorna har uppståt

Ett offer för familjevåld för sällan saken på tal självmant. När man frågar kan hon eller han undvika att svara, eller svara svävande. Offret vågar kanske tala med en person, men inte med alla de läkare och vårdare som vårdar honom eller henne.

Notera upprepade olyckor och flera märken

De som utsatts för familjevåld använder hälsovårdstjänsterna i högre grad än andra. I över hälften av familjevåldsfallen har våldet utövats på flera sätt. Ifall en patient upprepat söker vård på grund av olycksfall eller har flera skador, ska man beakta möjligheten av familjevåld.

Låt inte könet lura dig

Män utsätts lika ofta för våld i nära relationer som kvinnor, men män söker ytterst sällan hjälp hos hälsovården.

Kom ihåg riskfaktorerna

Familjevåld förekommer inom alla slags familjer. I statistiken finns det emellertid drag som upprepas oftare i de här fallen. Kiveläs studie visade att ett typiskt offer för familjevåld är en kvinna under 40 år, att skadorna har uppkommit under natten och att alkoholen ofta spelat en roll.

Text: Saija Kivimäki
Bild: Mostphotos

www.superlehti.fi