13.8.2019

Försämra inte SuPer-medlemmarnas arbetsvillkor, de ska förbättras

Inom SuPer förbereder vi oss redan för kollektivavtalsförhandlingarna nästa vår. En lyckad förhandlingsomgång kräver modiga mål, goda förberedelser och samförstånd.

Vid kommunsektorns förhandlingsbord har man under de senaste månaderna väntat på den nya regeringens riktlinjer för social- och hälsovården.

När nu Antti Rinnes regering har bildats börjar de riktlinjer på vars grund det nya avtalssystemet ska byggas upp ta form. Rinnes regering håller på att bilda 18 självstyrande landskap, som ska ha ansvar för ordnandet av landskapets social- och hälsotjänster.

Under hösten 2019 är det meningen av utreda kommunernas roll i serviceproduktionen i fortsättningen och hurdan särställning huvudstadsregionen kan få. SuPer har föreslagit för Kommunarbetsgivarna (KT) att beredningen av det så kallade sote-avtalet, som redan var på god väg på vintern, ska fortsätta med det snaraste.

KT lade avtalet på is när Sipiläs regering föll. Då såg det ut som om ansvaret för att ordna social- och hälsotjänster stannar hos kommunerna.

Ett avtal är redigare

Med sote-avtalet avser vi ett arbets- och kollektivavtal som ska tillämpas inom den offentliga sektorn på de arbetstagare och tjänsteinnehavare som arbetar inom vården oberoende av arbetsgivarens juridiska form. 

Samma avtal ska alltså tillämpas när arbetsgivaren är ett landskap, en kommun, en samkommun, ett aktiebolag, ett affärsverk, ett samföretag, ett andelslag eller någon annan företagsform där kommuner är majoritetsägare.

Vi vill inte att avtalsfältet ska råka i en situation där det redan inom den offentliga sektorn tillämpas flera kollektivavtal. Förhoppningsvis anser också arbetsgivaren att ett centralt system är bättre än ett decentraliserat.

För att KT ska kunna ingå kollektivavtal med oss som gäller landskap eller företag behöver det befogenheter av lagen. Ändringarna i KT-lagen var redan på god väg när Sipiläs regering föll. Nu måste processen gås igenom på nytt.

Förberedelserna i landskapen fortsätter

Den förra regeringens beredning av landskapen kan till stor del utnyttjas när Rinnes regering inrättar landskap.

Det tar ändå tid att få lagstiftningen klar och i landskapen gör man under tiden egna förberedelser. Stora primärvårdssamkommuner är under planering och en del av de redan existerande lider av stora ekonomiska problem. Förbundet får ständigt ta emot budskap om samarbetsförhandlingar som inletts hos samkommunerna.

Rinneregeringens riktlinjer påverkar direkt följande förhandlingsomgång inom kommunsektorn. När ordnandeansvaret överförs på landskapen är vårt mål i fråga om sote-avtalet motiverat.

Målet innebär i praktiken ett nytt arbets- och kollektivavtal för den offentliga sektorn, vars innehåll och avtalsparter man måste förhandla om i så god tid som möjligt. Annars hotar situationen gå i kris under följande förhandlingsomgång.

Fackavdelningarna får post i augusti

Den kommande förhandlingsomgången närmar sig med god fart. Alla kollektivavtal som vi förhandlar om upphör 31 mars 2020. Förhandlingarnas intensivaste fas infaller den här gången i februari-mars 2020.

Inom Intressebevakningsenheten förbereder vi som bäst en målenkät för nästa omgång. Enkäten skickas till fackavdelningarna i augusti 2019. Efter att svaren analyserats slås målen fast under styrelsens möten i slutet av hösten.

I den riksomfattande diskussionen träder slopandet av den 24 timmars arbetstidsförlängningen i konkurrenskraftsavtalet fram som ett mål. Vi frågar våra fackavdelningar bland annat hur viktig medlemmarna anser  slopandet av förlängningen vara.

Det tidsbundna avtalet om skärning i semesterpengen upphör automatiskt efter sommarens nedskärningar.

En förutsättning för en lyckad förhandlingsomgång är utöver modigt satta mål och goda förberedelser en stark strävan mot ett gemensamt mål.

SuPer-medlemmarnas anställningsvillkor måste tryggas, oberoende av om de arbetar offentligt eller privat. Arbetsvillkoren ska inte försämras, utan förbättras. Till det här behövs vi alla. SuPer är just så starkt som vi tillsammans beslutar att det ska vara.