7.10.2019

När du inte längre får medicinen ”direkt från apotekshyllan”

Störningarna i läkemedelstillgången har blivit allt vanligare under flera års tid. I de flesta fall finns det ett fungerande parallellpreparat att erbjuda i stället för det saknade läkemedlet. På arbetsplatser där läkemedelsbehandling ges kan det ändå vara på sin plats att fundera på hur man ska gå till väga vid en störning i tillgången.

Situationen är varken ny eller alarmerande, påpekar forskaren Kati Sarnola på Fimea, som övervakar läkemedelsbranschen. Det har förekommit problem i tillgången på läkemedel åtminstone i ett decennium, och störningarna berör inte bara Finland.

Tillverkningen av läkemedel är globalt koncentrerad till så få platser att avbrott i produktionen påverkar läkemedelsdistributionen på alla håll i världen. Vid störningar är inte ett litet land som Finland i spetsen av distributionskedjan, och våra inhemska myndigheter kan inte påverka den globala marknaden.

Sarnola har för sin doktorsavhandling undersökt problemen i tillgång i Finland. Enligt studien har majoriteten av apoteken dagligen eller nästan dagligen problem med tillgången på läkemedel. Största delen av problemen når ändå inte kunden, säger Sarnola.

– I Finland kan en stor del av medicinerna bytas ut mot ersättande preparat.

En situation där en kund blir helt utan medicin är enligt Sarnola ”ytterst sällsynt” Då måste läkaren söka det näst lämpligaste läkemedlet.

Enligt en utredning som publicerades av Apotekarförbundet på våren finns receptläkemedlet i 98 procent av fallen i apotekets lager och 96 procent av kunderna får sin medicin med sig från apoteket genast.

Informationsgången måste utvecklas

Också inom SuPer har vi reagerat på störningarna i läkemedelstillgången. Problemet är permanent och de närvårdare som ger läkemedelsbehandling bör åtminstone vara medvetna om situationen, säger förbundets expert på läkemedels- och patientsäkerhet Elina Ottela.

En förutsättning för att läkemedelsbehandlingen ska lyckas är att man har tillgång till det rätta preparatet. Om ett lämpligt läkemedel tar slut och det ersättande är olämpligt kan det leda till att kunden hamnar på hälsovårdens jour.

– Vi känner till nära ögat-situationer där kundens hälsa äventyrats på grund av problem med läkemedelstillgången.

Ottela uppmanar medlemmarna att ta kontakt med SuPer och berätta om vilka problem störningar i läkemedelstillgången har orsakat på arbetsplatserna. Störningar som kan påverka äldrevården har anmälts i fråga om läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar samt om antibiotika mot urinvägsinfektioner.

– Vi vill gärna också höra hur man har klarat situationerna, tillägger Ottela.

Det är också känt att läkarna inte alltid har aktuell kunskap om vilka preparat och vilka doser som finns, och då måste man på nytt överväga en lämplig medicinering. Avbrott i informationsgången äter tid av både kunden och läkaren.

Situationen i fråga om läkemedelstillgången lever, påminner Kati Sarnola. Recept kan skrivas för upp till två år, och tillgången kan inte förutspås för en så lång tid.

Fimea publicerar på sin webbplats meddelanden från innehavare av försäljningstillstånd om tillfälliga, under ett år långa, tillgångsstörningar, men det är inte lätt att söka information om ett enskilt läkemedel.

Vid årsskiftet blir det lättare att söka information, när uppgiften om tillgången på läkemedel bifogas Fimeas läkemedelssöktjänst. Med reformen kommer uppgifter om ett läkemedel, inklusive tillgång, att hittas med ett sök.

Läkaren svarar för förskrivningen av läkemedel

Vad bör en närvårdare som ger läkemedelsbehandling göra om en klients medicin plötsligt tar slut? Första steget är att ta kontakt med den behandlande läkaren. Man ska också göra en anmälan till HaiPro-systemet om att läkemedlet tagit slut och anteckna det i klientens uppgifter.

En klient inom hemvården eller på ett serviceboende har kanske gett ett skriftligt samtycke till att en anställd kan sköta receptärenden för klienten. I samtycket kan klienten ge tillstånd att utreda de använda medicinerna och be om att receptet förnyas eller upphävs.

Samtyckesblanketter får man exempelvis på apotek, hälsocentraler och på Fpa:s kontor.

Ifall en viss medicin inte finns kan apoteket också erbjuda ett parallellpreparat till den som har en samtyckesblankett. Om det inte finns parallellpreparat måste man vända sig till läkare.

Text Saija Kivimäki