22.12.2022

Välfärdsområdenas verksamhet inleds i början av 2023 – vanliga frågor om personalens ställning i en förändringssituation

Vanliga frågor om personal som övergår till att vara arbetstagare inom välfärdsområdena

Vad innebär övergången till välfärdsområden?

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs på en rikstäckande nivå från kommuner, städer, samkommuner och sjukvårdsdistrikt till välfärdsområdena.

Välfärdsområdenas verksamhet inleds den 1 januari 2023. Det finns 21 välfärdsområden. Helsingfors stad ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet inom sitt område. HUS-sammanslutningen ansvarar också för ordnandet av verksamhet som kräver särskilt lagstadgad eller avtal om ordnande av specialiserad sjukvård.

Hur bör medlemmen agera?

Kontrollera att dina egna uppgifter i SuPers medlemsregister är korrekta.

Kontrollera i den elektroniska medlemstjänsten Oma SuPer att dina uppgifter om arbetsgivare, arbetsplats och andra kontaktuppgifter (såsom e-post och telefonnummer) är korrekta. Uppdatera dem vid behov.
Detta säkerställer att du i fortsättningen som medlem får viktiga meddelanden angående övergången och välfärdsområdena.

Hur genomförs förändringen?

Förändringen genomförs enligt principerna som gäller överlåtelse av rörelse. Det innebär att arbetstagarna flyttar över till den nya arbetsgivaren som s.k. gamla arbetstagare. De rättigheter och skyldigheter samt de anställningsförmåner som hänför sig till anställningsförhållandet överförs till den nya ägaren eller innehavaren.
Ändringen medför inga åtgärder för arbetstagaren.

Övergår även visstidsanställningar?

Ja. Överlåtelsen omfattar både fast anställda och visstidsanställda vars anställningsförhållande är i kraft vid tidpunkten för överlåtelsen.

En visstidsanställd och en tjänsteman anses falla inom ramen för överlåtelsen av verksamheten även om deras anställning som upphör den 31 december 2022 förlängs.

Ett visstidsanställningsförhållande som upphör den 1 januari 2023 eller senare upphör i enlighet med det ursprungliga anställningsavtalet eller tjänsteförordnandet.

Om jag är tjänstledig den 31 december 2022, överförs då anställningsförhållandet och arbetstagaruppgifterna?

Ja. De personer som är arbets- eller tjänstelediga vid överlåtelsen övergår till tjänst inom välfärdsområdet enligt principerna som gäller överlåtelse av rörelse.

Förutsätter detta ett nytt anställningsavtal?

Nej. Inga nya skriftliga anställningsavtal görs upp för arbetstagarna. Om arbetsgivaren föreslår detta, ber vi att SuPers förtroendeman omedelbart kontaktas.

Ändras gällande kollektivavtal?

I grund och botten förändras det inte. Efter övergången gäller för den övergående personalen till avtalsperioden slut det tjänste- eller arbetskollektivavtal som iakttagits före övergången, om inte avtalsparterna på nationell nivå kommer överens om något annat.

En privat arbetsgivare övergår till välfärdsområdet den 1 januari 2023. Vad kommer att förändras?

I princip förändras ingenting. Personalen omfattas efter övergången och fram till utgången av avtalsperioden av det rikstäckande tjänste- eller kollektivavtal som har följts före övergången till avtalsperiodens slut om riksomfattande avtalsparter inte kommer överens om annat i ärendet.

Kommer min lön att förändras?

Nej. När en arbetstagare eller tjänsteman flyttar till liknande befattningar inom välfärdsområdet förblir dennes egentliga lön som gäller den 31 december 2022 densamma.

Hur ordnas företagshälsovården?

Välfärdsområdet ordnar företagshälsovård från den 1 januari 2023. Tjänsteleverantören kan bytas.

Hur går det med bekräftad ledighet såsom semester?

Semester, annan frånvaro och andra avbrott som har beviljats/fastställts före övergången och som varar längre än till 31.12.2022 eller som börjar efter den tidpunkten är i kraft i välfärdsområdet utan ny ansökan och beslut.

Hur påverkas bekräftad ledighet, såsom kommande semestrar?

Vid övergångstidpunkten tas ej uttagen semester, sparad ledighet, flextid, utbytesledighet och ackumulerad semesterpenning ut eller betalas av välfärdsområdet.

Hur planeras arbetsskiften den 31 december 2022?

Fastställda arbetsskiftsplaner som pågår vid övergångstidpunkten följs i regel till slutet av den pågående arbetstidsperioden. Efter det ansvarar välfärdsområdet för arbetsskiftsplaneringen.

Vad händer med personalförmånerna?

Personalförmåner överförs inte till välfärdsområdena. Personalförmåner, vars giltighetstid fortsätter efter den 31 december 2022, är tillgängliga under hela deras giltighetstid. I fortsättningen bestäms personalförmånerna enligt de personalpolitiska principerna inom välfärdsområdet.

SuPers medlemsavgifter dras nu direkt av från lönen. Behöver medlemmen göra något?

I regel inte. Om arbetsgivaren behöver samtycke till dataöverföring och/eller ny fullmakt för uppbörd av medlemsavgifter, ber vi dig agera enligt arbetsgivarens anvisningar. SuPer behöver inga nya fullmakter eller samtyckesblanketter så dessa behöver inte lämnas till förbundet.

Det är viktigt att du kontrollerar dina anställningsuppgifter i tjänsten Oma SuPer och uppdaterar dem under november 2022. När uppgifterna är korrekta lyckas överföringen av medlemsuppgifter i förbundets medlemsregister och efter årsskiftet uppdateras anställningsuppgifterna för alla överlåtna medlemmar automatiskt.

Kom ihåg att på ditt lönebesked kontrollera att förbundets medlemsavgift automatiskt dras av från din lön från och med den 1 januari 2023. Kontakta arbetsgivarens löneutbetalning om det uppstår problem med medlemsavgiften.

Var kan jag få mer information om välfärdsområdesreformen?

Mer information finns tillgänglig på adressen: www.soteuudistus.fi, på ditt eget välfärdsområdes webbplats eller hos SuPers huvudförtroendeman.