16.1.2020

Vårdarna får koncentrera sig på att vårda

En vårdardimensionering på 0,7 inom äldrevården har skrivits in i lagen. Den lovar mer tid för det egentliga vårdarbetet redan nästa år, när man måste reservera egna arbetstagare för stöduppgifter.

Reformen som man kämpat länge för är nu inskriven i lagutkastet: det ska finnas minst sju vårdare per tio vårdade i serviceboende med heldygnsomsorg. Dimensioneringen 0,7 kan underskridas under en övergångsperiod ifall man i enheten kan ordna tillräcklig vård och omsorg. Övergångstiden pågår till 1 april 2023.

Vårdarnas arbetsbörda lättar på de flesta arbetsplatserna redan när lagen träder i kraft 1 augusti 2020, för i lagförslaget har vårdarbetet som ska dimensioneras separerats från stöduppgifterna, som bland annat är städning, matförsörjning, tvätt och fastighetsskötsel. I augusti blir också den nuvarande kvalitetsrekommendationen 0,5 bindande, vårdarna ska alltså vara minst fem per tio vårdade.

Enligt SuPers enkät utför upp till 80 procent av dess medlemmar som arbetar hos Attendo, EsperiCare, Mehiläinen och Terveystalo stöduppgifter vid sidan av vårdarbetet. Efter den nya lagen ska de här uppgifterna fastställas i vårdarens arbetsbeskrivning och deras andel av arbetstiden ska räknas bort från dimensioneringen. Alternativt kan arbetsgivaren lägga ut tjänsterna eller anställa den arbetskraft som behövs för dem.

– I praktiken blir det mer tid för vårdarbete på majoriteten av arbetsplatserna när den nuvarande rekommendationen blir en bindande lag, och enbart det direkta klientarbetet, vård, omsorg och rehabilitering, räknas med i dimensioneringen, klargör SuPers expert Sari Erkkilä.

Lagförslaget följer i stor utsträckning den nuvarande linjen i fråga om vilka som räknas med i dimensioneringen. Lokalvårdarna har slopats, men under vissa förutsättningar räknas studerande i arbetsavtal med. De kan emellertid inte vara ensamma under ett arbetspass eller delta i alla uppgifter. Det här gäller också bland annat omsorgsassistenterna.

– I praktiken måste det alltså finnas tillräckligt med fackpersonal i varje arbetspass. Lagen med motivering vägleder arbetsgivaren att planera personalstrukturen. I heldygnsomsorg är klienternas behov krävande, säger Erkkilä.

Den nya vårdardimensioneringen fastställer minimimängden personal. När övergångsperioden är slut ska det riksomfattande systemet (RAI), med vilket en äldres servicebehov bedöms, användas.

För närvarande är lagförslaget på remiss. Riksdagen behandlar det sannolikt i december. Ministern har tillsatt en arbetsgrupp som lägger fram ett förslag till förbättrad hemvård inom december. Det är emellertid svårt att fastställa en minimidimensionering eftersom klienternas vårdbehov varierar och regionerna geografiskt är olika varandra.

Omsorgsminister Krista Kiuru har talat om äldrevårdens återupprättelse. Samtidigt har regeringen startat flera åtgärder för att förbättra välmåendet i arbetet, erbjuda utbildning, förlänga arbetskarriärerna och möjliggöra avancemang i karriären. Å andra sidan behöver vi i vårt åldrande land också ändra på våra verksamhetssätt för att vårdarna ska räcka till i framtiden. SuPer fortsätter sitt påverkansarbete och för medlemmarnas röst vidare till arbetsgrupperna och beslutsfattarna.

www.superlehti.fi