15.2.2023

Vem är berättigad till coronaersättning?

Enligt det förlikningsförslag som riksförlikningsmannen presenterade i oktober kommer en del av personalen att erhålla en särskild engångsersättning på 600 euro (coronaersättning). Engångsersättningen betalas endast ut till utvalda personalgrupper inom välfärdsområden. 

Vanliga frågor om coronaersättningen

Coronaersättningen är en fråga som riksförlikningsmannen tagit med i lösningen och förbundet har inte kunnat ta ställning till dess storlek eller till vem den ska betalas ut. SuPer krävde coronaersättning för alla vårdgivare, inklusive småbarnspedagogerna.

Vilka anställningsvillkor ska uppfyllas för att man ska få coronaersättningen?

Följande anställningsvillkor ska uppfyllas för att arbetstagaren ska ha rätt till coronaersättningen, dvs engångsersättningen:

1) under tiden mellan 13.3.2020 och 15.6.2020 har arbetstagaren varit anställd hos arbetstagaren under minst sju kalenderdagar och
2) arbetstagarens anställningsförhållande till samma arbetsgivare är i kraft 28.2.2023.

Det får finnas avbrott mellan anställningsförhållandena.

Om ett av villkoren inte uppfylls är arbetstagaren inte berättigad till engångsersättningen.

Vilka verksamhetsenheter omfattas av utbetalningen?

Enligt förlikningslösningen omfattas följande verksamhetsenheter av engångsersättningen:

  • intensivvårdsavdelningar
  • laboratorieverksamhet och bilddiagnostik i anslutning till intensivvårdsavdelningar
  • kohorter dvs bäddavdelningar för coronapatienter
  • jour
  • förlossningsenheter
  • akutvård
  • hemvårdstjänster
  • serviceboende med heldygnsomsorg för äldre
  • verksamhetsenheter med långvarig anstaltsvård för äldre.

De barnskötare inom småbarnspedagogik och skolgångshandledare som våren 2020 överflyttades från småbarnspedagogiken och skolorna är också berättigade till engångsersättningen, förutsatt att anställningsvillkoren uppfylls. Barnskötarna/skolgångshandledarna ska med andra ord fortfarande vara anställda i samma kommun.

Förutsätts det att arbetstagaren rent konkret har skött om personer som har insjuknat i corona?

Nej. Det viktigaste kriteriet som beaktas är att anställningsförhållandet har fortgått, dvs att arbetstagaren under den ifrågavarande perioden (13.3.2020–15.6.2020) har stått i anställningsförhållande till arbetsgivaren under minst sju kalenderdagar och att anställningen fortfarande är i kraft 28.2.2023. Under den här perioden får det finnas avbrott i anställningsförhållandet. 

Måste det under ifrågavarande period finnas påvisade fall av corona på verksamhetsenheten för att man ska vara berättigad till engångsersättningen?

Det behöver inte finnas påvisade fall av corona.

Får arbetstagaren engångsersättningen om han/hon under hela ifrågavarande period (13.3.2020–15.6.2020) och/eller vid tidpunkten för utbetalningen har varit på familjeledighet, studie- eller arbetsledighet?

Ersättningen betalas också till dem som har varit på familjeledighet, studie- eller arbetsledighet, förutsatt att anställningsvillkoret uppfylls.

Är en arbetstagare berättigad till engångsersättningen om han/hon under ifrågavarande period (13.3.2020–15.6.2020) har varit förflyttade från sin egen arbetsuppgift till en verksamhetsenhet som omfattas av engångsersättningen (se ovanstående branscher)? Det var särskilt arbetstagare inom småbarnspedagogiken och skolorna som var föremål för förflyttningarna.

Ersättningen betalas till arbetstagare som har varit förflyttade, även om de inte skulle ha överförts till välfärdsområdet 1.1.2023, förutsatt att de övriga villkoren för engångsersättningen uppfylls. Grundkommunens huvudförtroendeman förhandlar om ersättningen. 

När betalas engångsersättningen?

Ersättningen betalas till dem som det berör i samband med löneutbetalningen i mars månad.

Läs mera om ersättningen i artikeln i tidningen SuPer (på finska)