Den nationella närvårdardagen 2020

Nationella närvårdardagen firas den 27 januari. Temat för 2020 är Närvårdare och stolt över mitt yrke. SuPer gratulerar alla närvårdare och personer som studerar till närvårdare.

Med en egen temadag vill SuPer göra närvårdarens yrke, utbildning och omfattande arbetsbild bättre känd för alla. Samtidigt förstärks gemenskapen och andan i SuPer.

Den egentliga festdagen är måndagen den 27 januari, men temadagen och närvårdarens mångsidiga kunnande firas under hela vecka 5.

SuPers fackavdelningar och kontaktmedlemmar på olika håll i Finland lyfter fram dagen på arbetsplatserna med hjälp av kampanjmaterial. Dessutom ordnar fackavdelningarna lokala jippon och medlems- eller temakvällar i anslutning till dagen. Det bästa sättet att få information om dem är att följa med webbplatsen för din egen fackavdelningen eller ta kontakt med ordföranden för din fackavdelning.

Du hittar alla fackavdelningssidor här »

I januari kan du komplettera ditt profilfoto med profilbildsramen för Nationella närvårdardagen. Följ också med SuPers Facebooksida och övriga kanaler i de sociala medierna. 

Du kan dela bilder från Närvårdardagens jippon och evenemang i de sociala medierna. Använd hashtaggen #lähihoitajapäivä i anslutning till bilderna. Om du förser inlägget med anteckningen @superliitto kan vi dela bilderna i SuPers kanaler i de sociala medierna.

Glöm inte att be alla som syns på bilderna om tillstånd att fota och publicera bilden.


Dikttävling på Närvårdardagen

Med anledning av Nationella närvårdardagen ordnade SuPer en dikttävling i år. Till tävlingen efterlystes dikter om närvårdarens yrke, yrkesstolthet och SuPers värderingar: respekt, mod och ansvar.

Till tävlingen skickades gott om bra dikter som beskriver närvårdarens yrke på ett utmärkt sätt. De bästa av dem kommer att publiceras. Ta del av dikterna här (på finska) »

Du kan lyssna på den dikten som utsågs till bäst i tävlingen den 26 och 27 januari i alla radiokanaler som sänder reklaminslaget om SuPers Nationella närvårdardag. Dikterna används också i förbundets marknadsföring i de sociala medierna.

De bästa dikterna har fått SuPer-pris och vinnarna har underrättats personligen. Dessutom har SuPer-produkter lottats ut bland alla som deltog i dikttävlingen.

Vi tackar alla som skickade bidrag till tävlingen!


SuPer är närvårdarens eget förbund

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer fokuserar på intressebevakning för närvårdare och primärskötare. SuPer är grundat 1948 och är Finlands största fackförbund för medlemmar som avlagt social- och hälsovårdsexamen på andra stadiet.

SuPer har 90 000 medlemmar.

Bli medlem!


Att studera till närvårdare

Till närvårdare studerar man inom yrkesutbildning genom att avlägga grundexamen inom hälso- och sjukvårdsbranchen. Till utbildningen kan man söka genom en gemensam nationell ansökan eller fortlöpande ansökan året om.

Grundexamen inom hälso- och sjukvårdsbranschen omfattar 180 kompetenspoäng.

Breda yrkesinriktade grundexamina ger färdigheter som yrkeskompetensen förutsätter och ger studenten behörighet till fortsatta studier.

I studierna lyfts fram studentens individuella studieväg och arbetslivsanknytning.

Närvårdare är en skyddad yrkesbetäckning inom hälso- och sjukvården.

För närmare information: Till yrkesexamina och att avlägga examen


Närvårdaren är en yrkeskompetent person inom social- och hälsovårdsbranschen

Närvårdaren har ett krävande arbete nära klienter/patienter och deras närstående.   Förutom en bred kunskapsbas grundar sig arbetet på en god interaktionskompetens med olika slags människor.

Arbetet förutsätter kunskap om lagar som reglerar yrket och att upprätthålla kontinuerligt sin yrkesskicklighet samt utveckla sitt eget arbete och arbetssätt. Att garantera klient- och patientsäkerhet är kärnan i arbetet.

Närvårdaren arbetar bland barn, unga, vuxna och äldre på platser där människor vårdas och är i behov av hjälp.


Statistik om närvårdare

Närvårdare och andra arbetstagare inom hälsovården är en stor yrkesgrupp som sysselsätter kvinnor i Finland. Cirka 90 procent av alla närvårdare är kvinnor. Andelen män ökar något varje år. Manliga närvårdare söker sig särskilt till handikapp- och mentalvårdsarbete.

Närvårdare är det tredje vanligaste yrket bland 30-åriga kvinnor.

Nästan en tredjedel av alla sysselsatta kvinnor och cirka fyra procent av alla sysselsatta män arbetar inom social- och hälsovården.

Närvårdarnas placering på arbetsmarknaden

Enligt uppgifter från 2014 är de som arbetar med yrkesbeteckningen närvårdare placerade på följande sätt: 

  • inom den offentliga sektorn 64,7 %
  • i företag inom den privata sektorn 22,8 % och
  • i organisationer 12,4 %.

Totalt 72,6 % av närvårdarna arbetar inom socialvården och 27,4 % inom hälso- och sjukvården.

Antalet sysselsatta närvårdare var 147 630. Av dem var 1,2 % utländska medborgare och 3,8 % av annan börd än finländsk.

Utländska närvårdare kommer oftast från Estland, Sverige, Ryssland och Asien.

(Obs! Till den sysselsatta arbetskraften räknas alla 18–74-åringar som var sysselsatta den sista veckan under året och inte var arbetslösa arbetssökande i arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande eller utförde militär- eller civiltjänst.)

Närvårdarstuderande

Våren 2019 sökte knappt 8 600 personer till närvårdarstudier, vilket är nästan 4 600 färre än fem år sedan. Cirka 7 % av de studerande avbryter sina studier.

Närvårdarutbildningen inleddes i hela landet år 1993 och årligen utexamineras cirka 8 000 närvårdare. Varje år får över 1 000 närvårdare sin examen via läroavtalsutbildning.

Närvårdarnas sysselsättning

Närvårdare har fortfarande normala utsikter att få arbete (på skalan mycket bra–bra–normal–svag).

På en del håll råder det ett överutbud av närvårdare, men på andra håll finns det brist på dem. Arbetslösheten håller emellertid på att öka och är för närvarande cirka 7 %.

Enligt arbets- och näringsbyråerna rådde det dock brist eller mycket stor brist på sökande till lediga arbetsplatser i januari–juni 2019 i nästan hela Finland.

Närvårdare har ett bra sysselsättningsläge efter slutförda studier: 4 procent av dem som genomgått närvårdarutbildning blev arbetslösa efter sina slutförda studier.

Närvårdare arbetar även som självständiga yrkesutövare och företagare.

Närvårdarnas pensionering

Närvårdare är en av yrkesgrupperna med den starkaste pensionsavgången. Enbart i kommunsektorn kommer 22 000 närvårdare att avgå med ålders- eller invalidpension under de kommande 20 åren.

År 2018 var närvårdare den största gruppen som avgick med invalidpension. Gruppen utgjorde 831 närvårdare.

De följande största yrkesgrupperna bland dem som avgick med invalidpension (år 2018) var: sjukskötare (467), sjukhus- och anstaltsbiträden (327), barnskötare o.d. i daghem och andra inrättningar (262) samt lärare i grundskolans högre klasser och gymnasielärare (149).

Källor till statistikuppgifterna:
Statistikcentralen, Keva, Undervisnings- och kulturministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, KT Kommunarbetsgivarna, Findikaattori, Statsrådet