Den nationella närvårdardagen 2021

Den nationella närvårdardagen firas den 27 januari. SuPer gratulerar alla närvårdare och alla som studerar till närvårdare.

Med temadagen vill SuPer berätta för allt folket om närvårdarens yrke, utbildning och breda arbetsbeskrivning. Samtidigt stärker vi samhörigheten och andan inom SuPer.

Temat för 2021 är SuPer-bra arbetskamrat. Med temat vill vi påminna om alla arbetskamraterna vi har omkring oss och framhäva betydelsen av en god kamratanda i arbetet. Detta har varit särskilt betydelsefullt under coronatiden.

Den egentliga dagen är den 27 januari men närvårdarens yrke och utbildning kommer att uppmärksammas hela veckan (25–29.1.2021) i olika delar av Finland. SuPers fackavdelningar och kontaktmedlemmar ska med hjälp av kampanjmaterial göra dagen känd. Olika lokala evenemang och temarelaterade aktiviteter ordnas om coronasituationen i regionen så tillåter. Information om lokala evenemang får du bäst genom att följa med din egen fackavdelnings webbsajt eller genom att hålla kontakt med avdelningens ordförande.

Alla fackavdelningars webbsajter finns här »

I januari kan du koppla din profilbild i Facebook till Nationella närvårdardagens profilbildsram (på finska). Håll koll på SuPers Facebook-sida och på SuPers andra kanaler i sociala medier. 

Om du i sociala medier delar med dig av bilder på temadagen ska du hashtagga bilden #närvårdardagen och #lähihoitajapäivä. Om du taggar din publicering @superliitto kan vi dela bilderna i SuPers kanaler i sociala medier. Glöm inte att alltid fråga om personerna i fråga tillåter att du fotograferar dem och publicerar bilden.

Närvårdardagens radioreklam "Hur är jag en SuPer-bra arbetskamrat?"

För radioreklam om Närvårdardagen samlade vi via Instagram in medlemmarnas tankar om hur man ska vara för att vara en SuPer-bra arbetskamrat. Empatisk, rolig, uppmuntrande eller något annat?

Medlemmarnas funderingar om kamratskap i arbetet och SuPers gratulationer till närvårdardagen kan du 27.1. höra i alla radiokanaler i ett reklaminslag om Nationella närvårdardagen. Glöm inte att lyssna!

Evenemanget Lähihoitaja2021 på webben – Anmäl dig!

Evenemanget Lähihoitaja2021 ordnas digitalt på Nationella närvårdardagen med början kl. 9.30. Evenemanget riktar sig till närvårdarstuderande och deras lärare. Bekanta dig med det mångsidiga programmet som innehåller föreläsningar bland annat om arbetsgemenskapsfärdigheter och information om närvårdarens arbete inom olika sektorer.

Läs mer (på finska) och anmäl dig »


SuPer är närvårdarens eget förbund

SuPer är Finlands största fackförbund för personer med examen på andra stadiet inom social-, hälso- och pedagogikbranschen. SuPer fokuserar på att bevaka närvårdarnas och primärskötarnas professionella och avtalsmässiga intressen. SuPer har 90 000 medlemmar.


Närvårdaren har yrkesutbildning inom social- och hälsovård

Närvårdarens arbete är krävande klient- och patientarbete i nära kontakt med den som vårdas och dennas anhöriga. Arbetet bygger på breda kunskaper men också på god förmåga till interaktion med människor av alla de slag.

Av den som utövar närvårdaryrket förutsätts kännedom om lagstiftningen som reglerar arbetet, kontinuerligt underhåll av yrkesskicklighet och att varje enskild närvårdare utvecklar sitt eget arbete och sitt arbetssätt. Kärnan i arbetet är att trygga klient- och patientsäkerheten.

Närvårdaren arbetar bland barn, unga, vuxna och äldre överallt där människor får vård och hjälp.


Statistik om närvårdarna

Närvårdarna och hälsovårdens andra arbetstagare är en yrkesgrupp som sysselsätter många kvinnor i Finland. Ungefär 90 procent av närvårdarna är kvinnor. Männens andel ökar svagt. Manliga närvårdare söker sig framför allt till arbete med funktionshindrade och psykisk ohälsa.

Närvårdare är det tredje vanligaste yrket för 30-åriga kvinnor.

Av alla sysselsatta kvinnor arbetar nästa en tredjedel och av männen fyra procent inom social- och hälsovårdsbranschen.

Hur närvårdarna placerar sig på arbetsmarknaden

Enligt 2014 års uppgifter fördelar sig de som arbetar under beteckningen närvårdare som följer:

  • inom offentliga sektorn 64,7 %
  • inom privata sektorn vid företag 22,8 % och
  • vid organisationer 12,4 %.

Av närvårdarna arbetar 72,6 % inom socialtjänsten och 27,4 % inom hälsovården.

Antalet sysselsatta närvårdare är 147 630. Av dem är 1,2 % utländska medborgare, till ursprunget icke-finländare 3,8 %.

De utländska närvårdarna kommer till största delen från Estland, Sverige, Ryssland och Asien.

(Obs! Till den sysselsatta arbetskraften räknas personer i åldern 18–74 som under årets sista vecka hade förvärvsarbete och inte stod som arbetslösa arbetssökande i arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande och inte heller avtjänade värnplikt eller civiltjänstgöring.)

Närvårdarstuderande

Våren 2019 ansökte färre än 8 600 personer om studieplats för närvårdarstudier. Det är nästan 4 600 färre än för fem år sedan. Av de studerande avbryter 7 % sina studier.

Närvårdarutbildning började i hela landet 1993 och årligen dimitteras omkring 8000. Varje år tar fler än 1000 närvårdare examen efter genomgången läroavtalsutbildning

Närvårdarnas sysselsättning

Utsikterna till sysselsättning för närvårdare är fortsättningsvis normala (på skalan mycket bra–bra–normal–svag).

Ställvis råder överutbud på närvårdare men på andra orter är det ett bristyrke. Arbetslösheten är i alla fall på väg upp; för närvarande är den c. 7 %.

I januari–juni 2019 rådde emellertid, enligt arbets- och näringsministeriet, brist eller mycket stor brist på sökande till lediga arbetsplatser i så gott som hela Finland.

Efter avslutade studier sysselsätter sig närvårdare väl: endast 4 % blev arbetslösa efter att ha avslutat sina studier.

Närvårdare verkar också som självständiga yrkesutövare och rörelseidkare.

Närvårdare och pensionering

Närvårdare är en av de yrkesgrupper där pensionering är allra vanligast. Bara inom kommunsektorn kommer 22 000 närvårdare att avgå med pension inom de närmaste 20 åren.

Den största grupp som 2018 fick invalidpension var närvårdarna; 831 närvårdare avgick med invalidpension.

I fråga om invalidpension var de i storleksordning följande yrkesgrupperna (år 2018): sjukskötare (467), sjukhus- och anstaltsbiträden (327), barnskötare m.fl. vid daghem och andra institutioner (262) samt högstadie- och gymnasielärare (149).

Statistikkällor:
Statistikcentralen, Keva, Undervisnings- och kulturministeriet, Social- och hälsoministeriet, KT Kommunarbetsgivarna, Findikator, Statsrådet