23.3.2023

SuPer och stiftelsen La Carita belönar tre arbetskollektiv för högkvalitativ äldreomsorg

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har tillsammans med stiftelsen La Carita beviljat Emmin Kammari i S:t Karins, vårdhemmet Konsulinna i Heinola och Koskitiimi från Rovaniemi stads hemvård ett hederspris för högkvalitativ äldreomsorg. 

Utmärkande för alla de prisbelönta arbetskollektiven är att de utvecklar sin verksamhet, drar nytta av personalens styrkor och expertis samt satsar på handledning av studeranden. 

- Det är glädjande att man inom de prisbelönta arbetskollektiven har tänkt på handledningen av studeranden: genom att satsa på god handledning gör man både den egna arbetsplatsen och hela branschen attraktivare, säger SuPers ordförande Silja Paavola

Stiftelsen La Caritas målsättning är att främja välbefinnandet hos äldre och åldrande personer i Finland. Priserna offentliggjordes 22.3 i samband med SuPers studiedagar. 

Emmin Kammari Oy, S:t Karins

I Emmin Kammari bor det 12 invånare med medelsvår eller svår minnessjukdom. Enhetens förverkligade vårdardimensionering är 0,7. Husläkaren har gjort upp en omfattande förebyggande vårdplan för invånarna. Resurser satsas på att stilla smärta och andra symptom. 

Vårdarna har utbildats i bl.a. kinestetik och arbetshandledning samt fördjupat sina kunskaper i vård i livets slutskede. Studerandena får aktivt vara med under vårdingrepp, men också tex under möten. Arbetsgivaren sköter om personalens välbefinnande på arbetsplatsen bland annat genom att tillhandahålla arbetshandledning och erbjuda tjänsteförmånen Smartum. 

Jyränkölän Setlementti ry, Konsulinna, Heinola

Konsulinna är ett gemenskapsboende med 16 platser som erbjuder vård dygnet runt och där den lagstadgade vårdardimensionering förverkligas. Alla i personalen har genomgått en utbildning i hur man bemöter och stödjer en äldre människa på livets olika delområden. Utbildningen utgör en del av specialyrkesexamen i äldreomsorg. 

Enheten har gjort upp en egen vårdplan där man även har beaktat kinestetik och RAI-utvärderings- och uppföljningssystemet. Vårdarna har införlivat kinestetik i det vardagliga arbetet och förbundit sig till rehabilitering och till att dra nytta av invånarens egna resurser. De olika ansvarsområdena, som till exempel sårvård och vård i livets slutskede, har delats upp mellan vårdarna i enlighet med de enskilda vårdarnas eget intresse. Konsulinna har satsats på en god vård i livets slutskede. Studerandenas respons på Konsulinnas arbetshandledning och på hur välfungerande arbetsgemenskapen är har varit god. Arbetsgivaren erbjuder sin personal ett fullständigt E-Pass, arbetshandledning i enlighet med behov samt verksamhet för bevarande av arbetsförmågan och utvecklingsdagar. 

Rovaniemi stads hemvård, Koskitiimi

Koskitiimi är ett team på cirka 10 närvårdare som kontinuerligt utvecklar verksamheten genom att utbilda sig, men också genom att dra nytta av sin erfarenhet av vårdarbete och sina gemensamma funderingar. Vårdarna känner sina kunder, förstår de enskilda kundernas situation och ger dem tid. Kundernas självbestämmanderätt respekteras. Omgivningen görs så tillgänglig och säker som möjligt. På det här sättet förebygger man också eventuella olyckor. 

I den individuella vårdplanen beaktas kundens och de anhörigas behov och önskemål. Om det behövs ger teamet också i samarbete med hemsjukhuset vård i livets slutskede i hemmet. Alla studeranden bemöts som individer och målsättningen är att studerandena ska få yrkeskunskap, information och expertis i det praktiska vårdarbetet. Studerandena har gett god respons på den högkvalitativa handledningen. Proaktiv arbetsplanering ökar personalens välbefinnande. Arbetsgivaren erbjuder tjänsteförmånen Epassi, som kan användas för att köpa tjänster för att upprätthålla en god hälsa. 

Stiftelsen La Carita har sedan år 2006 i samarbete med SuPer delat ut hederspris för högkvalitativ äldreomsorg. 

SuPer har cirka 85 000 medlemmar som arbetar inom social- och hälsovården samt inom utbildningsbranschen och den privata sektorn. 

Tilläggsinformation:

SuPers sakkunniga Sari Ojajärvi 09 2727 9124  
SuPers utvecklingsdirektör Jussi Salo 09 2727 9292