10.9.2022

SuPer och Tehy: Medborgarna ger starkt stöd till vårdarna

Medborgarna anser att det är nödvändigt att lösa vårdarbristen med tanke på social- och hälsovårdens framtid och att höja lönenivån inom branschen ses som en central metod för detta. Detta framgår av en enkät om vårdarbristen och metoder för att lösa den som Tehy och SuPer beställt och som genomfördes av Kantar Public under den gångna veckan.

Av enkätdeltagarna ansåg 94 % att det är nödvändigt att lösa vårdarbristen med tanke på social- och hälsovårdens framtid och lönernas koppling till vårdarbristen lyftes fram starkt. Av respondenterna var 85 % av helt eller delvis samma åsikt om att en bättre lön skulle göra vårdbranschen attraktivare och bidra till att den utbildade personalen stannar i branschen och 81 % ansåg att lönerna måste höjas för att lösa vårdarbristen.

I enkäten uttryckte medborgarna ett starkt stöd för vårdarorganisationernas mål. Tre av fyra deltagare ansåg att vårdarnas och den övriga utbildade social- och hälsovårdspersonalens krav på en bättre lönenivå var berättigad. Även arbetskonfliktåtgärderna ansågs vara berättigade. Av respondenterna var 75 % av helt eller delvis samma åsikt om att vårdarnas stridsåtgärder för att lösa vårdarbristen och höja lönenivån är berättigade.

Enligt enkäten bör samhället satsa mer på social- och hälsovårdssektorn. Den stora majoriteten, dvs. 84 %, ansåg att Finlands social- och hälsovårdsresurser på lång sikt bör höjas till nordisk nivå.

Enkäten utredde också medborgarnas åsikter om vem som har ansvaret för att lösa vårdarbristen. Enligt respondenterna har både regeringen och arbetsgivarna ett ansvar för att lösa vårdarbristen. En klar majoritet, dvs. 61 % av respondenterna, var av den åsikten. Av respondenterna efterlyste 19 % ansvarstagande av arbetsgivarna medan 16 % ansåg att regeringen har huvudansvaret.

I enkäten kartlade man också medborgarnas synpunkter om den s.k. tvångsarbetslagen. Ämnet delade åsikterna precis som förväntat, men majoriteten, dvs. 54 % av respondenterna, tyckte inte att tvångslagen var rätt lösning.

Totalt 1 112 myndiga personer deltog i Kantar Publics enkät i Gallup Forums deltagarpanel på det finländska fastlandet under perioden 7–9.9.2022. Enkätens felmarginal är +-3 procentenheter.

Mer information: 

Tehys kommunikationschef Katri Lindqvist, tfn 040 588 3431, katri.lindqvist@tehy.fi