5.6.2019

SuPer om regeringsprogrammet: Personaldimensioneringen kan korrigeras

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer tackar regeringsförhandlarna för riktlinjerna för personaldimensionering och lönejämställdhet, framför åtgärder för hur vårdutbildningen och vårdbranschens anseende kan utvecklas samt uppmanar till att sörja även för under 3-åriga barns behov i småbarnspedagogiken.

Regeringsprogrammet som offentliggjordes igår ger länge efterlängtade möjligheter för att sätta den finländska äldrevården i skick. Minimidimensioneringen på 0,7 som regeringen satt som mål är en förutsättning för att både de vårdbehövandes och vårdarnas förhållanden vid alla enheter med dygnetruntvård kan förbättras åtminstone till en acceptabel nivå.

– Denna viktiga notering visar att vårt flera år långa arbete börjar bära frukt. Tyvärr var vi tvungna att bevittna en kris i äldreomsorgen innan beslutsfattarna vaknade. Det finns mycket att korrigera nu, och vi har ingen tid att slösa, bedömer Silja Paavola, ordförande för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer.

– Det finns alltid en medicinsk eller trygghetsmässig grund för att någon bor på en enhet med dygnetruntvård. Av detta enkla skäl måste alla anställda som vårdar äldre på dessa enheter vara utbildade vårdare som avlagt examen.

Enligt SuPers sakkunniga är antalet tillgängliga närvårdare inget problem så länge de erbjuds ordinarie heltidsanställningar i enlighet med villkoren i branschens kollektivavtal. Minst 10 000 utbildade närvårdare eller motsvarande yrkesverksamma personer som lämpar sig för äldreomsorg arbetar för närvarande utanför vårdbranschen.

– Vi har inte brist på bra arbetare, utan på bra anställningsförhållanden. För ett ordentligt arbete finns alltid en ordentlig arbetare, påminner Paavola.

– Samma regel gäller även i hemvården. En förstärkning av hemvårdens resurser och kvalitet i enlighet med regeringsprogrammet sker just genom att arbetet sätts i skick och betalar sig alltid.

Det är avgörande för hela vårdbranschens framtid att utbildningen av närvårdare är av hög kvalitet och att bra och motiverade studenter söker sig till utbildningen. Även regeringen lyfter i sitt program fram kvalitetsproblemen i andra stadiets utbildning och framför en ökad finansiering för yrkesutbildningen för att trygga kvaliteten på utbildningen.

SuPer anser att ett effektivt sätt att förbättra kvaliteten på närvårdarutbildningen är gallrande lämplighetsprov, och en del av denna tilläggsfinansiering bör gå till förverkligandet av sådana prov.

– Alltför många närvårdarstuderande som inte lämpar sig för branschen avbryter sina studier. Obligatoriska gallrande lämplighetsprov skulle spara på de redan knappa utbildningsresurserna och höja studerandenas motivation och närvårdarexamens anseende, säger Paavola.

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer ser den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på heltid och minskningen av gruppstorlekar för barn över 3 år som välkomna förbättringar. Samtidigt påminner SuPer om vikten av barnskötarnas kunnande i grupper för barn under 3 år. Det finns brist på lärare inom småbarnspedagogiken redan nu, så deras uppgifter bör prioriteras inom småbarnspedagogiken för barn som fyllt tre år.

SuPer uppskattar regeringspartiernas målsättningar för ett ännu mer ambitiöst och verkningsfullt trepartsprogram för lika löner. Det ännu strängare ingripandet i ogrundade löneskillnader mellan kvinnor och män som noterats i regeringsprogrammet är en väsentlig förutsättning för ett ännu mer jämställt arbetsliv och speciellt för en förbättring av de kvinnodominerade branschernas anseende. Åtgärderna för att främja lönejämställdheten måste dock vara konkreta och verkningsfulla, och de måste verkställas mycket snabbare än vad som hittills har gjorts.

– Det finns mycket bra i regeringsprogrammet, men nu måste vi utan dröjsmål börja förverkliga målsättningarna. Vi följer noga med även vad denna regering åstadkommer och vi förutsätter att den infriar alla sina löften, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

SuPer har 90 000 medlemmar som arbetar inom social- och hälsovård samt fostran inom den offentliga och privata sektorn.

Mer information:
SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085