4.2.2019

SuPer påminde i december kommunerna om att de försummat sina tillsynsskyldigheter

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer skickade ett öppet brev till kommunernas tillsynsmyndigheter i december. I brevet behandlades försummandet av kommunala tillsynsskyldigheter. - Då kommunerna överför tjänster som produceras av dem själva att produceras av företag, befrias kommunerna de facto inte från skyldigheten att övervaka produktionen av dessa tjänster, påminde ordförande Silja Paavola om.

Vi har under de senaste dagarna fått läsa om beklagliga följder av utlokaliseringen av social- och hälsovårdstjänster och förskoleutbildning och tecknen på bristande tillsyn har fått publicitet. Antingen har de kommunala tjänstemännen inte varit medvetna om sina tillsynsförpliktelser eller också har de utlokaliserat sitt ansvar och förlitat sig på att till exempel företagens egenkontrollplaner och regionförvaltningsverken sköter tillsynsuppgiften.

När kommunerna överför tjänster som produceras av dem själva och som bekostas med gemensamma skattemedel att produceras av företag genom konkurrensutsättning eller med hjälp av servicesedlar befrias kommunerna de facto inte från skyldigheten att övervaka produktionen av dessa tjänster. I enlighet med vad som föreskrivs i ett flertal lagar ska kommunerna också ingripa vid missförhållanden som uppdagas i tjänsteproduktionen.

Tyvärr har den här tillsynsskyldigheten försummats i många kommuner och till följd av försummelserna har personal och ett flertal klienter med behov av tjänsterna utlämnats till tjänsteproducenter som inte följer avtal och anvisningar. Dessa försummelser orsakar också kommunerna betydande ekonomiska förluster eftersom kommunerna inte nödvändigtvis får de tjänster som avsågs när avtalen ingicks.

SuPer har 90 000 medlemmar som arbetar inom social- och hälsovårdssektorn och inom den offentliga och privata utbildningssektorn.

Bilaga: Öppet brev till kommunernas revisionsnämnder (pdf)

Mer information:
SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085