16.2.2023

SuPers Paavola: En förutsättning för kund- och patientsäkerheten är fortsatt tillgång till utbildad personal inom vården

”Det är nödvändigt att inom social- och hälsovården säkerställa vård av hög kvalitet som tillgodoser klientens behov samt garanterar klient- och patientsäkerheten. Detta krav ställer även vårt lands lagstiftning”, påminner SuPers ordförande Silja Paavola. – Social- och hälsovårdstjänsterna ska även fortsättningsvis bygga på kompetensen hos utbildade yrkesverksamma.

De åtgärder som föreslagits av den av minister Kiuru utsedda arbetsgruppen för social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet och tillgänglighet har idag tillkännagetts. SuPer har deltagit i arbetsgruppen vars syfte är att hitta sätt att öka drag- och hållkraften inom social- och hälsovårdsbranschen. Antalet äldre i Finland växer snabbast i hela världen. Antalet klienter inom vården ökar också. Arbetsgruppen har försökt hitta lösningar på detta problem.

Bristen på personal inom social- och hälsovårdsbranschen är enorm, och alla yrkeskunniga behövs. Enligt statistiken råder i dagsläget och under de kommande åren störst brist på närvårdare, säger Paavola. – I den arbetsgrupp som leds av ministern har arbetsfördelningen och innehållet i vårdarnas arbete vuxit till en väldigt stor fråga.

Tanken med programmet har varit att utbildade yrkesverksammas arbete riktas till uppgifter som motsvarar utbildningen. Antalet assistans- och stödtjänstpersonal ska utökas för att förhindra att klient- och patientsäkerheten äventyras eller att branschens kvalifikationskrav sänks.

Just nu har arbetsgivaren möjlighet att besluta om arbetsfördelningen och till fullo utnyttja kompetensen hos alla yrkeskunniga, påpekar Paavola. – När det gäller personer med skyddad yrkesbeteckning, såsom närvårdare, medger hälso- och sjukvårdslagen att ”också andra personer som har fullgod utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet kan verka i yrken för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning. Detta hindrar dock inte, om inte något annat stadgas i lag eller i en förordning som givits med stöd av en lag, att en legitimerad yrkesutbildad person, en yrkesutbildad person som beviljats tillstånd eller en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning enligt sin utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet utför varandras uppgifter, om det är motiverat med tanke på arbetsarrangemangen och producerandet av hälsovårdstjänster."

– Det är viktigt att utbildade vårdare kan fokusera på vårdarbetet och att tillräckligt med stödpersonal anställs för stödtjänster, betonar Paavola. – Det är klokt att avsätta social- och hälsovårdspersonalens arbetstid till effektivt, framgångsrikt och produktivt arbete. Å andra sidan är det nödvändigt att kontrollera vilka uppgifter som är sådana som inte kräver expertis.

– Vårdarnas arbete och hur arbetstiden utnyttjas har studerats ingående. Nu ska varje enhet följa upp hur lång tid stödarbetet tar och hur mycket personal som behövs för det, säger Paavola.

SuPer har cirka 85 000 medlemmar som har avlagt examen inom social-, hälsovårds- eller pedagogiskbranschen och arbetar inom både den offentliga och privata sektorn.

Mer information: SuPers ordförande Silja Paavola, 050 5275 085