23.4.2021

SuPers representantskap: Regional allokering av vaccin får inte fördröja vaccineringen av vårdbranschens yrkesfolk

Representantskapet för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer kräver snabbare vaccinering av vårdbranschens och småbarnspedagogikens yrkesfolk. För samhällsfunktionerna är det kritiskt att dessa sektorers yrkesutbildade personal kan hålla sig frisk. – En regional allokering av vaccin får inte fördröja vaccinering av vårdbranschens yrkesfolk utan de måste vaccineras med det snaraste, kräver Päivi Inberg som är ordförande för SuPers representantskap.

Vaccineringen av vårdbranschens yrkesutbildade personal framskrider i en takt som varierar från region till region. Alla som enligt vaccinationsordningen ska vara prioriterade har inte fått vaccin enligt plan. Bland andra arbetstagarna inom heldygnsomsorgen för äldre ska ha högsta prioritet. Däremot har de som arbetar med till exempel hemvård eller småbarnspedagogik inte getts högsta prioritet, trots att deras arbete är av central betydelse för pandemihanteringen. SuPers representantskap påminner om att all yrkesutbildad personal inom vårdbranschen och småbarnspedagogiken ska vaccineras utan dröjsmål.

Vid sidan av vaccin är personlig skyddsutrustning fortfarande av central betydelse för att förhindra smittspridning. Nivån får inte tillåtas sjunka. Om arbetssäkerheten inte håller tillräckligt hög nivå innebär det en risk för patient- och klientsäkerheten. Det ska finnas tillräckligt många skyddspersedlar och de ska vara tillräckligt effektiva. Inom småbarnspedagogiken är det nödvändigt att mer än nu fundera på hur arbetstagarna ska kunna skydda sig, också om det är problematiskt.

Närmare 1 500 närvårdare och primärskötare insjuknade i covid-19 under 2020. Om en vårdare i arbetet insjuknar i covid-19 måste arbetstagaren hänvisas till företagshälsovården för undersökning av yrkessjukdom, såvida hen inte snabbt tillfrisknar och symptomen kvarstår. Coronavirusets långsiktiga hälsoeffekter kan bli omfattande och det finns tillsvidare inte tillräcklig kunskap om hur långvariga de kan bli.

Coronakrisen har i över ett års tid prövat vårdarnas uthållighet. Arbetet har inneburit betydligt större psykisk och fysisk belastning än i så kallad normaltid och situationen fortsätter oförändrad. Arbetsgivarna måste bättre än hittills se till arbetstagarnas säkerhet och uthållighet. En förutsättning för att vi ska klara oss ur coronapandemin är att vårdpersonalen håller sig frisk och arbetsduglig. Om vårdarna i stor omfattning insjuknar sjunker hälsovårdens bärkraft och samhällets normala funktioner drabbas av svåra störningar. Vård och fostran sker alltid nära klienten eller patienten och smittrisken är stor.

Till SuPer hör mer än 90 000 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen och utbildningsbranschen. De arbetar inom den offentliga och den privata sektorn. Under förbundsmötets mandatperiod är representantskapet SuPers högsta beslutande organ. Representantskapet sammanträder två gånger i året. Representantskapets möte äger rum på distans 22–23 april 2021.

Mer information:
ordförande för SuPers representantskap Päivi Inberg, 040 705 9115
SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085